Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy jest osobą fizyczną lub prawną pracującą jako pośrednik ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz klienta, który udzielił mu pisemnego pełnomocnictwa. Broker odgrywa również rolę dystrybutora ubezpieczeń i doradcy klienta. Zezwolenia na działalność brokerską udziela Komisja Nadzoru Finansowego – dzięki niemu broker zostaje wpisany do specjalnego rejestru. Brokerzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Jak działa broker ubezpieczeniowy?

Obowiązkiem brokera jest zarekomendowanie klientowi najlepszej umowy ubezpieczenia na podstawie analizy wielu produktów dostępnych na rynku. Istotne jest porównanie ofert zarówno pod kątem ochrony, jak i korzystnych warunków finansowych. Zadaniem brokera jest znalezienie złotego środka. Praca brokera nie kończy się po zaakceptowaniu propozycji przez klienta i podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.

Broker zajmuje się również:

 • kontrolowaniem regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych przez klientów;
 • rozszerzaniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej na życzenie klienta, jeśli ten chce np. objąć ubezpieczeniem nowe mienie;
 • pilnowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej klienta, szczególnie jeśli korzysta z ubezpieczeń obowiązkowych;
 • udzielaniem porad podczas procesu likwidacji szkody;
 • wspieraniem w negocjacjach w sprawach o dochodzenie roszczeń.

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Art. 34 ust. 4 pkt 1 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń określa wymagania, które musi spełnić osoba fizyczna chcąca zostać brokerem ubezpieczeniowym. Nie tylko musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ale nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko:

 • życiu i zdrowiu,
 • wymiarowi sprawiedliwości,
 • ochronie informacji,
 • wiarygodności dokumentów,
 • mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • skarbowe.

Brokerem nie może zostać przedsiębiorca, który został prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostałe wymagania to:

 • rękojmia należytego wykonywania działalności brokerskiej;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych lub odpowiednie zwolnienie z egzaminu;
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, które zostało zdobyte w ciągu 8 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej;
 • zawarcie umowy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.