Czynności życia prywatnego

Czynności życia prywatnego to rozmaite działania osoby ubezpieczonej, które nie są związane ani z działalnością zawodową, ani działalnością rolniczą. Z ochrony ubezpieczeniowej najczęściej wykluczone są działania realizowane w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej.

Czynności życia prywatnego w ubezpieczeniach

Czynności życia prywatnego są przedmiotem ochrony w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, które jako tzw. OC mieszkaniowe może być składową ubezpieczenia nieruchomości. Jaką zaletę ma OC mieszkaniowe? Jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej podczas wykonywania czynności życia prywatnego, ubezpieczyciel wypłaci jej odszkodowanie za Ciebie. OC mieszkaniowe może obejmować również szkody wyrządzone przez Twoich bliskich, którzy z Tobą mieszkają, np. niesforne dzieci. Ubezpieczyciel może odpowiadać również za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe.

Jakie są czynności życia prywatnego?

Ogólne warunki ubezpieczeń podają różne czynności życia prywatnego. Pamiętaj jednak, że nie jest to zamknięty katalog. Firmy ubezpieczeniowe podają zwykle kilkanaście przykładów i podkreślają, że ochrona obejmuje także inne czynności, które:

 • nie są związane z działalnością gospodarczą, 
 • nie dotyczą pracy zawodowej i przebywania w miejscu pracy, 
 • nie są wylistowane w wyłączeniach odpowiedzialności.
Przykład

Marzena pracuje jako asystentka w biurze. Pewnego dnia musiała udać się na niższe piętro, aby porozmawiać ze współpracownikami. Niosąc dokumenty, potknęła się i potrąciła kobietę, której wypadł z ręki smartfon i rozbił się, uderzając o kafelki podłogowe. Marzena ma OC w życiu prywatnym w ramach ubezpieczenia mieszkania, ale ponieważ wyrządziła szkodę podczas wykonywania służbowych obowiązków w miejscu pracy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Przykładowe czynności życia prywatnego:

 • posiadanie nieruchomości innej niż objęta ubezpieczeniem;
 • wyprowadzanie psa na spacer;
 • jazda na rowerze, hulajnodze, deskorolce, segwayu, a także na rowerze i hulajnodze elektrycznej;
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim;
 • amatorskie i rekreacyjne uprawianie sportu, np. spływ na kajaku, wycieczka na rowerze górskim;
 • zamieszkiwanie w pokoju hotelowym do 30 dni;
 • jazda konna w celach prywatnych i rekreacyjnych;
 • posiadanie pasieki (firma ubezpieczeniowa określa, ile uli może znajdować się na pasiece, aby szkody z nią związane były objęte ochroną);
 • uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych;
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi;
 • zatrudnienie pomocy domowej;
 • dbanie o stan chodnika, który przylega do posesji, np. regularnie odśnieżanie zimą.
Przykład

Marian odśnieżył chodnik przed domem i zabezpieczył śliską powierzchnię, wysypując na nią piasek. Niestety mimo tego kurier, który niósł ciężką paczkę dla Mariana, potknął się i złamał rękę. Mężczyzna otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia OC Mariana. Właściciel nieruchomości zadbał odpowiednio o nawierzchnię przed domem, więc nie ma podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania.

Ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu, które są związane z czynnościami życia prywatnego

Oprócz prowadzenia firmy na rachunek osób trzecich (np. wykonywanie pracy na etacie) lub własny rachunek (np. realizowanie zleceń w związku z działalnością gospodarczą) firmy ubezpieczeniowe mogą wykluczyć spod ochrony czynności życia prywatnego związane z: 

 • wolontariatem;
 • sprawowaniem urzędu;
 • pełnieniem służby;
 • uczestniczeniem w polowaniu;
 • użytkowaniem broni;
 • pełnieniem funkcji w różnych organizacjach, zrzeszeniach, związkach;
 • nauką praktyczną zawodu poza siedzibą szkoły.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie odpowiadają za szkody wyrządzone wskutek m.in.:

 • umyślnego działania;
 • znajdowania się osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • przeniesienia chorób, także odzwierzęcych;
 • naruszenia prawa autorskiego, patentu, znaku towarowego;
 • uszkodzenia środków płatniczych;
 • aktów wandalizmu.