Opinia lekarska

Opinia lekarska w ubezpieczeniu to orzeczenie specjalisty w dziedzinie medycyny. Opisuje stan chorego, postawioną diagnozę i stosowne leczenia pacjenta, omawiając przy tym etapy kuracji. Przedstawia diagnostykę, wykonane zabiegi i operacje. Opinia lekarza to podstawa do wypłaty świadczenia osobie ubezpieczonej.

Jakie znaczenie ma opinia lekarska w kwestii ubezpieczeń?

W ubezpieczeniu turystycznym opinia lekarska wykorzystywana jest do wyznaczenia wypłaty odszkodowania i udzielenia określonego rodzaju pomocy, świadczenia. W zależności od wariantu wybranej ochrony otrzymane świadczenie może pochodzić z ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW, OC lub assistance.

Towarzystwa wymagają zaświadczenia wydanego przez lekarza, które opisuje stan zdrowia poszkodowanego, wraz z pełną dokumentacją.

Orzeczenie lekarskie przekazane do ubezpieczyciela powinno zawierać:

  • rozpoznanie choroby,
  • opis stanu zdrowia ubezpieczonego,
  • wyniki badań.

Na podstawie przedstawionych informacji firma ubezpieczeniowa udziela świadczenia. 

W zależności od rodzaju wybranej ochrony może to być np.:

  • zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
  • zwrot kosztów leczenia, hospitalizacji, wizyt lekarskich,
  • świadczenie dotyczące uszczerbku na zdrowiu.

Forma otrzymanej ochrony zależy od rodzaju wybranej polisy. Dokładny zakres dostępny jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.