Czy można utracić prawo jazdy za agresywne zachowanie na drodze?

W ubiegłym roku do Sejmu wpłynęła petycja, której autorzy wnoszą o rozszerzenie katalogu sytuacji, w których policjant może zatrzymać prawo jazdy. Autorzy petycji postulują o walkę z agresją na drodze. Zgodnie z postulowanymi zmianami, policjant mógłby zatrzymać za pokwitowaniem prawo jazdy kierowcy, który m.in. umyślnie zajechał drogę innemu kierowcy w celu zmuszenia go do zatrzymania się lub gwałtownego zmniejszenia prędkości. O jakie inne zmiany wnoszą autorzy petycji? W jakich sytuacjach obecnie policja może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

agresywne-zachowanie-na-drodze

Kiedy Policja może zatrzymać prawo jazdy?

Katalog sytuacji, w których policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem lub w których może to zrobić, został wskazany w art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, policjant zatrzyma prawo jazdy wydane w Polsce za pokwitowaniem w przypadku:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • jeśli upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • jeśli kierujący przekroczy liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny,
 • jeśli kierujący w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczy liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a, art. 98 Kodeksu wykroczeń,
 • stwierdzenia braku zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową lub protokołu z ostatniej kontroli technicznej pojazdu używanego do zarobkowego przewozu rzeczy dokumentu, a także prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, gdy jest to wymagane,
 • popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Przykład

Mający prawo jazdy od zaledwie kilku miesięcy Daniel parokrotnie przekroczył prędkość i błyskawicznie zdążył uzbierać aż 19 punktów karnych. Gdy został po raz kolejny zatrzymany przez policję, usłyszał, że tym razem oprócz 2 punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km/h, straci również prawo jazdy. Nie spodziewał się tej wiadomości, bo był pewien, że takie są konsekwencje przekroczenia 24 punktów. Zapomniał jednak, że kierowcy posiadający uprawnienia krócej niż rok mogą uzbierać maksymalnie 20 punktów karnych.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

 • kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
 • przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Ponadto policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów (zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Utrata prawa jazdy za agresję na drodze?

Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z założeniami petycji, przepisy powinny zostać zmienione w taki sposób, aby poszerzyć katalog sytuacji, w których policjant jest uprawniony do zatrzymania dokumentu prawa jazdy. Autorzy petycji postulują o powyższe zmiany w celu usprawnienia walki z agresją na drodze.

Jak twierdzą autorzy, zjawisko agresji na drodze jest nagminne i niemal każdy kierowca doświadczył niebezpiecznych sytuacji w związku z niepoprawnym zachowaniem innego kierującego. Niestety, pomimo powszechności tego zjawiska prawodawca nie wprowadził zdaniem autorów petycji odpowiednich mechanizmów, które pozwalałyby z nim walczyć.

W petycji autorzy postulują, aby poszerzyć katalog uprawnień policji, jeśli chodzi o możliwość zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z założeniami, w art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym należałoby dodać następujące punkty:

Art. 135. 1. Policjant:

pkt. 2) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

(….)

 • umyślnym zajechaniu drogi innemu pojazdowi w celu zmuszenia kierującego nim do zatrzymania lub gwałtownego zmniejszenia prędkości pojazdu;
 • zatrzymaniu i opuszczeniu pojazdu, przez kierującego nim lub jego pasażerów, z zamiarem znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej kierującego innym pojazdem lub jego pasażerów lub uszkodzenia pojazdu innego uczestnika ruchu drogowego lub w celu złośliwego uniemożliwienia kontynuowania mu jazdy.

Uzasadnienie proponowanych zmian

Zdaniem autorów petycji każdy doświadczony kierowca bezpośrednio lub pośrednio doświadczył na drodze agresywnego zachowania innego kierowcy. Autorzy ponadto wskazują na popularny serwis ,,Stop cham”, w którym można obejrzeć filmy nadesłane przez kierowców, ukazujące agresywne zachowania na drodze. Mimo że zjawisko agresji jest dostrzegane przez wielu kierujących, czego dowodem są filmy oraz liczba 300 tys. subskrypcji na kanale ,,Stop cham”, zdaniem autorów petycji ustawodawca nie dostrzega powyższego problemu. Wnioskowane zmiany mają, zdaniem autorów, nie tylko charakter prewencyjny, ale również powinny odciążyć wymiar sądownictwa.

Czy postulowane zmiany mają szansę ukrócenia zjawiska agresji na drodze? Należy pamiętać, że nieodpowiednie zachowanie kierowcy zazwyczaj ma podłoże psychologiczne. Przyczyną może być brak umiejętności panowania nad stresem czy skłonność do wyładowywania negatywnych emocji na innych osobach. Być może wizja szybkiej utraty prawa jazdy mogłaby pohamować emocje co niektórych agresorów.

Rozpatrując kwestię agresji na drodze, należy również wspomnieć, że komendy policji na swoich stronach internetowych zazwyczaj udostępniają dedykowany adres e-mail, na który można zgłaszać niebezpieczne i nieodpowiednie zachowania innych kierowców. Niestety trzeba mieć na uwadze, że proces identyfikacji sprawcy jest w takich sytuacjach czasochłonny i nierzadko kończy się niepowodzeniem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o agresywne zachowania na drodze

Czy można zostać ukaranym za agresywne zachowanie na drodze?
Czy w przyszłości zmienią się przepisy dotyczące utraty prawa jazdy?
Za co kierowcy mogą stracić prawo jazdy?
PODSUMOWANIE
 • Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w sytuacjach wskazanych w art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy np. w sytuacji, gdy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50km/h w obszarze zabudowanym.
 • Prawo jazdy może zostać zatrzymane również w sytuacji, gdy utraciło ono termin ważności, a także w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że kierowca jest nietrzeźwy lub zażywał inne środki odurzające.
 • Do Sejmu wpłynęła petycja, której autorzy wnoszą o rozszerzenie katalogu sytuacji, w których policjant może zatrzymać prawo jazdy.
 • Autorzy petycji postulują, aby policjant mógł zatrzymać prawo jazdy w sytuacji, gdy kierowca umyślnie zajechał drogę innemu pojazdowi, znieważył lub naruszył nietykalność cielesną innego kierującego lub jego pasażerów, uszkodził pojazd innego uczestnika ruchu drogowego albo złośliwie uniemożliwił mu kontynuowanie jazdy.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
Agnieszka Nowak
Autor artykułu: Agnieszka Nowak

Absolwentka prawa. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Jest to dla niej codzienność, dlatego chętnie doradza klientom naszej porównywarki OC AC.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Jestem za. Dziś doświadczyłem agresji na drodze. Potrzeba karać agresywnych kierowców zwłaszcza za znieważanie innych i naruszenie nietykalności cielesnej może to ostudziłoby zapędy agresywnych kierowców. OBY TE PRZEPISY WESZŁY JAK NAJSZYBCIEJ WTEDY SKOŃCZY SIĘ BEZKARNOŚĆ TAKICH LUDZI.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC