Koasekuracja

Koasekuracja to tzw. współubezpieczenie. Umowa koasekuracyjna polega na podpisaniu jednej umowy ubezpieczeniowej z co najmniej dwoma zakładami ubezpieczeń, które świadomie uczestniczą w tym porozumieniu. Odpowiedzialność finansowa ubezpieczycieli jest określana najczęściej procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia w umowie, ale może być podana również ułamkowo. Strony podpisują tzw. porozumienie koasekuracyjne.

Jakie są rodzaje koasekuracji?

1. Koasekuracja zewnętrzna – osoba ubezpieczająca podpisuje umowę koasekuracji z minimum dwoma ubezpieczycielami z osobna i określa część ryzyka dla każdego zakładu ubezpieczeń.

Przykład

W przypadku koasekuracji zewnętrznej Jan Kowalski wybiera zakład A i B. Podpisuje z nimi umowę C, w której określa proporcje uczestnictwa zakładów ubezpieczeniowych w składce, odszkodowaniu i wszelkich innych kosztach związanych z umową ubezpieczenia. Dla zakładu A może być to 60%, dla zakładu B – 40%.

2. Koasekuracja wewnętrzna – osoba ubezpieczająca podpisuje umowę koasekuracji tylko z jedną firmą ubezpieczeniową, która zostaje pełnomocnikiem, dzięki czemu może dbać o interesy klienta i zawierać w jego imieniu umowy z kolejnymi zakładami ubezpieczeń. 

W przypadku koasekuracji wewnętrznej wyróżnia się kolejne dwa rodzaje: cichą i solidarną.

  1. Koasekuracja cicha zachodzi, gdy osoba ubezpieczona nie wie, jak ubezpieczyciele podzielili się ryzykiem, czyli odpowiedzialnością za szkodę.
  2. Koasekuracja solidarna oznacza, że wszyscy ubezpieczyciele odpowiadają łącznie za likwidację szkody do wysokości sumy ubezpieczenia.
Przykład

W przypadku koasekuracji wewnętrznej cichej Jan Kowalski wybiera zakład A, z którym podpisuje umowę i udziela mu pełnomocnictwa. Zakład A w imieniu Kowalskiego zawiera umowę koasekuracyjną z zakładami B i C, ale Kowalski nie wie, jak ubezpieczyciele podzielili się odpowiedzialnością za likwidację szkody.

Koasekuracja zabezpiecza interesy osoby ubezpieczającej, zwłaszcza gdy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie o dużej wartości. Nawet gdyby doszło do niewypłacalności i upadłości jednego z zakładu ubezpieczeń, dzięki koasekuracji ubezpieczony może liczyć na pomoc drugiego i opcjonalnie pozostałych firm.