Niezdolność do nauki lub pracy

Ubezpieczenie NNW może zapewniać świadczenie z tytułu niezdolności do nauki lub pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli ubezpieczona osoba odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu bądź uraz i nie jest w stanie chodzić do szkoły, na uczelnię lub do pracy przez minimalny okres podany w umowie, może otrzymać jednorazowe świadczenie.

Świadczenie za niezdolność do nauki w ubezpieczeniu NNW szkolnym

Czy nieobecność na wybranych zajęciach jest objęta ochroną ubezpieczeniową? Nie, warunkiem jest niemożność uczestniczenia we wszystkich objętych planem zajęciach. Ubezpieczyciele podkreślają, że zwolnienie wyłącznie z zajęć wychowania fizycznego nie oznacza niezdolności do nauki, więc nie uprawnia do otrzymania świadczenia.

Przykład

Omawiane świadczenie dotyczy tymczasowej niezdolności do nauki lub pracy. Jeżeli wskutek np. encefalopatii pourazowej zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy – także w połączeniu z całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji – mamy do czynienia z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości do 100%.

Świadczenie z tytułu niezdolności do nauki w ubezpieczeniu szkolnym Generali

Jeżeli dziecko nie może chodzić do szkoły wskutek poważnego urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku, Generali wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do nauki. Jeśli dziecko jest hospitalizowane, świadczenie należy się już od 1. dnia pobytu w szpitalu. W innych przypadkach świadczenie nalicza się dopiero od 15. dnia. W obu sytuacjach maksymalny okres nieobecności na zajęciach dydaktycznych wynosi 90 dni od daty wypadku. Oczywiście ubezpieczyciel musi otrzymać zaświadczenie lekarskie.

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki w ubezpieczeniu NNW Wiener

Wiener wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, kiedy osoba ubezpieczona nie może pobierać nauki lub pracować wskutek nieszczęśliwego wypadku przez minimum 31 dni. Ubezpieczyciel wymaga dokumentacji potwierdzającej leczenie szpitalne lub ambulatoryjne. W drugim przypadku konieczne jest także zaświadczenie z placówki oświatowej o nieobecności ucznia w szkole.

Świadczenie z tytułu niezdolności do nauki w NNW szkolnym Compensa

Compensa zapewnia zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki w ramach dodatkowej klauzuli nr 5. O ile nieszczęśliwy wypadek, będący powodem trwałego uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do nauki, powinien wystąpić w okresie ubezpieczenia, o tyle sama niezdolność do nauki może nastąpić już po zakończeniu umowy z Compensą. Zasiłek dzienny jest wypłacany za każde pełne i nieprzerwane 30 dni niezdolności do nauki. Ubezpieczyciel wymaga kopii zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia potwierdzającego pobieranie nauki na dzień zdarzenia.

Niezdolność do nauki w ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja

To świadczenie jest dostępne w rozszerzonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. PZU wypłaca świadczenie za niezdolność do nauki wskutek:

  • nieszczęśliwego wypadku, także wskutek aktu terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego itp.;
  • obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji;
  • obrażeń ciała powstałych wskutek omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
  • zawału serca;
  • krwotoku śródczaszkowego.

Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do nauki, jeżeli ten okres trwa minimum 14 dni bez przerwy. PZU obejmuje ochroną maksymalnie 180 dni niezdolności do nauki z tytułu jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. Świadczenie przysługuje, jeżeli niezdolność do nauki powstała w okresie maksymalnie 24 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

W przypadku osób małoletnich, które nie mogą chodzić do szkoły dłużej niż 30 dni, świadczenie może zostać wypłacone na podstawie opinii lekarza prowadzącego lub lekarza orzekającego wyznaczonego przez PZU albo oświadczenia przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica albo opiekuna prawnego.

Świadczenie opiekuńcze w NNW szkolnym Allianz

Allianz oferuje świadczenia assistance po wypadku. Obejmują m.in. organizację i pokrycie kosztów korepetycji oraz opieki nad osobą ubezpieczoną, która nie może opuszczać miejsca zamieszkania przez minimum 14 dni zgodnie z zaleceniem lekarza. Limit kwotowy jest uzgadniany indywidualnie w umowie, a ze świadczenia można korzystać wielokrotnie w okresie ubezpieczenia.

Niezdolność do nauki w NNW szkolnym InterRisk

InterRisk oferuje rozszerzenie ubezpieczenia szkolnego Edu Plus (Opcja Dodatkowa D11) o świadczenie wypłacane w razie wystąpienia czasowej niezdolności ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w trakcie ochrony ubezpieczeniowej. Niezdolność tę trzeba poświadczyć zaświadczeniem lekarskim oraz zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym nieobecność dziecka na lekcjach. Świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do nauki jest naliczane od 1. dnia (jeśli niezdolność trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni) lub do 10. dnia przerwy w nauce (jeśli niezdolność trwała nieprzerwanie do 30 dni). Świadczenie przysługuje maksymalnie za okres 10 miesięcy.

Niezdolność do nauki w NNW dziecka Warta

Rodzic, który chce zapewnić dziecku wsparcie finansowe, kiedy nie będzie mogło chodzić do szkoły wskutek nieszczęśliwego wypadku, powinien wybrać wariant II ubezpieczenia. Gwarantuje świadczenie dzienne w okresie niezdolności do nauki. Stawka dzienna wynosi 0,2% sumy ubezpieczenia (ale nie więcej niż 60 zł/dzień) i przysługuje za maksymalnie 90 dni. W przypadku hospitalizacji dziecka świadczenie jest naliczane od 1. dnia pobytu w szpitalu, a w przypadku leczenia ambulatoryjnego – od 15. dnia nieuczęszczania do szkoły. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Świadczenie przysługuje po wypadkach w Polsce. Warta zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty zasiłku, jeśli ubezpieczony będzie uczęszczał na zajęcia szkolne.

Wszystkie dane pochodzą z dokumentów OWU ubezpieczycieli aktualnych na dzień 06.04.2022.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w grudniu to 140 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Malwina opinia o Mubi.pl

W porównaniu z innymi kalkulatorami wydaje mi się, że pytań jest mało. Kupiłam dzisiaj OC :) Zastanawiałam się przez chwilę, gdzie zrobię to w niedzielę, ale przypomniałam sobie, że przecież można to zrobić online :) Polecam, Malwina.

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

phula opinia o Mubi.pl

za darmo można porównać sobie różne oferty ubezpieczenia, ma sie wtedy konkretne rozeznanie, polecam skorzystać bo łatwiej wtedy wybrac najtansza dla siebie opcje

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo