OWCA (osoba wykonująca czynności agencyjne)

OWCA to osoba fizyczna pracująca na rzecz multiagencji ubezpieczeniowej lub agenta ubezpieczeniowego, ale sama nim niebędąca. OWCA może współpracować z agentem ubezpieczeniowym na podstawie umowy zlecenia, nie ma bowiem obowiązku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kto może zostać osobą wykonującą czynności agencyjne?

Wymogi dotyczące osoby fizycznej, która może uzyskać status OWCA, są opisane w art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Kandydat musi:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie być prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  • udzielić rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych;
  • mieć wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
  • zdać egzamin przeprowadzony przez zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń.

Jak zostać osobą wykonującą czynności agencyjne?

1. Pierwszym krokiem do uzyskania statusu OWCA jest przeszkolenie agencyjne w zakładzie ubezpieczeń. 

2. Następnie kandydat musi zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1746). 

3. OWCA musi podpisać umowę z agencją lub agentem ubezpieczeniowym.

4. Osoba fizyczna może wykonywać czynności agencyjne po wpisaniu jej do rejestru agentów przez Komisję Nadzoru Finansowego (koszt wpisu – 110 zł). Wniosek w tej sprawie do KNF składa zakład ubezpieczeń, z którym zawarto umowę agencyjną. Wpis do rejestru następuje w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jaki zakres obowiązków ma OWCA?

Osoba wykonująca czynności agencyjne zarówno dba o dotychczasowe kontakty z klientami, jak i pozyskuje nowych. Do jej zadań należy również przygotowywanie umów ubezpieczenia i zarządzanie nimi.