Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – poradnik na 2024 rok

Na miejscach parkingowych pomalowanych niebieską farbą mogą parkować wyłącznie posiadacze karty parkingowej. Dokument ten pozwala także na niestosowanie się do 9 znaków drogowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Których? Kto może otrzymać kartę parkingową? Gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy!

karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa – czym jest?

Osoby niepełnosprawne mierzą się w przestrzeni publicznej z wieloma utrudnieniami związanymi z barierami architektonicznymi i urbanistycznymi. Jedne dotyczą wysokich krawężników lub stopni na zewnętrznych schodach, inne związane są z problemami ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym polega na tworzeniu przyjaznej infrastruktury drogowej oraz przepisów prawa, które nadają im dodatkowe uprawnienia. Jednym z takich rozwiązań jest karta parkingowa, czyli dokument, dzięki któremu jej posiadacz może między innymi parkować na tak zwanych “kopertach”.

CZY WIESZ, ŻE …

Od 2016 roku karty parkingowe wydawane w Polsce są także respektowane w państwach Unii Europejskiej. Jednak uprawnienia i ulgi przysługujące ich posiadaczom mogą się różnić w poszczególnych krajach ze względu na odmienne przepisy ruchu drogowego.

Wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych – charakterystyczne jasnoniebieskie tło

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu lub w przypadku pojazdów bez przedniej szyby w widocznym miejscu na przedzie maszyny. Zapewne każdy z nas widział więc ten jasnoniebieski dokument choćby we wnętrzu auta zaparkowanego w wyznaczonym dla osób niepełnosprawnym miejscu parkingowym.

Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszczony został w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Karta parkingowa ma rozmiar 106 mm na 148 mm, jest zadrukowana dwustronnie i laminowana. Większość powierzchni awersu i rewersu pokrywa jasnoniebieski kolor – Pantone nr 291.

wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
CZY WIESZ, ŻE …

Hologram przedstawiający symbol wózka inwalidzkiego na karcie parkingowej pełni funkcję zabezpieczającą dokument.

Uprawnieni do karty parkingowej – kto może ją otrzymać?

Karta parkingowa to dokument imienny przypisany do osoby, a nie do pojazdu. 1 lipca 2014 roku zmieniły się zasady ich wydawania. Od tego dnia kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie,
 • osoba niepełnosprawna poniżej 16 roku życia, która ma znaczne ograniczenia możliwości poruszania się samodzielnie,
 • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych, którzy mają znaczne ograniczenia możliwości poruszania się samodzielnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kartę parkingową? W ustawie Prawo o ruchu drogowym wskazano, że osobom niepełnosprawnym (nie placówkom) wydaje się ją na podstawie orzeczenia o:

 • niepełnosprawności,
 • stopniu niepełnosprawności,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień.

Co ważniejsze, obecne przepisy wskazują, że podjęcie decyzji o przyznaniu karty parkingowej w kontekście orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie zależy od symbolu przyczyny niepełnosprawności, lecz od oceny, czy dana osoba ma znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się.

UWAGA!

Aby otrzymać kartę parkingową trzeba mieć w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazanie do jej uzyskania!

Z kolei osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową w przypadku, gdy mają znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się oraz przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności są:

 • choroby narządu wzroku – oznaczenie 04-O,
 • upośledzenie narządu ruchu – oznaczenie 05-R,
 • choroba neurologiczna – oznaczenie 10-N.
UWAGA!

Od 1 lipca 2014 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności straciły prawo do uzyskania karty parkingowej!

Zalety karty parkingowej – do czego uprawnia?

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyznacza się możliwie blisko wejść do budynków mieszkalnych, instytucji, sklepów czy urzędów, tak, by możliwie skrócić dystans do pokonania po wyjściu z pojazdu. To właśnie z tych miejsc parkingowych mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają kartę parkingową – dokument musi znajdować się za przednią szybą samochodu.

CZY WIESZ, ŻE …

Karta parkingowa z zasady nie uprawnia do bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania, w tym na wyznaczonych dla niepełnosprawnych miejscach (kopertach). Jednak niektóre miast wprowadziły lokalne przepisy, które zwalniają posiadaczy karty parkingowej z takich opłat. Dokładnych informacji należy szukać w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa danej miejscowości.

Kierowca posiadający kartę parkingową może także nie stosować się do niektórych znaków drogowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Uprawnienie to dotyczy znaków zakazy wjazdu, ruchu i postoju:

do jakich znaków nie muszą stosować się osoby niepełnosprawne

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej – gdzie ją wyrobić?

Aby otrzymać kartę parkingową, trzeba wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek. Jak wskazują zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym zespołu”, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Źródło: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Pełną listę adresów powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności znajdziesz tutaj.

Wniosek o wydanie karty parkingowej – wzór, dokumenty i procedura złożenia

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej znajdziesz tutaj. Osoba niepełnosprawna wypełnia część A, natomiast część B przeznaczona jest dla placówek ubiegających się o kartę. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres do korespondencji oraz wypełnić oświadczenie.

UWAGA!

Wniosek należy podpisać podczas jego składania w obecności urzędnika!

Wraz z wnioskiem o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy dostarczyć:

 • oryginał prawomocnego orzeczenia niepełnosprawności – do wglądu,
 • wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • dowód opłaty za wydanie karty,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 na 45 mm,
 • upoważnienie do odbioru karty parkingowej – złożyć należy osobiście, ale odebrać może pełnomocnik.

Co do zasady zdjęcie powinno być wykonane bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Warunek ten nie dotyczy osób:

 • wyznających religię, która nakazuje noszenia nakrycia głowy oraz posiadają w dowodzie osobistym lub paszporcie zdjęcie z takim nakryciem,
 • mających wadę wzroku, która wymaga noszenia okularów z ciemnymi szkłami.

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie karty parkingowej? W ciągu 30 dni osoba niepełnosprawna otrzyma list z informacją o terminie i miejscu odbioru dokumentu. W przypadku, gdy wniosek będzie miał jakieś braki, to wnioskujący otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni – brak reakcji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to w liście znajdzie się wyjaśnienie otrzymania odmowy wydania karty parkingowej. Niestety od tej decyzji urzędnika nie można się odwołać.

UWAGA!

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł!

Złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej – kto to robi?

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, która musi złożyć go osobiście. Przepisy prawa uwzględniają 3 wyjątki od tej zasady, które dotyczą:

 • osób poniżej 18 roku życia – wniosek składają rodzice, prawni opiekunowie lub jedno z nich,
 • osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, które pozostają pod władzą rodzicielską – wniosek składa jeden z rodziców,
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, które nie są pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo – wniosek składa kurator lub opiekun.

W przypadku placówki wniosek o kartę parkingową składa osoba ją reprezentująca.

UWAGA!

Pełnomocnik nie może złożyć wniosku za osobę niepełnosprawną!

Termin ważności karty parkingowej dla niepełnosprawnego – maksymalnie 5 lat

Po zmianie przepisów w 2014 roku karta parkingowa może być ważna nie dłużej niż 5 lat. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe, muszą po upływie 5 lat ponownie złożyć wniosek.

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że karta parkingowa traci ważność w przypadku:

 • upłynięcia termin ważności – 5 lat,
 • zgłoszenia jej utraty,
 • zwrócenia organowi, który ją wydał,
 • śmierci posiadacza.

Karta dla placówki wydawana jest na 3 lata i traci ważność, gdy owa placówka zostanie zlikwidowana.

UWAGA!

6 sierpnia 2023 roku weszły w życie zmiany związane z ważnością orzeczeń o niepełnosprawności oraz z kartami parkingowymi. Ma to związek z końcem stanu epidemicznego i obowiązywaniem ustawy COVID-owej. Zmiana polega na tym, że orzeczenia i na ich podstawie wydane karty parkingowe będą tracić ważność w zależności od terminu wydania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, termin ważności trwa do:

 • 31 marca 2024 roku, jeśli pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • 30 września 2024 roku, jeśli pierwotna ważność kończyła się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.

Na przykład:

Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął lub upływa pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a 5 sierpnia 2023 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Źródło: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/wazna-informacja-na-temat-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-oraz-kart-parkingowych.

Przedłużenie karty parkingowej – czy to możliwe?

Karta parkingowa ważna jest maksymalnie przez 5 lat, nawet jeśli osoba, która ją otrzymała, ma stałe orzeczenie o niepełnosprawności. Po upływie terminu ważności nie składa się wniosku o przedłużenie aktualnie posiadanej karty parkingowej. Co więc taka osoba musi zrobić?

Osobę niepełnosprawną ze stałym orzeczeniem o niepełnosprawności czeka złożenie wniosku o wydanie nowej karty parkingowej, ale bez konieczności wydawania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna przy odbiorze nowej karty parkingowej zwraca tę, która utraciła ważność!

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych

Kto może uzyskać kartę parkingową?
Ile kosztuje karta parkingowa?
Czy karta parkingowa jest bezterminowa?
Czy mogę wysłać pełnomocnika, by złożył wniosek o kartę parkingową?
PODSUMOWANIE
 • Karta parkingowa to dokument, który upoważnia do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu wjazdu, postoju i ruchu.
 • Karta parkingowa ma charakterystyczny jasnoniebieski kolor.
 • Kartę parkingową może otrzymać między innymi osobami niepełnosprawna w stopniu znacznym i umiarkowanym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie.
 • Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Wniosek należy złożyć osobiście. Nie można skorzystać z pomocy pełnomocnika.
 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej ważna jest maksymalnie 5 lat. Dla placówki 3 lata.
Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa
 • https://niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000870/O/D20140870.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000852
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

36 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
o wiele bardziej przydatne byłyby wzory dokumentów i krok po kroku jak to zrobic a jakieś bzdetne wymairy karty..!!!!
avatar autora komentarza
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci Powodzenia :)
avatar autora komentarza
nadal nie dowiedziałem się czy karta parkingowa jest ważna do czasu wydania następnego orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności żony ważne jest do 30 listopada. Karta również. Wniosek o wydanie następnego złożyłem 15 listopada i czekam na wyznaczenie terminu komisji. Czy do czasu wyznaczenia terminu komisji będę zmuszony nosić żonę na plecach? Nie mam tyle siły-sam jestem osobą niepełnosprawną
avatar autora komentarza
To oczywiste że traci ważność. Karta parkingowa jest wydawana na podstawie orzeczenia lekarskiego.
avatar autora komentarza
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym chorym kraju tak Pan powinien robiç.
avatar autora komentarza
Czy na miejscu dla niepełnosprawnych,znajdującym się na terenie spóldzielni mieszkaniowej może parkować osoba uprawniona,niebędąca członkiem tejże spółdzielni? Na takim miejscu zaparkowała osoba także niepełnosprawna,kulejąca,ale spoza spółdzielni.Pewien pan wezwał policję,by ta zmusiła tę Panią do opuszczenia miejsca parkingowego,gdyż to parking dla członków spółdzielni - SM wymalowała kilka stanowisk,opisując je literami KSM.Ponadto przy wjeździe jest tabliczka "Parking tylko dla członków Spółdzielni",choć na tejże działce posadowiony jest także blok Wspólnoty Mieszkaniowej.
avatar autora komentarza
jeśli teren jest prywatny i opisy na tabliczkach takie, jak Pani opisała, to SM może ograniczyć lub zakazać parkowanie dla osób niebędących członkami spółdzielni. Teren jest prywatny i to właściciel terenu ustala zasady parkowania na nim. Posiadacz karty parkingowej nie ma "urzędowego" zezwolenia na parkowanie wszędzie gdzie zapragnie. Co więcej nie wszędzie ma stosowaną zerową stawkę za parkowanie pojazdu. Są miejsca dla osób niepełnosprawnych na których pobiera się opłaty - zwłaszcza parkingach prywatnych. Wynika to z regulaminów tychże parkingów.
avatar autora komentarza
Panie Redaktorze ! Jak to możliwe, iż mają kartę inwalidzką do samochodu osoby, które nie mają jakichkolwiek niesprawności ruchowych czy neurologicznych. Kto im mógł wydać taką kartę ? A osoba ewidentnie ze zmianami klinicznymi jej otrzymać nie może, o to jest pytanie ? A takich przypadków jest dużo.
Proszę pamiętać, że kartę parkingową mogą otrzymać także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdy mają znaczne ograniczenie w samodzielnym poruszaniu się, a owa niepełnosprawność wynika z choroby narządu wzroku czy układu oddechowego i krążenia, a nie tylko narządu ruchu czy z przyczyn neurologicznych. Zdrowa osoba może wozić taką niepełnosprawną osobę i w samochodzie będzie karta parkingowa. Dokument otrzymują także placówki zajmujące się opieką czy rehabilitacją.
avatar autora komentarza
Złożyłem do Starostwa wniosek o wydanie karty parkingowej, jestem inwalida o stopniu umiarkowanym z chorobami o kodach niepełnosprawności 10-N rak mózgu, 05-R upośledzenie narządów ruchu i 04-O choroba wzroku. Orzeczenie komisji jest odmowne, informujące, że nie spełniam wymogów w określonych w Prawie o ruchu drogowym art. 8 pkt. 3a. Proszę o wyjaśnienie co należy spełnić?
Art. 8 pkt 3a. mówi między innymi, że Kartę parkingową wydaje się: 1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przypuszczam, że komisja uznała, że Pani choroby nie ograniczają znacznie możliwości samodzielnego poruszania się. Jeśli nie minął termin 14 dni od decyzji komisji, to może Pani napisać odwołanie od wydanego orzeczenia.
avatar autora komentarza
Nie każda niepełnosprawność jest widoczna, 1 grupę dostają np. osoby chore na raka i one mają prawo do karty parkingowej dla inwalidów
avatar autora komentarza
Kto i na jakiej podstawie jest upoważniony do nakładania mandatów karnych za parkowanie.
Przepisy związane z ruchem drogowym zawarte są w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w której znajduje się cały oddział 2 zatytułowany "Zatrzymywanie i postój". Z kolei rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa wysokość grzywien.
avatar autora komentarza
Czy wymiany karty parkingowej po upływie 5lat muszę dokonać w miejscu zamieszkania? czy mogę to zrobić w innym mieście w którym aktualnie przebywam?
Dokumenty można złożyć w dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
avatar autora komentarza
Syn otrzymał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe kilka lat temu. W punkcie o karcie parkingowej oznaczono nie wymaga. Czy obecnie aby uzyskać wskazania do tego punktu musimy stawać na komisję raz jeszcze? Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza?
Syn posiada już orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, więc wystarczy złożyć wniosek. Należy mieć ze sobą oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu.
avatar autora komentarza
A czy mając orzeczenie i stopniu umiarkowanym z oznaczeniem 07-S lecz w punkcie 9 o ruchu drogowym mam że nie spełnia ponieważ we wniosku nie zaznaczyłem że chodzi też oprócz innych rzeczy o kartę parkingowa jest sens się ubiegać o kartę parkingowa czy nawet nie próbować prosiłbym o jasna odpowiedź
Jeśli niepełnosprawność znacznie ogranicza możliwość samodzielnego poruszania się, to myślę, że warto. Takie znaczne ograniczenie może wynikać nie tylko z problemami narządu ruchu, ale także wielu innych układów czy narządów. Na przykład ze względu na umiarkowaną niepełnosprawność z oznaczeniem 07-S ma problem z poruszaniem się po schodach czy przejścia 100 metrów po płaskiej powierzchni. Więc jeśli są ku temu przesłanki, może warto złożyć wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Należy wtedy złożyć oświadczenie, że składa się wniosek w celu uzyskania karty parkingowej.
avatar autora komentarza
Znalazłam odpowiedzi na moje wątpliwości - dziękuję
avatar autora komentarza
Jak długo jest ważna karta po upływie 5 lat. Mam orzeczenie o niepełnosprawności bezterminowe. Wniosek o nową kartę mogę złożyć po upływie terminu. nową dostanę do 30 dni. Co więc okresem pomiędzy ?
avatar autora komentarza
jestem osobą niepełnosprawną od dziecka dostałem kartę parkingową po czsie nagle przepisy się zmieniły czy z braku funduszu mam chodzić po lekarzach długich kolejkach pużniej iść na komisję odnowa dostać stopień niepełnosprawność ja czuje dyskryminację i jako obywatep polskiego bez praw konstytucja zapewnia równe taktowanie osób niepełnosprawnych i też od wyznania i pochodzenia itp; moim zdaniem jest w brew konstytuji utrudnienie praw człowieka może konstytucja jest tylko dla naiwnych ze wzgledów można prawo zmieniać przpisy jak komuś jest wygone gnebić osoby niepełnosprawnych osób może osoby na emeryturze nie są już ludzie ????????????????????
avatar autora komentarza
Wniosek osobiście ? to mam pokazać osobę ( znaczny stopień na stałe ) 88lat ! zamiast jako syn złożyć bez problemu ? parodia sprawiedliwości i pokazanie przez urzędnika ja tu rządzę !!! ZERO EMPATI
avatar autora komentarza
Mam dokładnie ten sam problem
avatar autora komentarza
Moja opinia .Policja w Polsce ma to w dupie!!!! Nie respektuje kart parkingowych ,mogą parkować inni np. kolesie z policji ,doktorzy tzw.psudointeligencja. Zgłaszanie nieprawidłowego parkowania ląduje pod dywan. Chrznów małopolska jest tego przykładem! Chyba komendantem jest kobieta ,ale to już w tych czsach jest bez różnicy.
avatar autora komentarza
moja KP kończy się 14 01 2024 -czy do ponownego wniosku muszę składać też fotografię ?
Tak, ważności karty parkingowej nie przedłuża się, lecz trzeba złożyć wniosek o wydanie nowej. Wymagane jest aktualne zdjęcie.
avatar autora komentarza
Dziękuję za fachowy poradnik. Mam pytanie czy prywatny właściciel parkingu przy budynku użyteczności publicznej jest zobowiązany do zapewnienia większej niż 1 liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - niezależnie od ilości miejsc parkingowych? W zapisach Warunków Zabudowy dla nieruchomości nie ma szczegółowych wymagań. pozdrawiam
Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Ich liczba to: 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15; 2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40; 3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100; 4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.
avatar autora komentarza
Panie Redaktorze, proszę o informację komu przysługuje karta parkingowa? Posiadam umiarkowany stopień inwalidztwa, stwierdzone symbolami przyczyn orzeczenia O5-R, 10-N, oraz 04-O otrzymałem orzeczenie z odmową wydania tego dokumentu .
Trudno mi komentować decyzję komisji. Wspomnę jednak, że przepisy prawa mówią, że osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (04-O, 05-R, 10-N i 07-S) mogą otrzymać kartę parkingową, gdy stan ich zdrowia znacznie ogranicza możliwości samodzielnego poruszania się.
avatar autora komentarza
Mam orzeczenie na stałe na którym nie ma kodu choroby czy mogę złożyć wniosek i dostanę kartę parkingową?
To zależy. W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej nie zależy od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale od tego, czy niepełnosprawność wpływa na znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się.
avatar autora komentarza
Mam orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony. Moja Karta Parkingowa wkrótce kończy ważność. PCPR twierdzi, że składając wniosek o nową kartę muszę zwrócić starą. Nie mogę złożyć wniosku wczęśniej, tylko po dacie upływu. Powiedziano mi, że jeśli złożę wniosek wcześniej, to starą kartę parkingowa mi zabiorą i muszą anulowac, co oznacza , że przez miesiąc, oczekując na jej wydanie, będę pozbawiona karty parkingowej. Co mam zrobić? Nadmieniam, że jeżdżę samochodem do pracy.
Starą kartę parkingową oddaje się przy odbiorze nowej, a nie po złożeniu wniosku. Więc nie powinno być przerwy w posiadaniu karty parkingowej.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC