KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) – co to jest?

W mediach można od czasu do czasu usłyszeć o ostrzeżeniach wydawanych przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. To organ zajmujący się kontrolą rynku finansowego w Polsce. Jakie spoczywają na nim zadania? Jak wygląda organizacja pracy KNF? Kto wchodzi w skład Komisji?

nadzór finansowy

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Rynki finansowe należą do najbardziej skomplikowanych i rozbudowanych w gospodarkach kapitalistycznych krajów. W Polsce to właśnie KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, ma za zadanie sprawować kontrolę nad rynkiem finansowym. Organ ten został powołany w dniu 21 lipca 2006 roku na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Komisja Nadzoru Finansowego przejęła uprawnienia i zadania istniejących do 2006 roku:

 • Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE),
 • Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG)

Kolejne rozszerzenie kompetencji KNF nastąpiło w 2008 roku, kiedy Komisja przejęła obowiązki:

 • Komisji Nadzoru Bankowego.

Komisja Nadzoru Finansowego realizuje swoje zadania poprzez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). 1 stycznia 2019 roku doszło do kolejnych zmian w niektórych ustawach o nadzorze finansowych – UKNF przekształcono w państwową osobę prawną. Czemu ma służyć takie rozwiązanie? Urząd miał stać się bardziej niezależny finansowo, ponieważ jego finansowanie zostało oparte na wpłatach od podmiotów nadzorowanych.

Nadzór KNF – co obejmuje?

W przepisach ogólnych Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym możemy znaleźć zakres nadzoru KNF nad rynkiem finansowym. Obejmuje on:

 • nadzór bankowy,
 • nadzór emerytalny,
 • nadzór ubezpieczeniowy,
 • nadzór nad rynkiem kapitałowym,
 • nadzór nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług płatniczych, dostawcami świadczącym wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, a także oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
 • nadzór nad agencjami ratingowymi,
 • nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
 • nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

W jakim celu KNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym? Jak już wcześniej wspomnieliśmy finanse to skomplikowana materia. KNF stara się zapewnić nie tylko prawidłowe jego funkcjonowanie, ale także bezpieczeństwo, stabilność i przejrzystość. Dzięki temu rynek finansowy ma być przyjazny dla uczestników i wzbudzać zaufanie.

KNF stawia sobie za cel również ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Zadanie to ma być realizowane poprzez wiarygodne informowanie na temat funkcjonowania podmiotów w tym obszarze gospodarki – KNF może wydawać ostrzeżenia dotyczące konkretnego instrumentu finansowego czy podmiotu.

Nie wszystkie instytucje rynku finansowego objęte są nadzorem KNF. Należą do nich ZUS, KRUS, BFG, UFG oraz ubezpieczenia zdrowotne (NFZ) – kontrolę i nadzór sprawują nad nimi ministrowie odpowiednich resortów. 

Zadania KNF – czy to tylko nadzór?

Komisja Nadzoru Finansowego ma wiele zadań, które nie tylko sprowadzają się do nadzorowania. To organ, który dba o działanie rynku finansowego. W przytaczanej wyżej ustawie zawarte są zadania KNF. Oto one:

 • nadzór nad rynkiem finansowym,
 • działania, które mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
 • działania, których celem jest rozwój rynku finansowego i wzrost jego konkurencyjności,
 • wspieranie innowacyjności rynku finansowego,
 • edukowanie i informowanie związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, w celu ochrony interesów jego uczestników,
 • współpraca w przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • umożliwienie rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego,
 • współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego,
 • wykonywanie innych zadań, które zapisane są w ustawach.

Komisja Nadzoru Finansowego sporządza coroczne jawne sprawozdanie ze swojej działalności, w ramach której może podejmować uchwały i decyzje administracyjne. KNF ma prawo nakładać kary pieniężne na spółki publiczne, które nie wywiązały się ze swoich obowiązków.

Organizacja KNF – organy, siedziba, przewodniczący

Siedziba Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mieści się w Warszawie przy ulicy Pięknej 20 – jest to zapisane w ustawie. Natomiast organami urzędu są:

 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

To właśnie ten drugi organ reprezentuje KNF na zewnątrz. Nad działaniem UKNF nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów, który mianuje Przewodniczącego KNF na 5-letnią kadencję. Czy każdy może objąć to stanowisko? 

Kandydat na Przewodniczącego KNF musi spełnić określone warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • mieć pełne prawa publiczne,
 • posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
 • mieć odpowiednią wiedzę na temat nadzoru nad rynkiem finansowym w RP i doświadczenie zawodowe,
 • co najmniej 3 lata zajmować stanowisko kierownicze,
 • nie być karanym za przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią i dawać rękojmię odpowiedniej pracy.

Oczywiście w pewnych okolicznościach Prezes Rady Ministrów może odwołać Przewodniczącego KNF. Dzieje się tak na przykład, kiedy zostanie prawomocnie skazany za przestępstwa skarbowe lub straci obywatelstwo polskie. 

Członkowie KNF – kto zasiada w komisji?

Art. 5  ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dokładnie określa skład KNF.  Wchodzi w niego Przewodniczący KNF, jego 3 zastępców i 9 członków, którymi są:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
 • minister właściwy do spraw gospodarki albo jego przedstawiciel,
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych,a jeżeli nie został wyznaczony – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.

Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów pełnią jedynie funkcje doradcze. 

Finansowanie UKNF – nie z budżetu państwa

Jeśli UKNF nie jest finansowany z budżetu państwa, to skąd otrzymuje środki na działalność? Zgodnie z przytaczaną już wcześniej ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym przychodami urzędu są:

 • wpłaty i opłaty otrzymywane od podmiotów podlegających nadzorowi,
 • opłaty za egzaminy (np. dla brokerów, aktuariuszy czy maklerów),
 • opłaty za wydawanie interpretacji,
 • darowizny i zapisy,
 • odsetki za opóźnienie w zapłacie należności,
 • najem,
 • lokaty,
 • inne przychody.

Jak widać, UKNF otrzymuje środki finansowe z różnych źródeł. Jednak ustawa wyraźnie wskazuje, że to z opłat za egzaminy pokrywa się koszty funkcjonowania UKNF i jego organów, czyli KNF i Przewodniczącego. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o KNF

Nad czym KNF sprawuje nadzór?
Czy KNF sprawuje nadzór nad Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym?
PODSUMOWANIE
 • KNF to Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje i kontroluje rynek finansowy w Polsce.
 • KNF zajmuje się między innymi nadzorem bankowym, emerytalnym i ubezpieczeniowym.
 • Do zadań KNF-u należy nadzór nad rynkiem finansowym, zapewnienie mu prawidłowego funkcjonowania, wspieranie innowacyjności, informowania i edukowania.
 • Nad działaniem UKNF, czyli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów.
 • W skład KNF wchodzi 13 osób, w tym Przewodniczący Urzędu i jego 3 zastępców.
 • UKNF nie jest finansowany z budżetu państwa, lecz między innymi z wpłat i opłat podmiotów podlegających nadzorowi i opłat za egzaminy.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002059/T/D20202059L.pdf
 • https://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/030_Zadania_Komisji/000_Zadania_Komisji.html
 • https://www.gov.pl/web/finanse/ochrona-osob-ubezpieczonych
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC