Koszty postępowania sądowego

Koszty postępowania sądowego w ubezpieczeniu nieruchomości obejmują koszty działań, które są konieczne dla obrony sądowej przed roszczeniami wobec osoby ubezpieczonej. Dotyczy to szczególnie kosztów pomocy prawnej, której udziela adwokat lub radca prawny w sporze prowadzonym na polecenie albo za zgodą ubezpieczyciela. Koszty sądowe obejmują również koszty postępowania pojednawczego.

Postępowanie sądowe a ubezpieczenie OC mieszkaniowe

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które jest elementem polisy mieszkaniowej, zapewnia ochronę zarówno w miejscu ubezpieczenia, jak i poza nim. W zależności od zakresu ochrony może działać nawet za granicą. Jeśli osoba ubezpieczona spowoduje szkodę u osoby trzeciej, która postanawia dochodzić roszczeń przed sądem, kluczowa jest współpraca sprawcy szkody i zakładu ubezpieczeń. 

Jeśli sprawca szkody otrzyma pozew, musi w ciągu kilku dni od otrzymania dokumentu powiadomić zakład ubezpieczeń, że osoba poszkodowana występuje na drogę sądową. Klient nie powinien sprzeciwiać się wstąpieniu ubezpieczyciela jako interwenienta do sprawy. Z drugiej strony, jeżeli firma ubezpieczeniowa nie uczestniczy w postępowaniu sądowym, klient musi dostarczyć jej orzeczenie sądu jak najszybciej, aby można było złożyć ewentualne odwołanie.

Firma ubezpieczeniowa pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami osoby poszkodowanej, o ile klient poniósł te koszty za zgodą ubezpieczyciela. Suma gwarancyjna OC mieszkaniowego pokrywa również koszty mediacji lub postępowania pojednawczego, które jest prowadzone w związku z roszczeniem.

Czy ubezpieczyciel zawsze pokrywa koszty sądowe?

Niekoniecznie. Warunki OC mieszkaniowego mogą podawać, że firma ubezpieczeniowa pokrywa celowe i niezbędne koszty obrony sądowej w ramach sumy gwarancyjnej, jeśli spór jest prowadzony przez osobę ubezpieczoną za zgodą lub poleceniem ubezpieczyciela

Zakład ubezpieczeń mógłby odmówić opłacenia kosztów sądowych, jeżeli klient:

  • nie zgłosiłby powstania szkody,
  • nie próbowałby się porozumieć z osobą poszkodowaną w kwestii rekompensaty,
  • od razu zdecydowałby się na postępowanie sądowe, nie uprzedzając o tym ubezpieczyciela.

Jeśli zakład ubezpieczeń zechce zawrzeć ugodę z osobą poszkodowaną lub zaspokoić jej roszczenie, a osoba ubezpieczona sprzeciwi się temu, może tym samym doprowadzić do odmowy zwrotu kosztów przyszłego postępowania sądowego.

Ponadto zakłady ubezpieczeń nie pokrywają:

  • grzywien, 
  • kar administracyjnych,
  • kar sądowych,
  • kar pieniężnych,
  • podatków,
  • należności publiczno-prawnych.