Dewastacja

Dewastacja w ubezpieczeniu nieruchomości oznacza umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie np. w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem bądź rabunku. Sprawdź w OWU, czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody wyrządzone przez zwierzęta (inne niż domowe).

Zakres ochrony ubezpieczenia nieruchomości na wypadek dewastacji

Ubezpieczenie na wypadek dewastacji może obejmować ochroną m.in. mury, stałe elementy, mienie ruchome, elementy posesji. Ochrona jest szczególnie przydatna po kradzieży z włamaniem, podczas której sprawcy nie ograniczają się do kradzieży wartościowego mienia, ale np. uszkadzają drzwi antywłamaniowe, wybijają szyby, niszczą meble. Dzięki ubezpieczeniu na wypadek dewastacji osoba poszkodowana otrzymuje odszkodowanie nie tylko za utracone przedmioty, ale również za mienie uszkodzone przy okazji.

Wandalizm czy dewastacja?

Niektóre zakłady ubezpieczeń używają pojęcia „wandalizm” zamiast „dewastacja”, natomiast w niektórych OWU występują oba te określenia. W obu przypadkach osoba poszkodowana ma do czynienia z umyślnym uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia – zatem jaka jest różnica między dewastacją a wandalizmem w ubezpieczeniach? O dewastacji mówi się najczęściej w kontekście kradzieży z włamaniem, o akcie wandalizmu – kiedy dochodzi do zniszczenia murów, stałych elementów na zewnątrz budynku, obiektów małej architektury na posesji, itp. 

Przykład

LINK4 podaje w OWU Dom, że wandalizm polega na umyślnym uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia przez osoby trzecie. Dewastacja polega na wystąpieniu tych samych szkód, ale w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W definicji wandalizmu nie są podane okoliczności powstania szkody.

Dewastacja a graffiti

Graffiti jest definiowane jako rysunki, napisy i inne znaki graficzne, które zostały umieszczone na ubezpieczonym mieniu przez osoby trzecie, bez zgody i wiedzy osoby ubezpieczonej. Od ubezpieczyciela zależy, czy graffiti jest sklasyfikowane jako dewastacja, czy jako akt wandalizmu. Równie dobrze może być traktowane jako oddzielne ryzyko. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia LINK4 podają, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wykonania graffiti, chyba że powstało na domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, które jest ubezpieczone w formule all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Wtedy limit odszkodowania wynosi 20 000 zł. 

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za dewastację mienia?

Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli szkoda powstała wskutek dewastacji z winy osób trzecich, które przebywały w miejscu ubezpieczenia za zgodą osoby ubezpieczonej.

Przykład

Darek zaprosił znajomych na imprezę w przydomowym ogródku. Kiedy mężczyzna wszedł na kwadrans do domu, doszło do kłótni między kilkoma osobami, wskutek której jeden ze zdenerwowanych gości, będąc pod wpływem alkoholu, zaczął niszczyć altankę. Niestety Darek nie otrzyma odszkodowania za taką dewastację, bo dokonała jej osoba, która za jego zgodą przebywała na posesji.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na wypadek dewastacji mogą obejmować również szkody wyrządzone przez zwierzęta należące do osoby ubezpieczonej lub osób z nią zamieszkujących, ptaki i owady.

Przykład

Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za dewastację mienia klienta, za którą odpowiedzialny jest np. pies pozostawiony sam w mieszkaniu. Z kolei niektóre owady mogą doprowadzić do dewastacji konstrukcji domu z drewna. Ubezpieczyciel nie odpowie finansowo również za szkody poczynione przez gołębie.