KRD – co to jest i kto może znaleźć się w rejestrze?

Wielu o nim słyszało, a jeszcze więcej boi się znaleźć na jego liście. Część osób dowiaduje się, że została wpisana do KRD, gdy otrzymuje odmowę otrzymania kredytu w banku lub nie może skorzystać z zakupu na raty. Czym zajmuje się tam firma? Jak sprawdzić informacje o sobie w KRD? Czy zawsze trzeba za to płacić?

grafika

KRD – co to jest?

W Polsce funkcjonuje obecnie sześć biur informacji gospodarczej. Podstawą prawną ich działania jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jak nazywają się te biura?

 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Najwcześniej powstał Krajowy Rejestr Długów. Swoją działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku, czyli jeszcze przed wejściem w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. KRD jest spółką, która pełni funkcję platformy do wymiany danych związanych z sytuacją finansową konsumentów i firm – małych oraz średnich, jak i koncernów.

Krajowy Rejestr Długów – działalność

Spółka zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji na temat zadłużenia osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. KRD w przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej gromadzi jedynie dane o zaległościach i długach, więc nie znajdziemy tam  pozytywnych informacji o regularnych spłatach zobowiązań i historii kredytowej.

Krajowy Rejestr Długów wymienia informacje o długach z następującymi sektorami gospodarki:

 • prywatne przedsiębiorstwa – na przykład może to być Twoja firma,
 • windykacja – zarządzanie wierzytelnościami,
 • handel – FMCG, rolnictwo, branża budowlana i paliwowa,
 • administracja – sądy, urzędy, samorządy i komornicy,
 • przemysł – energetyczny, gazowniczy, spożywczy i farmaceutyczny,
 • usługi – nieruchomości, telewizja, transport, internet, telefon,
 • finanse – banki, firmy leasingowe i pożyczkowe, ubezpieczenia i faktoring.
grafika

Gdy ma się dług, to do rejestru nie trafia się automatycznie. To wierzyciel musi zgłosić dłużnika. Dzieje się tak na przykład, gdy ktoś zalega z opłatami za abonament telefoniczny, nie płaci alimentów lub rat kredytu bądź pożyczki. 

Na liście KRD mogą znaleźć się także nierzetelne firmy, które na przykład nie płacą wystawionych faktur za wykonane usługi. Z drugiej strony klienci i przedsiębiorstwa mogą sprawdzić wiarygodność danej firmy. Należy postawić sobie pytania – czy zgłoszenie wierzyciela wystarczy, by zostać wpisanym na listę KRD? Nie, muszą zostać także spełnione określone warunki, o których mówi przytoczona wyżej ustawa.

Lista Krajowego Rejestru Długów – kiedy można na nią trafić?

Do rejestru KRD mogą trafić zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Musimy jednak pamiętać, że warunki, które muszą zostać spełnione, są różne. W przypadku konsumenta są to – muszą wystąpić wszystkie łącznie:

 • powstałe zobowiązanie ma określony stosunek prawny (w szczególności są to umowy o kredyt konsumencki), a także wynika z art. 187 Kodeksu cywilnego,
 • zadłużenie wynosi co najmniej 200 zł,
 • nie zostało spłacone od co najmniej 30 dni,
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty,
 • nie upłynęło 6 lat od dnia, kiedy pojawiła się wymagalność zobowiązania (w przypadku orzeczeń sądowych 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia).

Wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione, aby konsument znalazł się na liście KRD. Wystarczy więc, że ktoś nie będzie spłacał rat przez okres dłuższy niż miesiąc o kwocie wyższej niż 200 zł, by znalazł się w rejestrze.

W przypadku dłużników niebędących konsumentami wpis na listę jest możliwy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało w wyniku umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (najczęściej),
 • zadłużenie jest równe lub wyższe niż 500 zł,
 • zobowiązanie jest wymagalne przynajmniej 30 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty.

W teorii więc każdy dłużnik powinien być świadomy, że po otrzymaniu wezwania do zapłaty może zostać wpisany do rejestru KRD – oczywiście jak inne warunki są również spełnione.  

Sprawdzenie informacje w bazach KRD – jak to zrobić?

Na stronie KRD w sekcji ofert można znaleźć opcję “Oferta dla konsumentów”. Po kliknięciu tego tekstu przenosimy się na podstronę, na której możemy:

 • sprawdzić siebie w KRD,
 • sprawdzić rejestr zapytań o siebie w KRD.

Sprawdzenie siebie w KRD jest płatne. Dla podmiotów niebędących klientami firmy cennik od 01.01.2024 roku przedstawia się następująco:

Pobranie raportu o sobie z rejestru KRD21 zł
Pobranie informacji o sobie z rejestru zapytań KRD21 zł
Pobranie raportu z rejestru i informacji z rejestru zapytań KRD42 zł
Źródło: cennik usług dodatkowych KRD.

Jak sprawdzić KRD za darmo?

Chociaż zasadniczo raporty i informacje o dłużnikach zawarte w KRD są płatne, istnieje możliwość uzyskania potrzebnych nam danych za darmo. Zerknijmy do przepisów prawa.

Dostęp do danych w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dla dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeśli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 22b ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Zgodnie z powyższym, za darmo z bazy KRD może skorzystać raz na pół roku każdy konsument, o ile chodzi mu o uzyskanie wglądu w informację na swój temat (raport o sobie i z rejestru zapytań). Gdy chce sprawdzić inne podmioty lub weryfikować dane częściej niż raz na 6 miesięcy, konieczne będzie wniesienie opłaty w wysokości podanej powyżej.

Informacje ustawowe można pobrać, składając wniosek osobiście w siedzibie biura, przesyłając go na adres biura (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław) lub zakładając konto w serwisie transakcyjnym.

KRD rejestracja – osoba prywatna

Jeżeli chcemy uzyskać informację z Krajowego Rejestru Długów, konieczne będzie założenie konta w serwisie https://krd.pl/. Odnośnik do tego znajdziemy w prawym górnym rogu strony (“Załóż konto”). Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do formularza, w którym trzeba podać NIP, numer telefonu i adres mailowy. Po wysłaniu danych należy zaczekać na kontakt ze strony konsultanta.

Wszystko to może trochę potrwać, więc zasadne jest pytanie, czy istnieje alternatywny sposób, w razie gdybyśmy potrzebowali sprawdzić tylko szybko dostępne za darmo dane na swój temat? Tak! W tym celu należy wejść na stronę: https://konsument.krd.pl/, gdzie:

 • w dolnej części strony w akapicie “Informacja o ustawowym sprawdzeniu siebie i rejestru zapytań 1 raz na 6 miesięcy” znajdziemy link do serwisu transakcyjnego,
 • po kliknięciu należy wypełnić formularz, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, kod pocztowy, kraj zamieszkania, PESEL i ustalając hasło,
 • w następnym kroku należy podać dane adresowe,
 • na koniec trzeba potwierdzić swoją tożsamość, dodając skan lub zdjęcie dowodu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL lub innym numerem potwierdzającym tożsamość oraz datą ważności (pozostałe dane należy zamazać).

Potwierdzenie tożsamości jest dokonywane w dni robocze i trwa do 72 godzin. Po poprawnym przeprowadzeniu całego procesu, otrzymamy wiadomość mailową potwierdzającą założenie konta. Teraz możemy się już zalogować w Panelu Klienta lub na stronie KRD dedykowanej konsumentom.

UWAGA!

Usługi KRD dla przedsiębiorców są dostępne tutaj lub pod numerem telefonu 71 74 74 700 (7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-22:00).

Dane w rejestrze KRD – co teraz?

Jeśli Twoje dane znalazły się w rejestrze KRD i rzeczywiście masz dług, to najlepiej jak najszybciej spłacić swoje zobowiązania. Po dokonaniu opłaty wraz z odsetkami wierzyciel usunie negatywną informację o Tobie z rejestru – powinno to się stać w ciągu 14 dni. 

Aktualizacja przez wierzyciela informacji w KRD musi mieć miejsce w przypadku, gdy:

 • zobowiązanie zostanie częściowo spłacone,
 • zobowiązanie wygaśnie,
 • zostanie stwierdzone, że podane informacje są błędne,
 • zakres danych się zmieni.
UWAGA!

KRD może usunąć adnotację o dłużniku jedynie po otrzymaniu wniosku wierzyciela, który zobowiązany jest do przekazania takiej informacji po spłacie zobowiązania!

Warto pamiętać, że w Krajowym Rejestrze Długów znajdują się wyłącznie aktualne informacje o zadłużeniu. Nie ma więc tam historii spłaconych zobowiązań, które przez jakiś czas w przeszłości były zaległe. W KRD nie buduje się historii długów!

Jeśli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, to przekazana przez wierzyciela informacje o tym do KRD może znajdować się w rejestrze nawet 10 lat. 

Brak długu a wpis na liście KRD – co teraz?

Zdarzają się sytuacje, gdy konsument albo firma widnieje na liście KRD, a nie ma w danej chwili żadnych zobowiązań. Może tak się zdarzyć, kiedy:

 • wierzyciel nie dopełni obowiązku i nie złoży wniosku o wypisanie byłego dłużnika,
 • nieuczciwa osoba lub firma zamieści wpis w rejestrze,
 • wierzyciel zamieści informację, która dotyczy spornego długu.

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to należy zwrócić się do wierzyciela o złożenie wniosku do KRD i usunięciu naszych danych z rejestru. Czy mamy do tego prawo? Oczywiście, co więcej Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wskazuje:

Kto, będąc wierzycielem, w przypadku:
1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,
2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,
3) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu, o którym mowa w art. 17
– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.
Kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 złotych.
Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim.

Art. 47-48 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Nie dość, że mamy prawo i powinniśmy się domagać w takich sytuacjach usunięcia naszych danych z rejestru KRD, to jeszcze sprawca całego zamieszania może otrzymać grzywnę do 30 tys. złotych! 

Jeśli nie będziesz ubiegać się o swoje prawa, to możesz mieć potem problem z zaciągnięciem kredytu lub wzięcie abonamentu telefonicznego. Dlatego takie wątpliwe sprawy należy rozwiązywać jak najszybciej i nigdy z nimi nie zwlekać.

FAQ – najczęściej zadawane pytanie o KRD

Za co konsument może trafić do KRD?
Czy KRD na stałe gromadzi informacje o długach?
Jak sprawdzić, czy jestem w KRD?
Jak postąpić, gdy nie mam długu, a jestem na liście dłużników KRD?
PODSUMOWANIE
 • KRD to Krajowy Rejestr Długów, czyli jedno z biur informacji gospodarczej.
 • Działalność biur informacji gospodarczych reguluje ustawa z 2010 roku.
 • KRD zajmuje się wymianą informacji na temat dłużników – zarówno firm, jak i konsumentów.
 • Aby dłużnik trafił na listę KRD, muszą zostać spełnione określone w ustawie warunki.
 • Korzystanie z usług KRD jest płatne.
 • Osoba fizyczna może raz na pół roku za darmo sprawdzić rejestr w KRD.
 • Za nieuczciwe wpisanie do KRD oraz brak wypisu po spłacie długu w ciągu 14 dni grozi grzywna do 30 tys. złotych.
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

13 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Mimo, że KRD jest płatne to abonament jest serio wart swojej ceny - zawsze czuje się bezpieczniej kiedy wiem, że ludzie, z którymi wchodzę w interesy są rzetelni.
avatar autora komentarza
Czyli mówisz, że warto? Zawsze bałam się korzystać z KRD, ale w obecnych czasach to chyba najlepsze rozwiązanie - nigdy nie wiesz na jakiego kontrahenta trafisz
avatar autora komentarza
Serdecznie polecam. Dokładnie, nigdy nie wiesz czy kontrahent jest rzetelny, a lepiej się zabezpieczyć od razu niż później bawić się w sądy, windykacje, itd.
avatar autora komentarza
Dobry poradnik, szczególnie kiedy tak naprawdę wchodzę w przesiębiorczość. KRD oferuje naprawdę konkretny wachlarz usług na zasadzie abonamentu, bądź też współpracy B2B co jest nowym trendem szczególnie w dziale IT.
avatar autora komentarza
KRD nie raz mnie uratowało z sytuacji gdzie mój potencjalny kontrahent okazał się dłużnikiem po sprawdzeniu w ich bazie. Świetne narzędzie zapobiegawcze. Polecam najpierw sprawdzać zawsze tam
avatar autora komentarza
KRD zawsze ratuje człowieka przed nieuczciwymi albo niewypłacalnymi kontrahentami. Zawsze ale to ZAWSZE należy tam sprawdzać drugą stronę przed w ogóle jakimikolwiek negocjacjami
avatar autora komentarza
My korzystamy aktywnie z KRD i źle na tym nigdy nie wyszliśmy.
avatar autora komentarza
Nie wystawiam faktur terminowych, gotówka, przelew - kasę mam wydaję towar stąd KRD jest dla mnie zbędne
avatar autora komentarza
Panom i Panią od kaczmarskiego już dziękujemy za te trolowe komentarze ubustwiające tą instytucje , prawda jest zgoła inna , w krd pracują oszuści a sama platforma stała sie miejscem do rozgrywki pomiedzy stronami bez wyrokusądu . Połowa wpiów jest nieprawdziwa a sam krd nieprzestrzega ustawy jak chce cie tam wpisać
avatar autora komentarza
Hej weszłam w KRD aby kogoś sprawdzic i nie było żadnych informacji a pod tym opłata należną co teraz Jak usunąć konto nie chcialbym żadnych problemow
Informacji na ten temat proszę szukać na stronie KRD lub zadzwonić na infolinię KRD. Numer znajdzie Pani w kontaktach na ich stronie.
avatar autora komentarza
A co z taka sytuacja , kiedy znajoma zatrudniła się w KRD Wrocław , i przyznała ,ze podobno posprawdzała sobie ludzi ,którzy zaszli jej za skure przez okres 3 miesięcy jak tam pracowała , obawiam się czy mnie tez nie sprawdziła i nie będzie roznosić informacji o moich zobowiązaniach ludziom z pracy naszej ,do której z powrotem wrocila
avatar autora komentarza
Sprawdzenie siebie w KRD jest płatne. Dla podmiotów niebędących klientami firmy cennik od 30.05.2022 roku przedstawia się następująco: Pobranie raportu o sobie z rejestru KRD 14 zł Pobranie informacji o sobie z rejestru zapytań KRD 14 zł Pobranie raportu z rejestru i informacji z rejestru zapytań KRD 28 zł Źródło: cennik usług dodatkowych KRD. TO JEST USŁUGA JAK SIĘ WYŚLE LISTEM ALBO OSOBIŚCIE

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC