Multiagent

Multiagent to osoba cywilna lub prawna, która jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru i współpracującym z minimum dwoma towarzystwami na podstawie umów agencyjnych, dzięki czemu może proponować klientom katalog różnorodnych ofert. Status multiagenta może posiadać zarówno jedna osoba, jak i spółka działająca jako sieć w wielu miastach Polski. Multiagent jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Czym zajmuje się multiagent?

Multiagent wykonuje czynności agencyjne na rzecz różnych zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu może oferować klientom różnorodne polisy od konkurencyjnych firm na rynku. Można powiedzieć, że praca multiagenta jest elastyczniejsza pod tym kątem w porównaniu do pracy agenta ubezpieczeniowego, który działa na rzecz wyłącznie jednego towarzystwa. 

Chociaż agent wyłączny może liczyć na lepsze warunki współpracy od towarzystw ubezpieczeniowych, w tym wyższe prowizje czy nawet pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. opłacenie lokalu, to multiagent z bogatym portfelem ofert łatwiej pozyska klientów, którzy oczekują przedstawienia analizy konkurencyjnych ofert. Zatem z jednej strony multiagent może otrzymywać niższe prowizje w porównaniu do agenta na wyłączność, z drugiej strony ma możliwość pozyskania większej puli klientów, którzy chcą mieć pewność, że zakupione ubezpieczenie jest rzeczywiście najkorzystniejsze z dostępnych.

Praca multiagenta nie kończy się na zarekomendowaniu ubezpieczeń klientom. Multiagent obsługuje klientów również na różnych etapach umowy, np.:

  • wspiera w procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia nieruchomości, 
  • pomaga złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia autocasco po sprzedaży pojazdu, 
  • przyjmuje wypowiedzenia umów ubezpieczeniowych, itp.

Jak zostać multiagentem?

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w art. 19 podaje, że osoba fizyczna, która chce wykonywać czynności agencyjne, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie być prawomocnie skazaną za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe;
  • dać rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;
  • mieć wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
  • zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Jeśli status multiagenta ma mieć spółka nieposiadająca osobowości prawnej, wymogi te dotyczą wspólników spółki, o ile są osobami fizycznymi. Jeśli są osobami prawnymi, wymogi muszą zostać spełnione przez co najmniej połowę członków zarządu spółki.

Na wniosek zakładu ubezpieczeń multiagent zostaje wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.