Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – poradnik na 2023 rok

Na miejscach parkingowych pomalowanych niebieską farbą mogą parkować wyłącznie posiadacze karty parkingowej. Dokument ten pozwala także na niestosowanie się do 9 znaków drogowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Których? Kto może otrzymać kartę parkingową? Gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy!

karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa – czym jest?

Osoby niepełnosprawne mierzą się w przestrzeni publicznej z wieloma utrudnieniami związanymi z barierami architektonicznymi i urbanistycznymi. Jedne dotyczą wysokich krawężników lub stopni na zewnętrznych schodach, inne związane są z problemami ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym polega na tworzeniu przyjaznej infrastruktury drogowej oraz przepisów prawa, które nadają im dodatkowe uprawnienia. Jednym z takich rozwiązań jest karta parkingowa, czyli dokument, dzięki któremu jej posiadacz może między innymi parkować na tak zwanych “kopertach”.

CZY WIESZ, ŻE …

Od 2016 roku karty parkingowe wydawane w Polsce są także respektowane w państwach Unii Europejskiej. Jednak uprawnienia i ulgi przysługujące ich posiadaczom mogą się różnić w poszczególnych krajach ze względu na odmienne przepisy ruchu drogowego.

Wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych – charakterystyczne jasnoniebieskie tło

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu lub w przypadku pojazdów bez przedniej szyby w widocznym miejscu na przedzie maszyny. Zapewne każdy z nas widział więc ten jasnoniebieski dokument choćby we wnętrzu auta zaparkowanego w wyznaczonym dla osób niepełnosprawnym miejscu parkingowym.

Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszczony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Karta parkingowa ma rozmiar 106 mm na 148 mm, jest zadrukowana dwustronnie i laminowana. Większość powierzchni awersu i rewersu pokrywa jasnoniebieski kolor – Pantone nr 291.

wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
CZY WIESZ, ŻE …

Hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego na karcie parkingowej pełni funkcję zabezpieczającą dokument.

Uprawnieni do karty parkingowej – kto może ją otrzymać?

Karta parkingowa to dokument imienny przypisany do osoby, a nie do pojazdu. 1 lipca 2014 roku zmieniły się zasady ich wydawania. Od tego dnia kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie;
 • osoba niepełnosprawna poniżej 16 roku życia, która ma znaczne ograniczenia możliwości poruszania się samodzielnie;
 • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych, którzy mają znaczne ograniczenia możliwości poruszania się samodzielnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kartę parkingową? W ustawie Prawo o ruchu drogowym wskazano, że osobom niepełnosprawnym (nie placówkom) wydaje się ją na podstawie orzeczenia o:

 • niepełnosprawności,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

Co ważniejsze, obecne przepisy wskazują, że podjęcie decyzji o przyznaniu karty parkingowej w kontekście orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie zależy od symbolu przyczyny niepełnosprawności, lecz od oceny, czy dana osoba ma znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się.

UWAGA!

Aby otrzymać kartę parkingową trzeba mieć w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do jej uzyskania!

Z kolei osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową w przypadku, gdy mają znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się oraz przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności są:

 • choroby narządu wzroku – oznaczenie 04-O;
 • upośledzenie narządu ruchu – oznaczenie 05-R;
 • choroba neurologiczna – oznaczenie 10-N;
 • choroby układu oddechowego i krążenia – oznaczenie 07-S.
UWAGA!

Od 1 lipca 2014 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności straciły prawo do uzyskania karty parkingowej!

Zalety karty parkingowej – do czego uprawnia?

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyznacza się możliwie blisko wejść do budynków mieszkalnych, instytucji, sklepów czy urzędów, tak, by możliwie skrócić dystans do pokonania po wyjściu z pojazdu. To właśnie z tych miejsc parkingowych mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają kartę parkingową – dokument musi znajdować się za przednią szybą samochodu.

CZY WIESZ, ŻE …

W niektórych miastach karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach. Dokładnych informacji należy szukać w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa danej miejscowości.

Kierowca posiadający kartę parkingową może także nie stosować się do niektórych znaków drogowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Uprawnienie to dotyczy znaków zakazy wjazdu, ruchu i postoju:

do jakich znaków nie muszą stosować się osoby niepełnosprawne

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej – gdzie ją wyrobić?

Aby otrzymać kartę parkingową, trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Jak wskazują zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym zespołu”, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Pełną listę adresów powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności znajdziesz tutaj.

Wniosek o wydanie karty parkingowej – wzór, dokumenty i procedura złożenia

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej znajdziesz tutaj. Osoba niepełnosprawna wypełnia część A, natomiast część B przeznaczona jest dla placówek ubiegających się o kartę. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji oraz wypełnić oświadczenie.

UWAGA!

Wniosek należy podpisać podczas jego składania w obecności urzędnika!

Wraz z wnioskiem o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy dostarczyć:

 • oryginał prawomocnego orzeczenia niepełnosprawności – do wglądu;
 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • dowód opłaty za wydanie karty;
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm;
 • upoważnienie do odbioru karty parkingowej – złożyć należy osobiście, ale odebrać może pełnomocnik.

Co do zasady zdjęcie powinno być wykonane bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Warunek ten nie dotyczy osób:

 • wyznających religię, która nakazuje noszenia nakrycia głowy oraz posiadają w dowodzie osobistym lub paszporcie zdjęcie z takim nakryciem;
 • mających wadę wzroku, która wymaga noszenia okularów z ciemnymi szkłami.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie karty parkingowej? W ciągu 30 dni osoba niepełnosprawna otrzyma list z informacją o terminie i miejscu odbioru dokumentu. W przypadku, gdy wniosek będzie miał jakieś braki, to wnioskujący otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni – brak reakcji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to w liście znajdzie się wyjaśnienie otrzymania odmowy wydania karty parkingowej. Niestety od tej decyzji urzędnika nie można się odwołać.

UWAGA!

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł!

Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej – kto to robi?

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, która musi złożyć go osobiście. Przepisy prawa uwzględniają 3 wyjątki od tej zasady, które dotyczą:

 • osób poniżej 18 roku życia – wniosek składają rodzice, prawni opiekunowie lub jedno z nich;
 • osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, które pozostają pod władzą rodzicielską – wniosek składa jeden z rodziców;
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, które nie są pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo – wniosek składa kurator lub opiekun.

W przypadku placówki wniosek o kartę parkingową składa osoba ją reprezentująca.

UWAGA!

Pełnomocnik nie może złożyć wniosku za osobę niepełnosprawną!

Termin ważności karty parkingowej dla niepełnosprawnego – maksymalnie 5 lat

Po zmianie przepisów w 2014 roku karta parkingowa może być ważna nie dłużej niż 5 lat. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe, muszą po upływie 5 lat ponownie złożyć wniosek.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że karta parkingowa traci ważność w przypadku:

 • upłynięcia termin ważności – 5 lat;
 • zgłoszenia jej utrata;
 • zwrócenia organowi, który ją wydał;
 • śmierci posiadacza.

Karta dla placówki wydawana jest na 3 lata i traci ważność, gdy owa placówka zostanie zlikwidowana.

Przedłużenie karty parkingowej – czy to możliwe?

Karta parkingowa ważna jest maksymalnie przez 5 lat, nawet jeśli osoba, która ją otrzymała, ma stałe orzeczenie o niepełnosprawności. Po upływie terminu ważności nie składa się wniosku o przedłużenie aktualnie posiadanej karty parkingowej. Co więc taka osoba musi zrobić?

Osobę niepełnosprawną ze stałym orzeczeniem o niepełnosprawności czeka złożenie wniosku o wydanie nowej karty parkingowej, ale bez konieczności wydawania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna przy odbiorze nowej karty parkingowej zwraca tę, która utraciła ważność!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych

Kto może uzyskać kartę parkingową?

Każda osoba, która ma stwierdzone znaczne ograniczenia w poruszaniu się samodzielnie oraz posiada wskazanie w orzeczeniu, że ma uprawnienia do posiadania karty parkingowej. Dokument może otrzymać niepełnosprawny o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym z symbolami 04-O, 05-R lub 10-N.

Ile kosztuje karta parkingowa?

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł. Taka cena obowiązuje od 1 lipca 2014 roku.

Czy karta parkingowa jest bezterminowa?

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych ważna jest maksymalnie 5 lat. Natomiast dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych 3 lata. Przy wyrabianiu nowej karty tę nieaktualną trzeba zwrócić.

Czy mogę wysłać pełnomocnika, by złożył wniosek o kartę parkingową?

Nie. Osoba niepełnosprawna musi to zrobić osobiście. Przepisy dopuszczają wyjątek w przypadku poniżej 18 roku życia (wniosek składa rodzic, opiekun) oraz dla osób ubezwłasnowolnionych. Pełnomocnik może odebrać dokument.

PODSUMOWANIE
 • Karta parkingowa to dokument, który upoważnia do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu wjazdu, postoju i ruchu.
 • Karta parkingowa ma charakterystyczny jasnoniebieski kolor.
 • Kartę parkingową może otrzymać między innymi osobami niepełnosprawna w stopniu znacznym i umiarkowanym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie.
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Wniosek należy złożyć osobiście. Nie można skorzystać z pomocy pełnomocnika.
 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej ważna jest maksymalnie 5 lat. Dla placówki 3 lata.
Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa
 • https://niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000870/O/D20140870.pdf
zdjęcie autora
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę
224,27
Loading...

Dołącz do dyskusji

4 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
o wiele bardziej przydatne byłyby wzory dokumentów i krok po kroku jak to zrobic a jakieś bzdetne wymairy karty..!!!!
avatar autora komentarza
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci Powodzenia :)
avatar autora komentarza
nadal nie dowiedziałem się czy karta parkingowa jest ważna do czasu wydania następnego orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności żony ważne jest do 30 listopada. Karta również. Wniosek o wydanie następnego złożyłem 15 listopada i czekam na wyznaczenie terminu komisji. Czy do czasu wyznaczenia terminu komisji będę zmuszony nosić żonę na plecach? Nie mam tyle siły-sam jestem osobą niepełnosprawną
avatar autora komentarza
Czy na miejscu dla niepełnosprawnych,znajdującym się na terenie spóldzielni mieszkaniowej może parkować osoba uprawniona,niebędąca członkiem tejże spółdzielni? Na takim miejscu zaparkowała osoba także niepełnosprawna,kulejąca,ale spoza spółdzielni.Pewien pan wezwał policję,by ta zmusiła tę Panią do opuszczenia miejsca parkingowego,gdyż to parking dla członków spółdzielni - SM wymalowała kilka stanowisk,opisując je literami KSM.Ponadto przy wjeździe jest tabliczka "Parking tylko dla członków Spółdzielni",choć na tejże działce posadowiony jest także blok Wspólnoty Mieszkaniowej.