Osoba uposażona

Osoba uposażona jako podmiot (nie jedna ze stron!) występuje w umowach ubezpieczeniowych, w których wypadek ubezpieczeniowy polega na śmierci osoby ubezpieczonej. Wtedy osoba uposażona jest uprawniona do otrzymania świadczenia.

Zasady wskazywania osoby uposażonej

1. Jedna osoba ubezpieczona może wskazać kilka dowolnych osób uposażonych zgodnie z art. 831 § 1 Kodeksu cywilnego. Uwaga: jeśli ubezpieczony nie określi udziałów uposażonych w sumie ubezpieczenia (np. 20%, 30% i 50% dla trzech osób), świadczenie zostanie podzielone na równe części.

Przykład

Jan Kowalski podał w umowie ubezpieczenia na życie jako uposażonych w razie jego śmierci trzy bliskie mu osoby: żonę, siostrę i kuzyna. Jan określił, że żona ma otrzymać 40% sumy ubezpieczenia, siostra – 35%, kuzyn – 25%. Gdyby Jan podał wyłącznie osoby uposażone, ale nie określił ich udziałów w sumie ubezpieczenia, każda z nich otrzymałaby równą kwotę.

2. Jeśli ubezpieczony nie wskaże ani jednej osoby uposażonej, świadczenie zostanie rozdysponowane najbliższej rodzinie zmarłego według ogólnych warunków ubezpieczenia.

3. Osoby uposażone nie muszą być spokrewnione z osobą ubezpieczoną. 

4. Uposażony może być wskazany imiennie lub określony tak, aby ubezpieczyciel nie miał trudności ze zidentyfikowaniem tej osoby.

Przykład

Osoby uposażone, które nie wymagają oznaczenia imiennego w umowie ubezpieczenia, to np. dzieci (również poczęte, ale jeszcze nienarodzone przed wypadkiem ubezpieczeniowym), małżonka/małżonek, rodzeństwo. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli dojdzie do rozwodu, wypłata świadczenia może zostać utrudniona, bo formalnie osoba uposażona nie będzie już żoną/mężem osoby ubezpieczonej. Jeśli ubezpieczyciel nie ustali, komu należy się świadczenie, zostanie ono przekazane do depozytu sądowego.

5. Do umowy ubezpieczenia można wprowadzić dodatkowe warunki, np. osobą uposażoną może być żona lub mąż, ale po ich śmierci jedynym uposażonym może zostać dziecko.

6. Suma ubezpieczenia, którą otrzyma w części lub całości osoba uposażona, nie jest elementem spadku po ubezpieczonym.

7. Osobę uposażoną można dowolnie zmieniać w trakcie okresu ubezpieczeniowego.