Kiedy straż miejska może założyć blokadę na koło?

Nieprawidłowe parkowanie może skończyć się odholowaniem pojazdu, założeniem blokady na koła i otrzymaniem mandatu. W poniższym artykule wyjaśniamy, kto i kiedy może założyć blokadę na koła samochodu. Ponadto wskazujemy również, co należy zrobić, kiedy już dojdzie do unieruchomienia samochodu.

blokada na koło

Kto i kiedy może założyć blokadę na koła?

Niestosowanie się do przepisów oraz zasad bezpieczeństwa może skutkować odholowaniem pojazdu lub założeniem blokady na koła samochodu. Zarówno jedna, jak i druga opcja potrafi utrudnić życie kierowcom. Warto więc wiedzieć, jakimi przesłankami kieruje się upoważniony organ, stosując powyższe środki. To kiedy samochód zostanie odholowany, a kiedy odpowiedni organ nałoży jedynie blokadę, zależy od okoliczności. Zostały one wymienione w przepisach Kodeksu drogowego.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. C;
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem (…).

Art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Co więcej, samochód może zostać odholowany na koszt właściciela także w sytuacji, gdy nie można go inaczej zabezpieczyć, jeśli kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie wymaganych dokumentów, a także w sytuacji, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu (art. 130a ust. 2 Kodeksu drogowego).

Z kolei podstawa założenia blokady na koła pojazdu została unormowana w art. 130a ust. 8 Kodeksu drogowego, który stanowi:

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Art. 130a ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zatem przesłanką do zastosowania sankcji w postaci założenia blokady na koła pojazdu jest jego zaparkowanie w niedozwolonym miejscu, w sytuacji gdy nie zagraża to bezpieczeństwu i nie utrudnia ruchu. Blokada może zostać założona jedynie przez organy wskazane w ustawie. Zgodnie z art. 130a ust. 9 Kodeksu drogowego uprawnionymi do założenia blokady są policja oraz straż miejska. Wskazane organy mogą również w takiej sytuacji nałożyć na sprawcę mandat w wysokości od 100 do 500 zł.

Przeczytaj też: Mandat za nieprawidłowe parkowanie. Jaka kara grozi?

Założono mi blokadę na koła – co dalej?

Jeśli zaparkujesz samochód w niedozwolonym miejscu, musisz liczyć się z tym, że na koła może zostać założona blokada, a w gorszym przypadku – gdy zaparkowałeś samochód w sposób stwarzający niebezpieczeństwo – może on nawet zostać odholowany. Przypuśćmy, że faktycznie nie zastosowałeś się do znaków, w wyniku czego na koła Twojego samochodu policja lub straż miejska założyła blokadę. Co należy dalej zrobić w takiej sytuacji?

Jak zdjąć blokadę na koło? Czy można zdjąć ją samodzielnie?

Nie próbuj samodzielnie zdejmować blokady. Jeśli odpowiedni organ zastosował blokadę, to zapewne umieścił również kartkę za wycieraczką, na której znajdziesz informację, z kim należy się skontaktować. Gdy zadzwonisz pod wskazany numer, na miejsce zdarzenia przyjedzie patrol, który zdejmie blokadę.

Ile kosztuje zdjęcie blokady na kołow?

W tym miejscu pojawia się następujące pytanie: czy zdjęcie blokady wiąże się z zapłatą odpowiedniej kwoty? Generalnie w opisanym wyżej przypadku właściwy organ może nałożyć na właściciela samochodu mandat. Właściciel samochodu nie musi jednak mandatu przyjmować, co więcej zdjęcie blokady z koła nie jest uzależnione od wcześniejszej zapłaty mandatu.

Blokada zostanie zatem zdjęta po wezwaniu patrolu na miejsce zdarzenia, następnie będziesz musiał zapłacić przyjęty mandat. Jeśli nie przyjąłeś mandatu, to musisz liczyć się z tym, że policja może w takiej sytuacji wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie. W takiej sytuacji sąd rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia i czy mandat został słusznie wystawiony.

Czy zarządca drogi wewnętrznej może założyć blokadę na koła?

W uproszczeniu można stwierdzić, że drogi wewnętrzne rządzą się własnymi prawami, bowiem zarządca drogi może samodzielnie ustalić m.in. zasady ruchu czy zakaz parkowania. Ważne jest jedynie, aby te ustalenia pozostawały w zgodzie z obowiązującym prawem. Co zatem w sytuacji, gdy kierowca nie zastosuje się do zasad ustanowionych przez zarządcę drogi i np. zaparkuje w niedozwolonym miejscu? Czy w takiej sytuacji zarządca może założyć blokadę na koła samochodu?

Otóż nie, zarządca drogi wewnętrznej nie może założyć blokady na koła, a mimo to niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których zarządcy wynajmowali firmy ochroniarskie, których pracownicy w drodze wykonywania obowiązków zakładały blokady na koła samochodu, gdy kierowca złamał zasady ustalone przez zarządcę. Jedna z takich spraw skończyła się w sądzie (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. IV Ca 314/17).

Przykład

W przedmiotowej sytuacji zarządcą drogi była spółdzielnia, z kolei firma pozwanej kontrolowała prawidłowość parkowania na parkingu należącym do spółdzielni. Parking przeznaczony był do korzystania dla mieszkańców oraz ich gości. Każdy parkujący musiał mieć zezwolenie, które zostawiał na szybie za wycieraczką. W regulaminie parkingu przewidziano, że koszt parkowania wynosi 150 zł za rozpoczętą dobę, a brak opłaty będzie skutkował nałożeniem blokady na koła. Ustalono też, że warunkiem zdjęcia blokady jest uiszczenie wskazanej wyżej kwoty.

Co się stało?

Pewnego dnia na parkingu zaparkowała kobieta, która spieszyła się, żeby odebrać dziecko ze szkoły. Kobieta nie zauważyła znaków i zaparkowała bez uiszczania opłaty. Po powrocie do samochodu okazało się, że na koła została założona blokada. Kobieta zapłaciła wymagane 150 zł, jednak po przemyśleniu sprawy wystąpiła z powództwem do sądu, twierdząc że żądanie zapłaty za parkowanie było bezprawne.

Jaki był wyrok sądu?

Sąd I instancji uwzględnił powództwo kobiety, jednak w argumentacji wyroku wskazał, że opłata nie mogła być wymagana tylko dlatego, że firma nadzorująca parking nie miała do tego odpowiedniego upoważnienia. Pozwana zaskarżyła wyrok.

Sąd II instancji uznał apelację za niezasadną, jednak nie podzielił argumentacji sądu I instancji. W wyroku wskazano, że ani zarządca drogi, ani wynajęta przez niego firma nie może zakładać blokady na koła i uzależniać zdjęcia jej od dokonania opłaty. Takie rozwiązanie stałoby bowiem w sprzeczności z przepisami Kodeksu drogowego, w którym wprost wskazano, że blokadę na koła może nakładać jedynie policja lub straż miejska. Zastosowanie takich środków przez inny podmiot jest zbyt daleko idącym krokiem, bowiem prowadzi do ograniczenia prawa własności, a własność może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko w wyjątkowych przypadkach.

Z powyższego wynika zatem, że zarządca nie może zakładać blokady na koła, a tym bardziej nie może uzależniać zdjęcia takiej blokady od dokonania zapłaty. Po pierwsze: jedynymi podmiotami uprawnionymi do zakładania blokady są policja oraz straż miejska, po drugie taki środek prowadziłyby do ograniczenia prawa własności.

Przykład

Nie tylko parkowanie w niedozwolonym miejscu, ale i samodzielne zdjęcie blokady, a przez to jej zniszczenie, jest karane. W 2018 roku w Warszawie właściciele samochodu, na który założono blokadę, samodzielnie ją zdjęli, a potem znów nieprawidłowo zaparkowali w innym miejscu. Musieli odpowiedzieć podwójnie: za złe parkowanie oraz za zniszczenie i przywłaszczenie mienia.

Przeczytaj też: Jak odebrać samochód z parkingu policyjnego?

Czy można się odwołać od mandatu za nieprawidłowe parkowanie?

Wiele osób zastanawia się zapewne, czy od mandatu za nieprawidłowe parkowanie można się odwołać. Nim jednak rozpatrzymy powyższą kwestię, warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, że kierowca nie jest zobowiązany do przyjęcia mandatu. Oczywiście taka postawa wiąże się z dalszymi konsekwencjami, bowiem w przypadku odmowy przyjęcia mandatu uprawniony organ może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy. Zatem finał takiej sprawy może znaleźć swoje miejsce w sądzie, o ile policja złoży wniosek o ukaranie we właściwym terminie.

Podsumowując: kierowca nie ma obowiązku przyjmowania mandatu. Jeśli na koła samochodu nałożono blokadę, to kierowca może zwrócić się do odpowiedniego organu o jej zdjęcie – w takiej sytuacji policja lub straż miejska nie może uzależniać zdjęcia blokady od zapłaty czy w ogóle od przyjęcia mandatu. Co oczywiście nie oznacza, że kierowca nie poniesie dalszych konsekwencji.

Co jednak w sytuacji, gdy mandat już został przyjęty? Czy osoba, która przyjęła mandat w każdej sytuacji bezwzględnie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności? To zależy. Kierowca może spróbować uchylić się od nałożonej kary poprzez złożenie odwołania. Odwołanie należy złożyć w ciągu 7 dni od przyjęcia mandatu do sądu, który jest właściwy ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Samo złożenie pisma do sądu nie wystarczy, aby uchylić się od odpowiedzialności. Kierowca powinien wykazać, że:

 • ukarane działanie nie stanowi wykroczenia,
 • sytuacja, za którą został ukarany, może być karana tylko przez sąd,
 • działał w obronie koniecznej lub w obronie dobra chronionego prawem,
 • działanie było spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych.

To czy odwołanie okaże się skuteczne, będzie więc zależało od okoliczności danej sprawy oraz argumentacji przedstawionej przez ukaranego.

PODSUMOWANIE
 • Właściwy organ może założyć blokadę na koła samochodu, jeśli kierowca zaparkuje auto w miejscu niedozwolonym w sposób niestwarzający zagrożenia lub nieutrudniający ruchu.
 • Blokadę na koła samochodu może założyć jedynie policja lub straż miejska.
 • W przypadku nieprawidłowego zaparkowania samochodu, kierowca może zostać ukarany nie tylko przez blokadę kół auta, ale również przez nałożenie mandatu.
 • Właściciel samochodu nie powinien samodzielnie zdejmować blokady. Celem usunięcia blokady powinien skontaktować się z policją. Usunięcie blokady z koła nie może zostać uzależnione od tego, czy właściciel samochodu przyjął mandat.
 • Właściciel samochodu może nie przyjąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie, lecz w takiej sytuacji musi się liczyć z faktem, że policja może skierować wniosek o ukaranie do sądu. Sąd rozstrzygnie, czy sprawca powinien zostać ukarany.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o blokady na koła

Kiedy pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela?
Co mam zrobić, gdy na koło mojego auta założono blokadę?
Czy można nie przyjąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie?
Źródła:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110)
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. IV Ca 314/17
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC