Aktywny udział w wojnie lub aktach terroru

Aktywny udział w wojnie lub aktach terroru to czynne, intensywne uczestnictwo w tego typu działaniach oraz skłonność do podejmowania decyzji i przejawiania inicjatywy. W ubezpieczeniu występuje w charakterze strony konfliktu i polega na dostarczaniu broni, urządzeń oraz innych przedmiotów wykorzystywanych w celach wojennych i terrorystycznych. Ogólne warunki ubezpieczenia każdego towarzystwa określają dokładną definicję takich konfliktów i uczestnictwa w nich. Opisują także wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa.

Ubezpieczenie a aktywny udział w wojnie lub aktach terroru

Aktywny udział ubezpieczonego w konfliktach wojennych oraz terrorystycznych to jedno z wyłączeń odpowiedzialności firm za szkody. Dotyczy to bezpośredniego udziału w planowaniu, przeprowadzaniu, nadzorowaniu i organizowaniu m.in. działań wojennych, zamieszek i aktów terroryzmu. Taki zapis znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których doznał ubezpieczony i nie wypłaca świadczenia na rzecz osób przez niego poszkodowanych.

Działania wojenne i terrorystyczne – co się do nich zalicza?

Przejawem uczestnictwa w wojnie lub akcie terroru jest m.in.:

  • przemoc psychiczna,
  • przemoc fizyczna,
  • użycie broni,
  • korzystanie z ładunków wybuchowych.