Fundusz ubezpieczeniowy

Gdy dochodzi do szkody, to ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie. Wypłacone pieniądze pochodzą z funduszu ubezpieczeniowego, który jest kwotą rezerw techniczno-ubezpieczeniowych gromadzonych przez zakłady ubezpieczeń. Ponieważ prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wiąże się z dużym ryzykiem finansowym, owe rezerwy muszą być na odpowiednio wysokim poziomie, by gwarantować wypłatę środków w ramach czynności ubezpieczeniowych.

W skład rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej wchodzą rezerwy:

  • składek,
  • na ryzyka niewygasłe,
  • na niewypłacone odszkodowania i świadczenia,
  • na wyrównanie szkodowości (czyli ryzyka),
  • w dziale ubezpieczeń na życie,
  • ryzyka lokat ponoszonych przez ubezpieczających,
  • na premie i rabaty dla ubezpieczonych,
  • inne.

Źródło: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1558,pojecie.html.

Wysokości rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej ustala aktuariusz zatrudniony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Gdy ubezpieczyciel nie jest w stanie pokryć roszczeń osób, które są do nich uprawnione, odszkodowania wypłacane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.