Koszty korepetycji

Zakład ubezpieczeń może zwrócić koszty korepetycji udzielanych poszkodowanemu dziecku, które wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie jest w stanie uczęszczać do szkoły przez okres podany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Maksymalna wysokość świadczenia to przeważnie kilkaset złotych.

Zwrot kosztów korepetycji w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego

Szukając informacji o zwrocie kosztów korepetycji w OWU NNW szkolnego, zwróć uwagę na warunki, które upoważniają do skorzystania ze świadczenia. 

  • Opłacenie korepetycji przysługuje najczęściej w okresie niezdolności do nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • Ubezpieczyciel określa minimalny i opcjonalnie maksymalny okres nieobecności dziecka w placówce edukacyjnej. 
  • OWU może podawać, ile przedmiotów mogą obejmować korepetycje. 
  • Najczęściej podawana jest maksymalna wysokość świadczenia na jedno zdarzenie, rzadziej – maksymalna liczba godzin korepetycji (60- lub 45-minutowych) opłacanych przez ubezpieczyciela. 
  • W OWU znajdziesz również informacje o niezbędnych dokumentach. Najczęściej wymagane są trzy zaświadczenia: lekarskie, od placówki oświatowej i potwierdzające udzielenie płatnych korepetycji, jeżeli ubezpieczyciel zwraca opiekunom dziecka wydane pieniądze, a nie organizuje bezpośrednio lekcji.
  • Świadczenie może nie przysługiwać określonym osobom, np. studentom studiów wieczorowych i zaocznych.
Zakład ubezpieczeń Warunki zwrotu kosztów korepetycji Wysokość świadczenia
Compensa Zwrot kosztów korepetycji przysługuje, kiedy dziecko nie może chodzić do szkoły przez minimum 7 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia z placówki oświatowej i dokumentów, które potwierdzają udzielanie odpłatnych korepetycji.500 zł
Wiener Ubezpieczyciel oferuje świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki. Jest przeznaczone dla dziecka poszkodowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku, które nie może uczęszczać do placówki oświatowej przez minimum 14 dni szkolnych. W takiej sytuacji Wiener wypłaca świadczenie za każde kolejne 7 dni szkolnych nieobecności w placówce, które są liczone od 15. dnia absencji. Świadczenie jest wypłacane przez maksymalnie 35 dni szkolnych nieobecności. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza, zaświadczenie z placówki oświatowej i dokumentacja medyczna leczenia i rehabilitacji. Wysokość świadczenia jest określona w dokumencie ubezpieczenia i wypłacana z sumy ubezpieczenia przeznaczonej dla świadczeń podstawowych.
LINK4 Zakład ubezpieczeń organizuje i pokrywa koszt prywatnych lekcji, których celem jest nadrobienie zaległości w edukacji szkolnej powstałych w związku z nieobecnościami na zajęciach dydaktycznych. Prywatne lekcje odbywają się w miejscu pobytu dziecka w Polsce w okresie do 90 dni od daty wystawienia zalecenia od lekarza. Korepetycje przysługują dziecku poszkodowanemu wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które otrzymało pisemne zalecenie lekarskie mówiące, że ma zostać w domu przez dłużej niż 7 dni. Świadczenie wynosi maksymalnie 600 zł na jedno zdarzenie i może być wypłacane wielokrotnie w okresie ubezpieczenia.
PZU Towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt korepetycji, jeżeli dziecko nie może uczęszczać do szkoły przez dłużej niż 10 dni od dnia wypadku ubezpieczeniowego. Korepetycje mogą obejmować dwa wybrane przedmioty, które są zawarte w programie nauczania. Świadczenie nie jest przeznaczone dla uczniów szkół policealnych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Świadczenie wynosi maksymalnie 400 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
Warta Świadczenie jest przeznaczone dla uczniów, którzy mogą skorzystać z 5 godzin korepetycji z wybranych przedmiotów. Warunkiem jest niemożność uczęszczania do szkoły przez dłużej niż 7 dni, co jest potwierdzone zwolnieniem lekarskim. Wybrane przedmioty muszą wchodzić w zakres programu realizowanego w szkole. Świadczenie nie przysługuje studentom. Świadczenie jest realizowane z puli świadczeń assistance. Suma ubezpieczenia jest zależna od wybranego wariantu. Ubezpieczyciel nie podaje kosztu godziny lekcyjnej korepetycji.
Allianz Świadczenie jest realizowane w ramach świadczeń opiekuńczych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że poszkodowane dziecko nie może opuszczać miejsca zamieszkania przez minimum 14 dni. Limit kwotowy jest określony w umowie, a świadczenie może być realizowane wielokrotnie.
Opracowanie własne na podstawie OWU (27.04.2023)