Działalność ubezpieczeniowa

Zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej reguluje Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W myśl przepisów działalność ubezpieczeniowa polega na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, które związane są z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka zaistnienia skutków zdarzeń losowych. 

Kto może prowadzić działalność ubezpieczeniową?

Działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić zakłady ubezpieczeń, które są spółkami akcyjnymi, a także towarzystwa wzajemne lub spółki europejskie wskazane w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 – to spółki zawiązane w obrębie terytorium Wspólnoty, które mają formę europejskich spółek akcyjnych.

Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową, należy otrzymać zezwolenie od organu nadzoru, którym w tym przypadku jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową mają obowiązek oraz wyłączne prawo na używanie wyrazów:    

 • towarzystwo ubezpieczeń,
 • zakład ubezpieczeń,
 • towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji,
 • zakład ubezpieczeń i reasekuracji.

Oczywiście mogą korzystać także z odpowiednich skrótów: TU, ZU, TUiR i ZUiR. 

Ustawa dzieli ubezpieczenia na działy, grupy i rodzaje ryzyk. Do działu I zalicza się ubezpieczenia na życie, a do II pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (a więc komunikacyjne OC, AC). Co ważniejsze, zakład ubezpieczeń nie może prowadzić jednocześnie działalności w obu wymienionych wyżej działach!

Co wchodzi w skład działalności ubezpieczeniowej?

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej polega na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych, do których zalicza się między innymi:

 • zawieranie umów ubezpieczenia,
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
 • wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń,
 • prowadzenie kontroli ubezpieczających i ubezpieczonych warunków umowy ubezpieczenia,
 • ustalanie wysokości składek i wartości przedmiotu ubezpieczenia,
 • lokowanie środków zakładu ubezpieczeń,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń objętych ochroną.

Na koniec 2022 roku w Polsce zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej miały 52 krajowe zakłady ubezpieczeń – 24 w zakresie ubezpieczeń na życie, 28 w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 1 w zakresie działalności reasekuracyjnej.