Ulga rehabilitacyjna na samochód w 2024 roku

Osoba niepełnosprawna lub podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną albo dziecko może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód podczas obliczania podatku PIT. Jakie wydatki brane są pod uwagę w uldze rehabilitacyjnej? Czy osoba niepełnosprawna musi mieć prawo jazdy, by mogła skorzystać z ulgi? Jaką kwotę można odpisać od podatku? Dowiedz się także, czy trzeba zbierać rachunki, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód.

ulga rehabilitacyjna

Osoba niepełnosprawna – kto to jest?

Za osobę niepełnosprawną uznaje się kogoś, kto:

 • posiada orzeczenie wystawione przez odpowiedni organ o jednym z trzech stopni niepełnosprawności,
 • otrzymuje rentę ze względu na całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, 
 • dostaje rentę szkoleniową,
 • pobiera rentę socjalną,
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 31 sierpnia 1997 roku na podstawie odrębnych przepisów.

To właśnie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Należy zwrócić również uwagę, że do osób będących na utrzymaniu zalicza się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, teściów, rodzeństwo, macochę, ojczyma, zięcia i synową. 

Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ci, którzy opiekują się, utrzymują osobę niepełnosprawną. Mowa tu np. o żonie sprawującej opiekę nad chorym mężem, czy synu opiekującym się niepełnosprawną matką. Takie osoby ponoszą wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dla chorego. Płacą za ich rehabilitację, środki ortopedyczne, leki, a więc również mogą odliczyć takie koszty.

Wydatki na cele rehabilitacyjne w 2024

Osoba niepełnosprawna ponosi w wielu sytuacjach dodatkowe wydatki. Oczywiście są one związane z rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dotyczą takich rzeczy jak m.in. dostosowanie mieszkania lub opłacenia opieki pielęgniarskiej. W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna lub jej opiekun, który płaci podatek PIT, może odliczyć:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne,
 • wydatki ułatwiające czynności życiowe.

Warto również wspomnieć, że wydatki te dzielą się na dwa rodzaje:

 • wydatki nielimitowane,
 • wydatki limitowane.

Wydatki nielimitowane nie mają określonej górnej granicy i odliczyć od podatku można całą wydaną kwotę. Zaliczamy do nich adaptację mieszkania, opłacenie wyjazdów rehabilitacyjnych lub zakup i naprawę sprzętu koniecznego do rehabilitacji. 

Z kolei wydatki limitowane mają określoną kwotę, która ustalana jest na dany rok podatkowy. W taki sposób można odliczyć leki wskazane przez lekarza specjalistę czy utrzymanie psa asystującego. 

Ulga rehabilitacyjna na auto – jakie warunki trzeba spełnić i jakie wydatki można odliczyć w 2024 roku?

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym, musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu (chyba że jest nim mąż/żona, którzy posiadają wspólnotę majątkową). Ci, którzy są na utrzymaniu innej osoby, muszą także spełnić wymogi dotyczące dochodu. W 2024 roku dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć wówczas 19 061,28 zł. Ponadto auto powinno służyć do podstawowych czynności osoby niepełnosprawnej, tzn. np. dojazdu do pracy czy rehabilitację. Ważne jest również to, aby osoba, która chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto, była podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto osoby, które otrzymały już środki z NFZ, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie mogą odliczyć ulgi rehabilitacyjnej na samochód

Wśród wymienionych wydatków osoby niepełnosprawnej oprócz tych związanych np. z rehabilitacją, znajdują się również opłaty na samochód. Osoba niepełnosprawna lub osoba ją utrzymująca może odliczyć od podatku PIT:

 • koszty przystosowanie pojazdów mechanicznych, w taki sposób, by spełniały potrzeby osoby niepełnosprawnej,
 • koszty utrzymania samochodu osobowego – posiadanego na własność lub we współwłasności.

Pierwszy z wymienionych wydatków, czyli przystosowanie pojazdów mechanicznych, jest uznawany za dodatek nielimitowany. To logiczne, ponieważ z góry nie można określić, ile będzie kosztowało przerobienie choćby samochodu osobowego na taki, którym będzie mogła poruszać się osoba niepełnosprawna.

Natomiast koszt utrzymania samochodu osobowego jest limitowany. W roku podatkowym 2024 można dokonać odliczenia do wysokości 2280 zł. Ponadto każda osoba niepełnosprawna lub taka, która sprawuje opiekę nad chorym, korzysta z własnego limitu wydatków. Np. jeśli niepełnosprawnym dzieckiem opiekuje się oboje rodziców, każdy z nich ponosi opłaty związane z utrzymaniem pociechy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba niepełnosprawna ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną. Wówczas może odliczyć wydatki jedynie do wysokości 2280 zł. Z tej ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogła skorzystać osoba niepełnosprawna, podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną (której ubiegłoroczny dochód był niższy niż 16 061,28 zł) lub niepełnosprawne dziecko do 16. roku życia.

Koszty utrzymania samochodu – co do nich się zalicza w 2024 roku?

Nie tylko przerobienie pojazdu, ale także koszty eksploatacji samochodu osobowego można odliczyć od podatku. Zaliczyć do nich można:

UWAGA!

Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód nie wliczają się wydatki związane z zakupem samochodu.

Warto tu zwrócić uwagę na pewną kwestię. Ponieważ kwota, którą można odliczyć, jest limitowana, to warto poszukać tańszego paliwa oraz ubezpieczenia OC. Dzięki zaoszczędzonym środkom będzie można spożytkować większą kwotę na inne wydatki.

Ekspert Mubi radzi:

W znalezieniu tańszego OC pomocna może być porównywarka ubezpieczeń. To dzięki temu narzędziu w kilka minut i to całkowicie darmowo można sprawdzić oferty ubezpieczeń zaproponowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Wypełnianie formularza ubezpieczeniowego jest intuicyjne i nie wymaga podawania imienia, nazwiska i numeru PESEL. Dodatkowo, w razie wątpliwości możesz poprzez infolinię skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który odpowie na Twoje pytania.

Ulga rehabilitacyjna na auto 2024 – czy prawo jazdy jest potrzebne?

Nie, osoba niepełnosprawna nie musi mieć prawa jazdy, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Musi spełnić jednak dwa warunki, w tym jeden oczywisty:

 • być uznaną za osobę niepełnosprawną,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego.

Korzystanie z samochodu przez osobę niepełnosprawną nie oznacza konieczności prowadzenia go. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, że choćby współmałżonek wozi taką osobę do pracy czy na rehabilitację. Warto dodać, że również podatnik utrzymujący osobę niepełnosprawną nie musi mieć prawa jazdy – istotna jest własność lub współwłasność auta.

Wydatki na samochód – czy trzeba dokumentować?

Z reguły wysokość wydatków określa się na podstawie faktur, rachunków, przelewów bankowych lub dowodów wpłaty. To te dokumenty stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów. Jednak w przypadku odliczenia ulgi rehabilitacyjnej związanej z użytkowaniem samochodu osobowego, nie jest wymagane ich posiadanie. Warto jednak je zbierać. Dlaczego?

Ponieważ brak obowiązku dokumentacji nie sprawia, że urząd skarbowy nie będzie mógł zwrócić się do podatnika, by wykazał, że zadeklarowane wydatki rzeczywiście zostały poniesione zgodnie z zasadami ulgi rehabilitacyjnej. Posiadanie odpowiednich dokumentów może więc ułatwić udowodnienie prawa do dokonania odliczenia.

Przykład

Chociaż nie ma obowiązku dokumentacji poniesionych kosztów, urząd skarbowy może zażądać od podatnika udowodnienia przysługującego mu prawa do odliczeń. Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, podatnik będący osobą niepełnosprawną musi zatem posiadać dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC pojazdu, a także orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną musi to udowodnić, a dodatkowo wykazać, że użytkuje pojazd w celach związanych z rehabilitacją oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.

Wydatki na samochód z ulgi rehabilitacyjnej – jak odliczyć?

Odliczenia związane z ulgą rehabilitacyjną dokonuje się w zeznaniu podatkowym: 

 • PIT-36 – przychody uzyskane za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę), opodatkowane według skali podatkowej,
 • PIT-37 – przychody z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne uzyskane bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane według skali podatkowej,
 • PIT-28 – przychody np. z działalności gospodarczej, najmu, opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy pamiętać, że konieczne jest dołączenie formularza PIT/O, który będzie zawierał informacje o odliczeniach.

Należy także pamiętać, że nie można odliczyć wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej, które w całości zostały sfinansowane przez:

 • zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowy fundusz aktywności,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Również nie można zgłaszać wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w innej formie. Co jednak należy zrobić, kiedy finansowanie przez wyżej wymienione podmioty było tylko częściowe – czy można je odliczyć?

W takim przypadku trzeba od poniesionych wydatków odjąć kwotę, którą otrzymano w ramach dofinansowania lub zwrócono w innej formie – tę różnicę należy zadeklarować podczas rozliczania podatku PIT.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ulgę rehabilitacyjną na samochód

Czy osoba niepełnosprawna musi być kierowcą auta, by otrzymać ulgę rehabilitacyjną na samochód?
Czy ulga rehabilitacyjna jest przyznawana tylko na wydatki związane z rehabilitacją?
Czy ulga rehabilitacyjna może służyć na środki transportu innego rodzaju niż samochód?
Czy można otrzymać ulgę rehabilitacyjną na samochód współmałżonka?
PODSUMOWANIE
 • Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy utrzymują osobę albo dziecko niepełnosprawne.
 • W ramach ulgi można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i te ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
 • Wydatki mogą być limitowane i nielimitowane.
 • Ulga przysługuje na wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego i przystosowaniem pojazdu mechanicznego.
 • Eksploatacja samochodu jest wydatkiem limitowanym i w roku podatkowym 2023 kwota ta wyniosła 2280 zł.
 • Wydatkiem eksploatacyjnym samochodu jest zakup paliwa, przegląd, naprawa, wymiana opon i wykupienie ubezpieczenia OC.
 • Osoba niepełnosprawna nie musi mieć prawa jazdy, by skorzystać z ulgi – musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
 • Nie trzeba dokumentować wydatków na użytkowanie samochodu osobowego.
 • Ulgę rehabilitacyjną odlicza się wraz z zeznaniem podatkowym PIT.
Źródła:
 • https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

50 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
odnośnie ulgi na samochód to nie dochód podatnika na utrzymaniu którego jest osoba niepełnosprawna ma być niższy niż 14 400,00 zł, a dochód tejże osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć tej kwoty
avatar autora komentarza
Bardzo nie jasno wyjaśnione skorzystanie z ulgi samochodowej
avatar autora komentarza
Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane w 2020 r. to limitowaną ulgę rehabilitacyjną na samochód można odliczyć w całości czy proporcjonalnie w zależności od ilości m-cy posiadania orzeczenia.
avatar autora komentarza
Jeśli w orzeczeniu jest jasno sformułowane, że niepełnosprawność istniała już wcześniej (np. "od wczesnego dzieciństwa", "od wypadku w dniu ..." itp.), to można rozliczyć ulgę za okres od kiedy istnieje niepełnosprawność, czyli wydatki poniesione w całym tym okresie. Jeśli tej wzmianki nie ma, to możemy rozliczać wydatki poniesione od daty orzeczenia, bo dopiero od tej daty wiadomo, że osoba ma status niepełnosprawnej. Liczy się bowiem niepełnosprawność, a nie sama data orzeczenia jako taka. Uzyskawszy np. teraz orzeczenie potwierdzające istnienie niepełnosprawności np. już od kilku lat wstecz, możemy złożyć korektę naszych zeznań podatkowych nawet do 5 lat wstecz z uwzględnieniem tej ulgi. O ile się orientuję obecna interpretacja/ wersja ulgi rehabilitacyjnej na auto obowiązuje bodajże od ok. 2017 r., wcześniej można było rozliczyć tylko konkretne przejazdy na zabiegi, a nie zwykłe użytkowanie auta, i jeszcze trzeba to było dobrze udokumentować tak, że wiele osób bało się z tego korzystać. Jeśli chodzi o proporcjonalne rozliczanie ulgi to tak nie jest, zawsze przysługuje nam cała kwota, ale dotyczy wydatków poniesionych np. po dacie orzeczenia, zakupu auta lub przed datą jego sprzedaży/ złomowania. Jeżeli ktoś przez cały okres roku podatkowego był właścicielem auta np. przez 2 dni, to może mu być ciężko wykazać, że poniósł koszty eksploatacyjne dajmy na to w pełnej wysokości limitu. Pozdrawiam
avatar autora komentarza
W niniejszym artykule pojawiła się nieścisłość dotycząca osób uprawnionych do ulgi. Dz.U. 2020 poz. 1426 Art. 36 ust. 7e. "Przepisy ust. 7a–7d i ust. 7g stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie zdnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów, októrych mowa wzdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, októrych mowa wart.6ust.4, świadczenia uzupełniającego, októrym mowa wart.21ust.1pkt100a, oraz zasiłku pielęgnacyjnego."
avatar autora komentarza
Witam. Mam pytanie...Jeżeli jestem osobą niepełnosprawną i rozliczam podatki wspólnie z mężem ,ale nie jestem właścicielem ani współwłaścicielem naszego samochodu, to czy przysługuje mi ulga na samochód?. Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
Ulgę na samochód mogą odliczyć osoby, które utrzymuję osobę niepełnosprawną, jeśli dochód ubiegłoroczny osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 400,00 zł. Czyli w Pani przypadku, jeśli warunek dochodów został spełnione, to Pani mąż może odliczyć wydatki. W innym przypadku osoba niepełnosprawna musi być współwłaścicielem lub właścicielem pojazdu.
avatar autora komentarza
Witam. Czy osoba niepełnosprawna która nie ma dochodu ponieważ ma świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia może odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód?
Jeśli osoba niepełnosprawna nie ma dochodu, to nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ nie można odliczyć jej od płaconego podatku PIT.
avatar autora komentarza
MAM PYTANIE CZY UZYTKUJĄC SAMOCHÓD NP. NA CELE REHABILITACYJNE, MUSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON ZA PALIWO, CZY MUSI TO BYĆ FAKTURA? PODOBNIE ZA ZABIEGI REHABILITACYJNE MUSZĘ BRAĆ FAKTURĘ CZY PARAGON? JEŚLI FAKTURA, CZY MUSI BYĆ NA MNIE CZY NA KOGOŚ INNEGO? BĘDĘ WDZIĘCZNA ZA ODPOWIEDŹ.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstw Finansów z broszury (https://www.podatki.gov.pl/media/6771/broszura_mf_ulga_rehabilitacyjna_2020_internet.pdf) wydatki ustala się na podstawie dokumentów takich jak: faktura, dowód wpłaty na poczcie, potwierdzenie przelewu. Musi z nich wynikać kto poniósł koszty, kiedy i na rzecz kogo. Jednak w przypadku wydatków limitowanych związanych z używaniem samochodu osobowego nie trzeba posiadać wymienionych wyżej dokumentów. Podsumowując, w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych powinna to być faktura na Panią. W przypadku paliwa nie trzeba zbierać dokumentów.
avatar autora komentarza
czy na fakturze za paliwo musi być nip osoby (rodzica niepełnosprawnego dziecka)? dziękuje za odpowiedź
Zakup paliwa, który jest związany z używaniem samochodu, nie wymaga udokumentowania. Nie musi Pani więc zbierać faktur za zakupione paliwo, więc NIP nie jest potrzebny.
avatar autora komentarza
Czy na dziecko powyżej 16 lat o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ulga rehabilitacyjna na samochód 2280 się należy
Tak. Jeśli dziecko jest starsze i pracuje, to nie może przekroczyć limitu rocznych zarobków w kwocie 14 400 zł.
avatar autora komentarza
Czy jeśli zakupiłem pakiet OC/AC na auto, którego jestem współwłaścicielem to czy mogę również to odliczyć?
Jeśli spełnia Pan kryteria osoby niepełnosprawnej, to może pan odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatni związane utrzymaniem samochodu, który jest Pana współwłasnością. Problemem może być, czy dodatkowe ubezpieczenie AC podlega odliczeniu, czy tylko niezbędne wydatki jak paliwo, czy ubezpieczenie OC. Dlatego proponuję Panu poprosić o interpretację w urzędzie skarbowym.
avatar autora komentarza
Nikt nie pisze , że osoba niepełnosprawna, nawet w stopniu umiarkowanym nie płaci 2% podatku od zakupu samochodu
avatar autora komentarza
czy rodzicom, którzy posiadają 2 niepełnosprawnych dzieci przysługują 2 oddzielne limity, po ile może odliczyć każdy z rodziców, są 2 samochody
Tak, każdy z rodziców może odliczyć po 2280 zł.
avatar autora komentarza
A jak jest z odliczeniem OC, paliwa i eksploatacji aut jeśli korzystamy z dwóch samochodów i 2dzieci z orzeczeniem. Pytanie odnośnie jeszcze konsultacji lekarskich też można odliczyć przez pefron?
Oboje rodziców, którzy mają na utrzymaniu dzieci z orzeczeniem, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, mają oni więc dwa odrębne limity. Oczywiście samochody muszą być ich własnością lub współwłasnością. Co do odpłatnych konsultacji lekarskich to nie można ich odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, a czy można je rozliczyć przez PEFRON, to niestety nie wiem.
avatar autora komentarza
jeżeli dorabiam do renty i moje dochodu przekraczają 14400 czy mogę skorzystać z ulgi i w jakim stopniu
Jeśli jest Pan osobą niepełnosprawną na utrzymaniu innej osoby i przekroczył Pan limit dochodów 14 400zł, to ta osoba nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za ten rok. Do dochodu nie zalicza się jedynie świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, alimentów, zasiłku opiekuńczego oraz dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów (13 emerytura).
avatar autora komentarza
Mam pytanie, jako osoba niepełnosprawna, odliczyłam kwote 2280, na koszty auta ale do zwrotu PIT wykaxuje mi kwote 380, dlaczego tsk mało?
avatar autora komentarza
Ulga ta jest odliczeniem od dochodu/przychodu, a nie od podatku, dlatego ta kwota zmniejsza podstawę obliczenia podatku, a nie sam podatek. U Pana takie odliczenie od dochodu poskutkowało obniżeniem podatku o kwotę 380 zł (trochę mało, ale na kwotę podatku ma wpływ jeszcze wiele innych zmiennych, których nie znam i nie wiem, jak to u Pana wyglądało).
avatar autora komentarza
witam, jestem osoba niepełnosprawna, II GR inwalidzka, nie posiadam samochodu, jeźdze do szpitala po lekarstwa komunikacja miejska, czy w PiT, mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki nielimitowane na przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (do 25. roku życia). Niestety przepisy nie wspominają o odliczeniu za dojazdy do szpitala po lekarstwa.
avatar autora komentarza
Moja wnuczka 28 grudnia ukończyła 18 lat. Ma orzeczenie niepełnosprawności. Czy rodzice mogą odliczyć ulgę na samochód.
Wprawdzie nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających wysokość wydatków, ale w razie wątpliwości urząd może zażądać ich przedstawienia. W takim przypadku może tak się stać.
avatar autora komentarza
Żona i ja jesteśmy współwłaścicielami samochodu i oboje jesteśmy osobami niepełnosprawnymi (żona nie posiada prawa jazdy ), czy oboje możemy odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie samochodu ?. Pozdrawiam.
Tak, każdemu z Państwa przysługuje limit 2280 zł odliczenia.
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Mam 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oboje z mężem mamy samochód i na zmianę zawozimy syna na rehabilitację. Czy każdemu z nas przysługuje kwota 2280 do rozliczenia? , rozliczamy się wspólnie.
Tak. Każdemu z rodziców jeśli są współwłaścicielami pojazdu, przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej, a odliczenie dla każdego rodzica nie może przekroczyć 2280 zł.
avatar autora komentarza
Pewnie nie doczytałam ale prosze o inf.czy stopien niepełnosprawnosci LEKKI kwalifikuje mnie do ulgi rehabilitacyjnej na rehabilitacje wyjazd do sanatorium czy samochód.Dziękuje za odpowiedz
Tak, jeśli posiada Pani orzeczenie o niepełnosprawności.
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Ciągle mam kłopot z limitami. Otóż żona jest osobą niepełnosprawną w znacznym stopniu. Pracuje jednak na etacie znacznie przekraczając limit. Czy może odliczyć rozliczając się samodzielnie ulgę na utrzymanie samochodu. Auto jest zarejestrowane na żonę.
Tak, żona może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Limit 14 400 zł dotyczy osoby niepełnosprawnej utrzymywanej przez podatnika.
avatar autora komentarza
jestem osobą niepełnosprawną . 1.09.2021 zezłomowałem auto. Jaka przysługuje mi ulga podatkowa
Może Pan skorzystać z pełnej ulgi. Proszę pamiętać, by zachować dokument potwierdzający zezłomowanie.
avatar autora komentarza
Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jeżeli kupię samochód i będę jego jedynym właścicielem to nie płacę 2% podatku?
avatar autora komentarza
Witam czy mając 1 grupę inwalidzką mogę sam prowadzić samochód nie zabiorą mi prawa jazdy jak przejdę z grupy 2 na 1
avatar autora komentarza
czy będąc współwłaścicielem samochodu siostry. należy mi się ulga ?
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne.
avatar autora komentarza
Po potężnej inflacji ile wynosi ulga na samochód za 2022r nigdzie się nie doczytałem?
Ulga na używanie samochodu osobowego to dalej 2 280 zł
avatar autora komentarza
Jeśli inwalida ma niskie dochody, od których nie płaci podatku to nie ma możliwości odliczeń od podatku. W ten sposób został wyrolowany przez państwo na kilkaset złotych.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym moje dochody przekraczają 14 400tys rocznie, czy przysługuje mi ulaga rehabilitacyjna na samochód?
Niestety nie, ponieważ Pani dochody są niższe niż kwota wolna od podatku (30 tys. zł), a wydatki związane z ulgą rehabilitacyjną odlicza się od dochodu. Oznacza to, że nie zapłaci Pani podatku, a więc nie może Pani skorzystać także z ulgi.
avatar autora komentarza
Witam.ile jest na czysto ulgi podatkowej na osobę niepełnosprawną?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC