Fraud ubezpieczeniowy

Fraud ubezpieczeniowy to oszustwo, które polega najczęściej na wyłudzaniu pieniędzy w ramach odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ale dotyczy również innych świadomych działań na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego, np. podania fałszywych danych we wniosku o ubezpieczenie w celu obniżenia wysokości składki. Osoba, która dokonuje oszustwa ubezpieczeniowego lub namawia do tego inną osobę, popełnia czyn karalny, za który może grozić nawet kara pozbawienia wolności.

Przykłady fraudu ubezpieczeniowego

Fraud ubezpieczeniowy może wystąpić zarówno w ubezpieczeniu majątkowym, jak i ubezpieczeniu osobowym. Niezależnie od tego, czy klient zgłasza szkodę w mieniu, czy szkodę osobową, może się okazać, że zmyślił okoliczności powstania szkody lub wyrządził ją umyślnie, aby wyłudzić pieniądze z polisy.

Fraudem ubezpieczeniowym jest:

  • wypełnienie wniosku o ubezpieczenie niezgodnie z prawdą, np. zmniejszenie liczby szkód w historii ubezpieczenia, podanie nieaktualnego adresu zamieszkania, zatajenie informacji o współwłaścicielu pojazdu lub dodatkowym kierowcy;
  • celowe wyrządzenie szkody w przedmiocie ubezpieczenia, np. podpalenie domku letniskowego z drewna, aby uzyskać pieniądze z ubezpieczenia nieruchomości i rozwiązać dzięki nim bieżące problemy finansowe; 
  • zgłoszenie nieistniejącej szkody, np. kradzieży mienia ruchomego z garażu lub wyposażenia samochodowego, którego w rzeczywistości osoba ubezpieczona nie miała;
  • zatajenie lub zafałszowanie okoliczności szkody, np. twierdzenie, że za rozbicie szyby bocznej w samochodzie odpowiada niezidentyfikowany wandal, a nie dziecko; 
  • zwiększenie rozmiarów szkody, np. zgłoszenie w ramach stłuczki parkingowej porysowanej karoserii i rozbitego reflektora, mimo że karoseria była uszkodzona już wcześniej;
  • fałszowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody, np. przesłanie zdjęć innego pojazdu niż ubezpieczonego, spisanie oświadczenia sprawcy szkody, które zawiera nieprawdziwe informacje. 

Skutki fraudu ubezpieczeniowego

Kara za fraud ubezpieczeniowy zależy od jego rodzaju. W przypadku celowego wyrządzenia szkody przez osobę ubezpieczoną lub na jej zlecenie zastosowanie ma art. 298 § 1 Kodeksu karnego: kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.

Jeżeli klient towarzystwa ubezpieczeniowego podał fałszywe dane we wniosku ubezpieczeniowym i zostało to wykryte przed zawarciem umowy lub w jej trakcie, firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki w związku z wyjawieniem okoliczności zmieniających ryzyko ubezpieczeniowe. W takiej sytuacji klient może zaakceptować nową składkę i uiścić opłatę bądź odmówić. Jeżeli odmówi, umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana.

Ponadto firma ubezpieczeniowa może: 

  • odmówić wypłaty odszkodowania lub świadczenia, jeżeli odkryje, że szkoda została spowodowana celowo lub zostały zafałszowane okoliczności jej powstania;
  • domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli wyjdą na jaw prawdziwe przyczyny powstania szkody lub okaże się, że dana szkoda nie jest skutkiem zgłoszonego zdarzenia; 
  • zlecić inspekcję uszkodzonego mienia profesjonalnemu rzeczoznawcy, który ma orzec, czy dana szkoda mogła zaistnieć wskutek opisanego zdarzenia, czy nie.

Zdarza się, że właściciele samochodów i innych pojazdów wpisują we wniosku ubezpieczeniowym, że pojazd jest w stanie idealnym, a tak naprawdę nie ma aktualnego przeglądu lub ma duże uszkodzenia. Aby uniknąć sytuacji, w której tanim ubezpieczeniem AC zostaje objęty stary samochód w złym stanie technicznym, bo klient zadeklarował, że auto jest nowe i sprawne, ubezpieczyciel może zlecić inspekcję pojazdu przed zawarciem umowy. Jeśli klient uniemożliwi dokonanie inspekcji bądź odmówi, umowa może nie zostać zawarta.