Chcesz zostać instruktorem nauki jazdy? Sprawdź, jakie są wymagania dla kandydatów

Kwestie związane z uzyskaniem prawa jazdy zwykle opisuje się z perspektywy kursantów, dziś jednak podejdziemy do tematu inaczej. Z naszego artykułu dowiesz się, jak zostać instruktorem nauki jazdy – jakie warunki musi spełniać kandydat, jak wygląda egzamin i co jeszcze wiąże się z tym stanowiskiem.

egzamin na prawo jazdy

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Każdy kierowca spotkał się w swoim życiu z instruktorem nauki jazdy – na podstawie tej powierzchownej obserwacji można wyrobić sobie zdanie, że nie jest to najtrudniejsza posada do zdobycia. Ot, trochę doświadczenia za kółkiem i każdy mógłby się o nią postarać. Nic bardziej błędnego! Wymagania wobec kandydatów na instruktorów prawa jazdy mogą nie wydawać się największe na świecie, ale absolutnie nie jest to praca dla wszystkich.

Zacznijmy jednak od teorii, sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1). Zgodnie z nimi, instruktorem jazdy może zostać osoba, która:

 • posiada prawo jazdy kategorii A, B lub T od co najmniej 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do szkolenia kierowców w danej kategorii (w przypadku kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E kandydat musi posiadać uprawnienie danej kategorii przez co najmniej rok, a dodatkowo mieć minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B);
 • posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • posiada ważne orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs i zdała egzamin dla kandydatów na instruktora;
 • nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, czy prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka;
 • jest wpisana do ewidencji instruktorów.
UWAGA!

Badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, a później okresowo w zależności od wieku instruktora – co 5 lat dla osób poniżej 60. roku życia i co 30 miesięcy dla osób powyżej 60 lat.

Jaki powinien być dobry instruktor nauki jazdy?

Tyle teorii, teraz poświęćmy chwilę praktyce, bo w rzeczywistości zostanie instruktorem nauki jazdy nie jest wcale pracą dla każdego. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że oprócz spełnienia stawianych przed kandydatami wymagań formalnych oraz posiadania praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie prowadzenia pojazdów, przyszły instruktor powinien też posiadać odpowiednie cechy charakteru. Jakie?

 1. Cierpliwość – absolutna podstawa w tym zawodzie, co z pewnością potwierdzi każdy kursant, który miał nieprzyjemność trafić na instruktora tej cechy pozbawionego. Podczas nauki jazdy wymagana jest nie tylko wiedza nauczyciela, ale też pozbawiony uprzedzeń i nerwów, oraz dostosowany do każdego kandydata sposób, w jaki się ją przekazuje.
 2. Empatia – nie trzeba przekonywać, że nabywanie pierwszych doświadczeń za kierownicą może być bardzo stresujące. Instruktor powinien nie tylko nauczać praktyki drogowej, ale też pomóc przyszłemu kierowcy w opanowaniu nerwów i emocji.
 3. Komunikatywność – nawet najlepiej wykształcony i przygotowany teoretycznie do zawodu instruktor nie osiągnie wiele, jeśli swojej wiedzy nie będzie potrafił skutecznie przekazać kursantom. A w tym zakresie kluczowe znaczenie ma właśnie umiejętność nawiązania z nimi dialogu.

Oczywiście można do tych cech dodawać kolejne, związane już w większym stopniu z praktyczną stroną zawodu. Spostrzegawczość, szybkość w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji, czujność, opanowanie – te wszystkie umiejętności musi posiadać instruktor nauki jazdy, dlatego zdecydowanie nie jest to profesja dla osób mało doświadczonych czy takich, którym brakuje pewności siebie za kierownicą.

Kurs na instruktora – gdzie go odbyć i ile kosztuje?

Spełniasz wszystkie formalne wymagania i wydaje Ci się, że praca instruktora nauki jazdy jest właśnie dla Ciebie? W takim razie następnym krokiem jest oczywiście zapisanie się na kurs. Organizują go:

 • ośrodki szkolenia kierowców posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • jednostki wojskowe – w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych,
 • jednostki podległe ministrowi spraw wewnętrznych – w zakresie szkolenia osób na ich potrzeby,
 • podmioty wykonujące przewozy tramwajem – w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia na tego rodzaju pojazdy,
 • wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego spełniające odpowiednie wymagania.

Ceny kursu na instruktora nauki jazdy zależą od danego ośrodka i mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jednak zwykle ich koszt wynosi ok. 3000-4000 zł. Zdarza się, że niektóre ośrodki zwracają część kosztów, jeśli kursant po zdaniu egzaminu zatrudnia się w nich jako instruktor.

A jak taki kurs wygląda? Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami (art. 35 ust. 3) obejmuje on zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin kontrolny. Kandydaci na instruktorów są szkoleni m.in. w zakresie nauki podstaw techniki jazdy, przepisów ruchu drogowego, metodyki nauczania, problematyki wypadków drogowych, psychologii transportu, etyki zawodu i wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

CZY WIESZ, ŻE …

Jeżeli instruktor nauki jazdy chce tylko rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię, wystarczy mu uczestnictwo w kursie uzupełniającym.

Egzamin i uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy

Egzamin dla kandydatów na instruktorów przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę, a jego warunki określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zgodnie z jego przepisami, egzamin składa się z:

 1. części pierwszej w formie testu sprawdzającego teoretyczną wiedzę kandydatów,
 2. części drugiej w formie pokazu przeprowadzenia jednych zajęć teoretycznych w wybranym losowo zakresie,
 3. części trzeciej w formie pokazu przeprowadzenia czterech zajęć praktycznych w wybranym losowo zakresie (dwa zadania na placu manewrowym i dwa w ruchu drogowym).
CZY WIESZ, ŻE …

Cena egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień dla instruktorów prawa jazdy kategorii B wynosi 50 zł za część pierwszą, 50 zł za część drugą i 240 zł za część trzecią.

Po zdaniu egzaminu konieczne jest jeszcze uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania instruktora. Wpis przeprowadza się na wniosek, do którego trzeba załączyć odpowiednie dokumenty (m.in. potwierdzenie ukończenia kursu, zaświadczenia lekarskie, fotografię).

CZY WIESZ, ŻE …

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50 zł.

Po uzyskaniu wpisu, instruktor otrzymuje numer ewidencyjny oraz legitymację instruktora, które upoważniają go do podjęcia pracy w OSK.

Odpowiedzialność i ubezpieczenie instruktora

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak duża odpowiedzialność spoczywa na osobie pełniącej funkcję instruktora nauki jazdy. I nie chodzi tu tylko o odpowiedzialność za właściwe wykształcenie przyszłego kierowcy, ale też, a może przede wszystkim, o dbanie o bezpieczeństwo podczas zajęć szkoleniowych.

Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie instruktor, jako osoba w pełni wyszkolona w zakresie przepisów ruchu drogowego, odpowiada za ich przestrzeganie podczas jazdy z kursantem. Oznacza to, że w zdecydowanej większości przypadków będzie on również pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku czy kolizji przez osobę odbywającą szkolenie.

UWAGA!

Instruktor nauki jazdy, w przeciwieństwie do egzaminatora podczas egzaminu, nie ma prawa dopuszczać do naruszenia zasad ruchu drogowego przez kursanta.

Oczywiście może się zdarzyć, że odpowiedzialność za zdarzenie nie będzie spadać wyłącznie na instruktora. W artykule “Wypadek podczas nauki jazdy – kto ponosi odpowiedzialność?” zostały opisane różne przypadki, w których winnymi uznawano zarówno instruktorów, jak i kursantów, co pokazuje, że wszystko tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji. Wypadki spowodowane przez osoby szkolące się na kierowców są bowiem często bardzo skomplikowanymi sprawami, w których osobno należy rozpatrywać odpowiedzialność kierującego oraz instruktora, który koniec końców nie ma przecież całkowitej kontroli nad pojazdem.

Czy instruktor nauki jazdy potrzebuje dodatkowego ubezpieczenia?

Stąd może jednak wynikać jeszcze jedna kwestia, dotycząca odpowiedzialności odszkodowawczej. Jak wynika wprost z przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 34-35), ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przypisane jest do konkretnego pojazdu, nie do osoby. Stąd wniosek, że poszkodowany w wypadku spowodowanym przez kursanta podczas szkolenia powinien zwrócić się o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń właściciela samochodu, czyli OSK lub instruktora, jeśli ten prowadzi własną działalność.

Czy oznacza to, że instruktor musi się w jakiś dodatkowy sposób ubezpieczać na takie wypadki? Nie, ponieważ chroni go już obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel pokryje z niego szkody, ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, że zależnie od okoliczności będzie mógł zwrócić się z regresem do sprawcy zdarzenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, jak zostać instruktorem nauki jazdy

Czy każdy może zostać instruktorem nauki jazdy?
Chciałbym zostać instruktorem nauki jazdy – ile to będzie kosztować?
Czy instruktor odpowiada za szkody spowodowane przez kursanta?
PODSUMOWANIE
 • Instruktorem nauki jazdy można zostać, mając co najmniej 2 lub 3 lata doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. Do tego potrzebne są zaświadczenia lekarskie, niekaralność i zdanie egzaminu na instruktora.
 • Kursy na instruktorów przeprowadzają m.in. mające odpowiednie uprawnienia ośrodki szkolenia kierowców.
 • Egzamin na instruktora nauki jazdy składa się z trzech części sprawdzających wiedzę kandydata, a także umiejętność przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Instruktor nauki jazdy musi posiadać numer ewidencyjny i legitymację.
 • Odpowiedzialność instruktora za szkodę wyrządzoną przez kursanta podczas szkolenia zależy od okoliczności zdarzenia.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110300151/U/D20110151Lj.pdf
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001200/O/D20191200.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

9 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Gdzie można zdać egzamin teoretyczny ? W Krakowie ciśną i zmyślają tak że na sali licz ok 20 os. Nie zdaje nikt albo 1 osoba. Sam niezdalem już 6 razy..
avatar autora komentarza
eoria jest wszędzie taka sama, nikt nie ciśnie. Jestem instruktorką od 20 lat i to, jak teraz wygląda szkolenie na instruktorów to jest śmiech na sali. Pozwodzenia.. Praca czeka.
avatar autora komentarza
Instruktor jazdy posiadający prawo jazdy 2 lata....śmiech na sali. Kto wymyśla te przepisy????
avatar autora komentarza
O ile dobrze pamiętam w UK, jeżeli osoba ma prawo jazdy od 2/3 lat i ukończony 21 roku życia to może swoim autem uczyć/ trenować kogo chce O ile jest ta osoba dopisana do ubezpieczenia. Sam tak szkoliłem swoją dziewczynę przygotowując ją do egzaminu. Nie widzę w tym nic złego trzeba po prostu używać rozumu...
avatar autora komentarza
Witam, pytanie czy z licencją uzyskaną w Polsce bende mógł uczyć za granicą np. W Niemczech
Nie, nie ma takiej możliwości. Aby zostać instruktorem nauki jazdy w Niemczech należy m.in. być tam zameldowanym, przedstawić dowód zatrudnienia i zdać odpowiednie egzaminy.
avatar autora komentarza
Ale zawód instruktora został uwolniony więc jakie warunki? Pytanie brzmi gdzie zrobię taki kurs on-line? chce pracować jak najszybciej...
avatar autora komentarza
Gdzie składam dokumenty chcąc uzyskać uprawnienia instruktora nauki jazdy
Jeżeli chodzi o odbycie kursu na instruktora nauki jazdy, należy zgłosić się do jednostki, która go organizuje, np. OSK z odpowiednimi uprawnieniami. Już po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu potrzebny jest jeszcze z kolei wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, który uzyskuje się, składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w starostwie powiatowym. Opłata za wpis do ewidencji wynosi 50 zł.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC