Otwarta polisa turystyczna – co to jest? Jak oblicza się składkę?

Przeglądając oferty firm ubezpieczeniowych, można spotkać się z czymś takim, jak otwarte ubezpieczenia grupowe. Ten produkt ubezpieczeniowy jest związany najczęściej z polisami na życie, ale niektóre towarzystwa oferują go również w ramach ubezpieczenia turystycznego. Jak działa i dla jakiego rodzaju klienta jest przeznaczony? Sprawdźmy.

jak działa otwarta polisa turystyczna

Polisa otwarta w ubezpieczeniu turystycznym – co to takiego?

Zacząć trzeba od podstawowego wyjaśnienia – czym właściwie jest polisa otwarta? Najprościej rzecz ujmując, jest to forma ubezpieczenia zbiorowego, którą firmy ubezpieczeniowe oferują podmiotom organizującym (ubezpieczającym) wielokrotne wyjazdy zagraniczne innych osób (ubezpieczonych), czyli np. pracodawcom, zleceniodawcom i organizatorom wyjazdów turystycznych. Ubezpieczenie w formie polisy otwartej daje im możliwość objęcia ochroną np. klientów lub pracowników w różnych okresach w ciągu roku – można więc powiedzieć, że pod pewnymi względami otwarta polisa jest podobna do rocznego ubezpieczenia turystycznego dla indywidualnego klienta.

A jak opisują otwartą polisę ubezpieczenia turystycznego towarzystwa ubezpieczeniowe? Poniżej przykłady pochodzące z OWU wybranych firm.

Polisa otwarta – typ zbiorowej umowy ubezpieczenia zawieranej przez osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej wykazującą się REGON-em (Ubezpieczającego) na rzecz grupy pracowników (Ubezpieczonych), którzy delegowani są na wyjazdy służbowe poza granice RP w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

§ 3 ust. 15 OWU Warta Travel

Jak widać, Warta podkreśla w definicji rodzaj wyjazdu, który może zostać objęty ochroną w ramach polisy otwartej – jest to delegowany wyjazd służbowy. Nieco inaczej do sprawy podchodzi PZU.

Polisa otwarta – forma umowy ubezpieczenia, w której składkę ubezpieczeniową ustala się w zależności od deklarowanej przez ubezpieczającego liczby osobodni, a składka ubezpieczeniowa – o ile nie umówiono się inaczej – płacona przez ubezpieczającego przy zawarciu umowy jest składką zaliczkową.

§ 2 ust. 42 OWU PZU Wojażer

W powyższej definicji nie ma już wspomnianego rodzaju wyjazdu, pojawiają się za to istotne terminy liczby osobodni oraz składki zaliczeniowej. Pewnego rodzaju połączeniem obydwu przedstawionych definicji jest ta zaproponowana przez Generali.

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granicę w ciągu roku pracodawca albo zleceniodawca albo inny podmiot, na polecenie którego osoby wyjeżdżają za granicę, może zawrzeć na ich rzecz umowę ubezpieczenia otwartego (tj. w której Ubezpieczeni obejmowani są ochroną w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej), a składka obliczana jest na podstawie deklarowanej liczby osobodni.

§ 7 ust. 1 OWU “Generali, z myślą o podróży”

Na podstawie tego można powiedzieć, że ubezpieczenie turystyczne otwarte:

 • jest ubezpieczeniem zbiorowym,
 • jest zawierane przez podmiot zlecający innym zagraniczne podróże,
 • obejmuje ochroną ubezpieczonych w różnych okresach w ciągu roku,
 • obejmuje składkę, której wysokość zależy od liczby osobodni.

Składka w otwartej polisie turystycznej a liczba osobodni

Przejdźmy teraz do składki otwartej polisy turystycznej. Jak już wiadomo, oblicza się ją na podstawie tzw. liczby osobodni. Ten stosowany w ubezpieczeniach turystycznych termin oznacza iloczyn liczby dni i liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy otwartej.

Przykład

Właściciel firmy informatycznej raz na kwartał wysyła na 14 dni czwórkę swoich pracowników do zagranicznego oddziału firmy. Ile będzie wynosić liczba osobodni w otwartej polisie turystycznej? Należy pomnożyć liczbę wyjazdów w ciągu roku (4) z liczbą przypadających na wyjazd dni (14) oraz liczbą pracowników (4). Uzyskany w ten sposób wynik (224) stanowi podstawę do obliczenia wysokości składki depozytowej.

Właśnie na podstawie liczby osobodni pozostających do dyspozycji ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia, obliczana jest tzw. składka depozytowa (zaliczkowa), którą zapłacić trzeba w terminie ustalonym w umowie. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel w każdym przypadku może określić składkę minimalną i np. PZU ustala ją na poziomie równym składce za 150 osobodni.

Rozliczenie umowy ubezpieczenia następuje natomiast zazwyczaj po zakończeniu okresu ubezpieczenia (w różnych towarzystwach jest to 14 lub 30 dni). Wyjątkiem są przypadki, gdy ubezpieczający wnioskuje o możliwość sukcesywnego rozliczania składki lub gdy już w trakcie okresu ubezpieczenia faktycznie wykorzystana liczba osobodni przekroczy ich wcześniej zadeklarowaną liczbę. Wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo wezwać ubezpieczającego nawet do bieżącego uregulowania składki (np. Generali ustaliło dla takiego postępowania próg 40% więcej faktycznie wykorzystanych osobodni w okresie ubezpieczenia niż zostało pierwotnie zadeklarowanych).

Jeżeli do takiej sytuacji nie dojdzie, rozliczenie następuje na końcu okresu ubezpieczenia po otrzymaniu przez firmę ubezpieczeniową wszystkich wymaganych raportów. Na ich podstawie ubezpieczyciel może:

 • wezwać ubezpieczającego do dopłaty w razie przekroczenia zadeklarowanych i opłaconych składką depozytową osobodni,
 • dokonać zwrotu składki za niewykorzystaną liczbę osobodni na podstawie różnicy między zadeklarowaną a faktycznie wykorzystaną liczbą osobodni.
CZY WIESZ, ŻE …

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych przy wyliczaniu składki na otwartą polisę turystyczną brana pod uwagę jest dotychczasowa historia ubezpieczenia w tym zakresie. W razie braku zgłoszonych szkód można liczyć na zniżkę.

Otwarte ubezpieczenie turystyczne – obowiązki ubezpieczającego

W przypadku otwartej polisy turystycznej obowiązki ubezpieczającego nie kończą się na opłacie składki depozytowej. Już przy zawieraniu umowy musi on oczywiście podać liczbę ubezpieczonych i liczbę osobodni, a następnie zapłacić składkę zaliczkową. Na tym jednak nie koniec. Do czego jeszcze zobowiązany jest ubezpieczający w umowie otwartej polisy turystycznej?

 1. Prowadzenie imiennej ewidencji osób ubezpieczonych oraz terminów i krajów docelowych ich podróży, która będzie udostępniana ubezpieczycielowi na jego na życzenie.
 2. Przekazanie ubezpieczycielowi w określonym terminie imiennej listy osób wyjeżdżających i terminów ich podróży.
 3. Przekazanie ubezpieczonym potwierdzenia zawarcia umowy i dokumentu OWU, oraz poinformowanie ich o prawach i obowiązkach wynikających z umowy.
 4. Niezwłoczne udzielanie informacji ubezpieczycielowi na jego życzenie na temat podróży zagranicznej danej osoby.

Ekspert Mubi radzi:

Choć z reguły zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie otwartej jest identyczny z tym w ubezpieczeniu indywidualnym, ubezpieczyciel może z niego wyłączyć niektóre elementy. Przykładowo, Warta zaznacza, że polisy otwartej nie można rozszerzyć o zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe, pakiet bezpieczny dom i ryzyko związane z uprawianiem sportów zimowych lub ekstremalnych. Dlatego przed zawarciem umowy bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Jakie towarzystwa oferują otwarte polisy turystyczne?

Otwarte ubezpieczenie turystyczne nie jest dostępne we wszystkich firmach ubezpieczeniowych, które oferują polisy na zagraniczne wyjazdy. Grupową ochronę można zakupić m.in. w:

 • Generali,
 • Proamie,
 • PZU,
 • Warcie.

W celu nabycia otwartej polisy turystycznej należy kontaktować się z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych lub agentami.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o otwartą polisę turystyczną

Czym różni się polisa otwarta od zwykłego ubezpieczenia turystycznego?
Kto może skorzystać z otwartego ubezpieczenia turystycznego?
Na jak długo można zawrzeć otwartą umowę ubezpieczenia turystycznego?
Co w razie przekroczenia zadeklarowanej w umowie otwartego ubezpieczenia liczby osobodni?
PODSUMOWANIE
 • Otwarta polisa turystyczna to forma ubezpieczenia zbiorowego oferowana podmiotom organizującym wielokrotne wyjazdy zagraniczne innych osób.
 • Składka w otwartej polisie turystycznej zależy od liczby osobodni.
 • Liczba osobodni to iloczyn liczby dni i liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy otwartej.
 • Ubezpieczający płaci składkę depozytową w terminie określonym w umowie, a rozliczenie następuje po zakończeniu okresu ubezpieczeniowego.
 • Do obowiązków ubezpieczającego w polisie otwartej należy m.in. prowadzenie imiennej ewidencji osób ubezpieczonych i przekazywanie tych informacji ubezpieczycielowi.
 • Otwartą polisę turystyczną można nabyć m.in. w Generali, PZU czy Warcie.
Źródła:
 • https://www.warta.pl/documents/oferta_dla_ciebie/OWU_WARTA_Travel_C0514_int.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1538261
 • https://www.generali.pl/media/owu_generali_z_mysla_o_podrozy_20210514_82f5771e56_d2226471ca.pdf
 • https://www.proama.pl/przydatne_informacje/wazne_dokumenty/aktualne/podrozy/owu_podrozy_20220623.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!