OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, to dokument, który jest elementem umowy między klientem a zakładem ubezpieczeń. Zawiera najważniejsze informacje o wybranej ofercie, więc trzeba je przeczytać przed podpisaniem umowy. Niestety – wiele osób z tego rezygnuje i nie do końca zdaje sobie sprawę z warunków zakupionej ochrony. Jeśli osoba ubezpieczająca zawiera umowę na rzecz innej osoby, np. syn podpisuje umowę ubezpieczenia samochodu należącego do ojca, OWU dotyczy obu tych osób.

Kto ustala OWU pojazdów mechanicznych?

W przypadku ubezpieczenia OC podstawą prawną jest Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Firma ubezpieczeniowa może zawrzeć w OWU skrót najważniejszych informacji o OC i odesłać klienta do podstawy prawnej. Przykładowe streszczenie informacji z ustawy możesz zobaczyć w karcie produktu LINK4.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych firmy ustalają warunki poszczególnych ofert we własnym zakresie.

Przykład

o ile kolejność ułożenia informacji w OWU AC może być podobna w dokumentach kilku firm, o tyle poszczególne OWU mogą zawierać nieco inne definicje i odmienne warunki ubezpieczenia.

Co musi zawierać OWU?

 1. Określenie stron umowy, czyli firmy, osoby ubezpieczającej i osoby ubezpieczonej. 
 2. Warunki zawarcia umowy, czyli w jaki sposób można kupić ubezpieczenie pojazdu, kiedy i jak można zmienić dane podane ubezpieczycielowi, jak firma może zweryfikować prawdziwość danych, historię szkodową i stan pojazdu itp. 
 3. Przedmiot ubezpieczenia, czyli co obejmuje podstawowa ochrona i co można ubezpieczyć dodatkowo. 
 4. Zakres ubezpieczenia, czyli określenie zdarzeń powodujących ubezpieczone szkody, terytorium objętego ochroną, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 5. Warianty i opcje ubezpieczenia, np. w autocasco klient ma do wyboru warianty likwidacji szkody, możliwość wykupienia amortyzacji i udziału własnego, rodzaj sumy ubezpieczenia itp.
 6. Zasady obliczania i terminy płatności składki ubezpieczeniowej, a także konsekwencje braku płatności.
 7. Warunki rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i jej rozwiązania (wypowiedzenia bądź zakończenia umowy).
 8. Zasady zgłaszania szkody, określające obowiązki osoby ubezpieczonej i firmy podczas likwidacji szkody. 
 9. Sposób ustalania wysokości odszkodowania w przypadku szkód częściowych, szkody całkowitej, kradzieży pojazdu itp., a także termin i sposób wypłaty pieniędzy.
 10. Informacje o regresie ubezpieczeniowym i możliwości jego wystąpienia.
 11. Definicje terminów zawartych w OWU, które mogą się nieco różnić w poszczególnych firmach.