Instalacje

Instalacje to zestawy urządzeń i elementów, które są chronione na wypadek zdarzeń losowych w ramach ubezpieczenia nieruchomości. Polisa obejmuje ochroną zarówno instalacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Właściciel nieruchomości, który kupi home assistance, może liczyć na szybką interwencję specjalisty, np. elektryka lub hydraulika, i naprawę instalacji w ramach ubezpieczenia.

Jakie instalacje są objęte ubezpieczeniem nieruchomości?

  • Instalacje znajdujące się na terenie posesji, np. studzienne wraz z przykryciami, system nawadniania ogrodu.
  • Instalacje zamontowane na zewnętrznych ścianach i dachu budynku, np. odgromowe, alarmowe (także kamery, czujniki, sygnalizatory).
  • Instalacje natynkowe i podtynkowe, które są wmurowane w podłogi, ściany lub sufity, np. antenowa, domofonowa, elektryczna, fotowoltaiczna, gazowa, kanalizacyjna, kominowa, komputerowa, ogrzewania pomieszczeń (także ogrzewanie podłogowe), olejowa, przeciwkradzieżowa, przeciwpożarowa, solarna, telefoniczna, wentylacyjna, wideodomofonowa, wodociągowa.
  • Zakończenia instalacji, np. kontakty, włączniki.
  • Obudowy instalacji i grzejników.

Zakres ochrony instalacji w ubezpieczeniu mieszkania i domu

Instalacje są ubezpieczone na wypadek wielu zdarzeń losowych, które powstają zarówno z winy człowieka, jak i sił natury. Można jednak wyróżnić kilka zdarzeń, które są szczególnie związane z instalacjami. 

Niektórzy ubezpieczyciele oferują ochronę na wypadek pękania mrozowego, przepięcia, zalania w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a niektóre firmy wymagają zakupienia dodatkowych klauzul.

  • Pękanie mrozowe – to szkoda spowodowana zamarznięciem wody, które generuje pęknięcie np. instalacji grzewczej, rur wodociągowych.
  • Przepięcie – to krótkotrwała i nagła zmiana napięcia w sieci elektrycznej, która powoduje wzrost napięcia przewidzianego dla danej instalacji lub urządzenia.
  • Zalanie – to oddziaływanie wody lub innej cieczy na ubezpieczone mienie wskutek np. samoczynnego uruchomienia instalacji gaśniczej.

Z kolei OC mieszkaniowe obejmuje m.in. szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z uszkodzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, np. jej pęknięciem lub odłączeniem się części.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za uszkodzoną instalację?

Wyłączenia odpowiedzialności podają, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek m.in. prac remontowych naruszających konstrukcję instalacji (chyba że ubezpieczeniem jest objęty dom w budowie) lub używania instalacji niesprawnej technicznie bądź w sposób, który nie jest zgodny z prawidłowymi warunkami użytkowania. 

Klient nie otrzyma pomocy także w związku z uszkodzeniem żarówki, lampki kontrolnej czy przedłużacza. Ochrona może nie obejmować również kosztów napraw pieców, bojlerów i innych urządzeń połączonych z instalacją wodno-kanalizacyjną.

Przyczyną odmowy odszkodowania może być również niedopełnienie obowiązków przez klienta. Przykładowo OWU Allianz Mój dom podaje, że osoba ubezpieczona jest zobowiązana do zamknięcia i opróżnienia z wody instalacji wodnych i grzewczych w nieruchomościach, które nie są okresowo używane i nadzorowane.

Home assistance a instalacje

Assistance mieszkaniowe zapewnia m.in. interwencję specjalisty po wystąpieniu awarii. Przykładowo ubezpieczyciel może zorganizować pomoc eksperta od systemów zabezpieczeń, aby naprawił instalację alarmową, która została uszkodzona podczas kradzieży z włamaniem. Przeważnie ubezpieczyciel pokrywa koszt dojazdu i robocizny specjalisty, aczkolwiek te warunki mogą się różnić w zależności od umowy.