Liczba osobodni

Liczba osobodni to termin stosowany w ubezpieczeniach turystycznych. To iloczyn liczby dni ochrony ubezpieczeniowej i liczby osób wyjeżdżających za granicę.

Kiedy oblicza się liczbę osobodni?

Ubezpieczyciele biorą pod uwagę liczbę osobodni, kiedy zawierają z klientem umowę ubezpieczenia turystycznego w formie tzw. polisy otwartej. Stosuje się ją w przypadku wielokrotnych wyjazdów zagranicznych. 

Jest to opcja dla pracodawców, zleceniodawców i innych podmiotów wysyłających osoby za granicę, a także dla organizatorów wyjazdów turystycznych, którzy ubezpieczają klientów na wakacje. W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia obejmuje 12 miesięcy, a osoby wyjeżdżające są objęte ochroną w różnych okresach w ciągu roku. Pod tym kątem działanie polisy otwartej przypomina roczne ubezpieczenie turystyczne indywidualne, które obejmuje wiele podróży w ciągu roku.

Jak liczba osobodni wpływa na cenę ubezpieczenia podróżnego?

W takiej sytuacji stosuje się składkę depozytową. To składka ubezpieczeniowa obliczana na podstawie zadeklarowanej liczby osobodni. Jest rozliczana w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy. Ewentualny zwrot następuje, jeśli wykorzystano mniej osobodni od zadeklarowanych. Jeżeli liczba osobodni będzie wyższa od zadeklarowanej, ubezpieczyciel jeszcze w trakcie umowy może domagać się uregulowania należności. Firma ubezpieczeniowa może ustalić składkę zaliczkową, która może wynosić np. 150 osobodni.

Jak obliczyć liczbę osobodni?

Firma ubezpieczeniowa wymaga określenia liczby dni ochrony ubezpieczeniowej i liczby osób objętych ochroną. W przypadku pracodawcy, który raz w miesiącu wysyła 3 pracowników na 7 dni do pracy w zagranicznej placówce, liczba osobodni wynosi 252. Skąd taki wynik?

  • Pracownicy wyjeżdżają 12 razy w ciągu roku.
  • Podróżuje średnio 3 pracowników.
  • Wyjazd służbowy trwa 7 dni. 

12 x 7 x 3 = 252. Wspomniana składka depozytowa, nazywana również zaliczkową, zostanie obliczona na podstawie liczby osobodni. Jeśli liczba osobodni będzie większa, konieczna będzie dopłata. Jeżeli wyjazdów będzie mniej, ubezpieczyciel zwróci Ci nadpłatę.