Czy powikłania po zabiegu są objęte ochroną ubezpieczenia turystycznego?

Przeprowadzenie zabiegu, w tym operacji, zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań. Ubezpieczyciele wspominają o takich zdarzeniach przeważnie w wyłączeniach odpowiedzialności. Jednak powikłania innego rodzaju mogą być objęte ochroną ubezpieczenia turystycznego. Zebraliśmy informacje na ten temat z OWU!

czy ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty powikłań po zabiegu

Powikłania spowodowane leczeniem i zabiegami leczniczymi – czy ubezpieczenie turystyczne zadziała?

W wyniku zabiegu leczniczego, a w szczególności operacji, zawsze istnieje ryzyko powikłań w trakcie jego przeprowadzania lub do kilku dni po całej procedurze. Nie chodzi tutaj o błąd lekarski, ale o komplikacje wynikające choćby z reakcji organizmu lub indywidualnych różnic anatomicznych. Dlatego lekarze informują pacjentów o ryzyku powikłań przed operacjami i zabiegami medycznymi – również każdy lek zawiera listę skutków ubocznych.

Czy na temat powikłań po zabiegach medycznych znajdziemy jakiekolwiek informacje w ogólnych warunkach ubezpieczeń turystycznych? Przyjrzeliśmy się temu zagadnieniu, ponieważ ma to duże znaczenie przy planowaniu wyjazdów i ewentualnym odszkodowaniu z ubezpieczenia kosztów leczenia, pomocy assistance lub NNW.

Wzmianki o powikłaniach znajdziemy przede wszystkim w wyłączeniach odpowiedzialności. Na przykład Generali wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług assistance w przypadku wyjazdu w celu planowanego leczenia oraz powikłań związanych z tym leczeniem, a także, gdy koszty leczenia są i usługi assistance są:

związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane.

Źródło: OWU “Generali, z myślą o podróży”.

Identyczne zapisy znajdziemy w OWU Podróży Proama. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po leczeniu i zabiegu leczniczym. Bardzo podobny zapis znajdziemy w towarzystwie Wiener. Ubezpieczyciel ten stwierdza, że ubezpieczenie kosztów leczenia, assistance i NNW nie obejmuje:

kosztów leczenia następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub szczepieniami.

Źródło: OWU Pakiet Podróż Wiener.

W powyższych przykładach wyłączeń nie wskazano czasu zabiegów i leczenia – czy miał on miejsce przed wyjazdem, czy w czasie jego trwania. Co więc ma zrobić osoba, która poddała się operacji lub innemu zabiegowi przed wyjazdem i nie wie, czy może jechać bez obaw o zdrowie na wakacje?

Przede wszystkim musi zapytać się lekarza, czy nie widzi przeciwwskazań. Oczywiście ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu największe jest do kilku dni po nim, ale i tak trzeba otrzymać potwierdzenie możliwości wyjazdu. Dlaczego?

Na przykład mtu24.pl do wyłączeń kosztów leczenia i usług assistance, a także NNW zalicza:

niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie w Polsce, kraju zamieszkania lub w czasie podróży oraz zaleceń Centrum Alarmowego;

OWU Podróżuj z mtu24.pl.

a także:

jeżeli ze względów zdrowotnych istniały stwierdzone przez lekarza przed wyjazdem przeciwwskazania medyczne do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej albo jeżeli przed wyjazdem za granicę istniała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o czym Ubezpieczony został poinformowany przez lekarza.

OWU Podróżuj z mtu24.pl

Podsumowując, powikłania związane z leczeniem i operacjami nie są objęte ochroną ubezpieczenia turystycznego. Jednak te, które wynikają z choroby przewlekłej lub ciąży już tak, choć wymagają wykupienia rozszerzenia.

Powikłania objęte ochroną ubezpieczenia turystycznego – choroby przewlekłe i ciąża

W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciele wspominają o powikłaniach, więc nie są one objęte ochronę. Są jednak odstępstwa od tych zapisów. Najczęściej dotyczą powikłań związanych z chorobą przewlekłą. Na przykład Generali wprowadza definicję:

zaostrzenie choroby przewlekłej – powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.

OWU “Generali, z myślą o podróży”

Pamiętajmy, że w przypadku choroby przewlekłej należy wykupić odpowiednie rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, ponieważ powikłania i pogorszenia stanu zdrowia związane z nią znajdują się w wyłączeniach podstawowej wersji ubezpieczenia. Podobną definicję proponuje Allianz:

Zaostrzenia lub powikłania Choroby przewlekłej – nagłe nasilenie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu lub układu, pozostające w bezpośrednim związku z Chorobą przewlekłą, wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

OWU W Podróży Globtroter Allianz

Również LINK4 wskazuje, że nie pokrywa kosztów leczenia powikłań z wyjątkiem chorób przewlekłych:

Jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności i nie pokrywamy Kosztów leczenia i kosztów pomocy assistance będących następstwem chorób istniejących przed zawarciem Umowy oraz ich powikłań. Wyłączenie to nie dotyczy pogorszenia stanu zdrowia Ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem Choroby przewlekłej.

OWU Podróże LINK4

Z kolei SIGNAL IDUNA w kosztach leczenia oprócz standardowych wydatków wymienia także:

leczenie powikłań ciąży, o ile przed rozpoczęciem Podróży Zagranicznej powikłania te nie występowały.

OWU SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże

Ubezpieczyciel pokryje koszty powikłań ciąży do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Nieco inaczej kwestie ciąży i wsparcia w razie powikłań definiuje AXA Partners, która wskazuje, że są one objęte ochroną do 26 tygodnia. Natomiast LINK4 zaznacza, że są to 32 tygodnie.

Najbardziej rozbudowane zapisy dotyczące powikłań wprowadziło PZU. Ubezpieczyciel ten oferuje rozszerzenie ochrony kosztów leczenia, assistance i kontynuowania leczenia po podróży:

a) o koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej lub choroby będącej przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub zabiegu przeprowadzonego w ramach chirurgii jednego dnia w okresie 30 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 6 oraz § 28 ust. 4,
b) o usługi assistance przewidziane w danym ubezpieczeniu assistance (Pakiet Podstawowy oraz Klauzule Nr 1–6) w przypadku wystąpienia zaostrzenia lub powikłań chorób lub zabiegów, o których mowa w lit. a;

OWU PZU Wojażer.

Limit odpowiedzialności PZU dla powyższych przypadków wynosi 20% sumy ubezpieczenia, chyba że turysta za dodatkową opłatą rozszerzy ochronę do 100% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o ochronę w związku z powikłaniami wynikającymi z choroby przewlekłej – czy kosztuje więcej?

Osoby, które cierpią z powodu chorób przewlekłych, również mogą bezpiecznie podróżować i liczyć na wsparcie ubezpieczyciela w razie pogorszenia stanu zdrowia lub pojawieniu się powikłań związanych z chorobą. Muszą one jednak wykupić rozszerzenie, czyli klauzulę chorób przewlekłych.

Sprawdziliśmy więc w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi, jak zmieni się cena ubezpieczenia turystycznego dla jednej osoby (41 lat) na 10-dniowy wyjazd do Włoch w przypadku, gdy wskaże ona, że ma chorobę przewlekłą.

UbezpieczycielZakres ochronyKoszt ubezpieczenia bez klauzuli chorób przewlekłychKoszt ubezpieczenia z klauzulą chorób przewlekłych
mtu24.plKL – 80 000 zł,
OC – 50 000 zł
32 zł65 zł
SIGNAL IDUNAKL – 85 176 zł,
NNW – 15 000 zł
36 zł 36 zł
UNIQAKL – 250 000 zł,
NNW – 30 000 zł
42 zł42 zł
ProamaKL – 100 000 zł50 zł50 zł
Wiener KL – 170 352 zł,
NNW – 10 000 zł,
OC – 106 470 zł
50 zł 50 zł
GeneraliKL – 300 000 zł,
NNW – 15 000 zł,
OC – 50 000 zł
76 zł76 zł
AXA PartnersKL – 600 000 zł,
NNW – 50 000 zł,
OC – 250 000 zł,
Bagaż – 3000 zł
89 zł89 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (09.04.2024).

W naszym przykładzie tylko w jednym towarzystwie (mtu24.pl) koszt ubezpieczenia turystycznego wzrósł dla rozszerzenia ochrony o choroby przewlekłe. Oznacza to, że nie zawsze taka klauzula musi oznaczać większą cenę ubezpieczenia, choć należy pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – na przykład w naszym przykładzie polisa wykupiona została wyłącznie na wyjazd w celach zwiedzania bez dodatkowych aktywności sportowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o powikłania po zabiegu a ubezpieczenie turystyczne

Czy dostanę odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego, jeśli dojdzie do powikłań po zabiegu podczas wyjazdu?
Czy jakiekolwiek powikłania są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia turystycznego?
PODSUMOWANIE
  • Powikłania po zabiegach nie są objęte ochroną ubezpieczenia turystycznego.
  • Zapisy o powikłaniach po leczeniu i zabiegach leczniczych znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności.
  • Ubezpieczyciele umożliwiają rozszerzenie ochrony o powikłania spowodowane chorobą przewlekłą lub ciążą.
  • PZU oferuje pod pewnymi warunkami rozszerzenie ochrony o powikłania po zabiegu w ramach tzw. “chirurgi jednego dnia”.
  • U większości ubezpieczycieli koszt ubezpieczenia turystycznego nie zmienił się po rozszerzeniu ochrony o klauzulę chorób przewlekłych.
Źródła:
  • https://mubi.pl/wazne-dokumenty/
  • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1538261
  • https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/turystyczne/9-20_OWU-Globtroter.pdf
  • https://dokumenty.link4.pl/
  • https://wiener.pl/sites/default/files/files-ubezpieczenia-detal-turystyczne/wpodrozy/owu_pakiet_podroz_pl.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!