Pojazd historyczny i zabytkowy

Definicja pojazdu historycznego jest zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wystarczy, że pojazd mechaniczny (określony w art. 2 ust. 1 pkt 10 tej samej ustawy) spełnia jeden z tych warunków, aby uznać go za historyczny:

  • jest pojazdem zabytkowym według Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • ma co najmniej 40 lat,
  • ma co najmniej 25 lat, a rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy lub mający wyjątkowe znaczenie dla historii motoryzacji.

Jaka jest różnica między pojazdem historycznym a zabytkowym?

O ile każdy pojazd zabytkowy jest historyczny, o tyle nie każdy pojazd historyczny jest zabytkowy.

Pojazd jest zabytkowy, jeśli spełnia warunki określone w art. 2 pkt 39 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, pojazdem zabytkowym jest samochód wpisany do rejestru zabytków, znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wpisany do inwentarza muzealiów.

Czy pojazd historyczny musi mieć ubezpieczenie OC?

Właściciele pojazdów historycznych mogą korzystać z ubezpieczenia OC krótkoterminowego, kiedy wprowadzają pojazd do ruchu, czyli wyjeżdżają na drogę, np. udając się na zlot miłośników samochodów zabytkowych. Pojazd historyczny nie musi mieć OC na 12 miesięcy, jeśli np. przez większość roku stoi w garażu.

Czy pojazd zabytkowy musi mieć badanie techniczne?

Art. 81 ust. 10 Ustawy Prawo o ruchu drogowym podaje, że pojazd zabytkowy nie jest objęty okresowym badaniem technicznym, chyba że jest wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego. Art. 81 ust. 11a tej samej Ustawy mówi, że pojazd zabytkowy podlega badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi przed pierwszą rejestracją w Polsce.

Pojazd zabytkowy a rejestracja i wyrejestrowanie

Art. 79 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówią, że pojazdy zabytkowe oraz takie, które mają minimum 25 lat i zostały uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, mogą być powtórnie zarejestrowane po wyrejestrowaniu.