Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to świadczenie dostępne w ramach ubezpieczenia NNW. Zakład ubezpieczeń zwraca koszty wizyt psychologicznych lub sesji psychiatrycznych koniecznych ze względu na poważne zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub inną sytuację, w której znalazła się osoba ubezpieczona. OWU NNW określa maksymalną kwotę, którą zwraca ubezpieczyciel na podstawie okazanej dokumentacji, ewentualnie – liczbę konsultacji, które przypadają na jeden wypadek czy okres ubezpieczeniowy.

Kiedy ubezpieczenie NNW pokrywa koszt wizyty u psychologa?

Warunkiem opłacenia wizyt u psychologa jest przeżycie traumatycznego zdarzenia. W przypadku dziecka objętego NNW szkolnym może być to:

  • śmierć rodzeństwa,
  • śmierć rodziców,
  • próba samobójcza,
  • zdiagnozowanie poważnego zachorowania,
  • prześladowanie w placówce oświatowo-wychowawczej.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują także wsparcie dla rodziców w ramach NNW szkolnego. Chociażby Compensa zapewnia zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi, który stracił dziecko wskutek nieszczęśliwego wypadku. Z kolei PZU organizuje i pokrywa koszt konsultacji psychologicznych po śmierci ucznia z klasy, do której uczęszcza ubezpieczone dziecko. Pod warunkiem, że oboje uczestniczyli w tym samym nieszczęśliwym wypadku.

Warunki pomocy psychologicznej w ramach ubezpieczenia NNW

W zależności od wyżej wymienionych zdarzeń, towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać przedstawienia różnej dokumentacji. W przypadku śmierci bliskiej osoby dokumentem uprawniającym do pokrycia kosztów wizyt u specjalisty jest akt zgonu, jeśli jest to choroba – zaświadczenie od lekarza, a kiedy chodzi o dręczenie w szkole – zaświadczenie od pedagoga lub psychologa szkolnego. Jeżeli ubezpieczyciel zwraca koszt wizyty u psychologa, wymaga przedstawienia imiennego rachunku lub faktury. Świadczenie jest limitowane – najczęściej określa się kwotę maksymalną, która podlega zwrotowi. Ponadto towarzystwo może określić, ile razy ponosi koszt pomocy psychologicznej w okresie ubezpieczenia.

Pomoc psychologiczna w ubezpieczeniu NNW*

W OWU NNW są dostępne informacje o warunkach pomocy psychologicznej. Na tle kilku wybranych ofert wyróżnia się ubezpieczenie NNW Allianz, które różnicuje warunki pomocy psychologicznej ze względu na przyczynę.

Pomoc psychologa w NNW szkolnym Generali

Ubezpieczyciel zwraca koszt wizyt u psychologa lub psychiatry do kwoty wskazanej w polisie. OWU określa, w jakich traumatycznych sytuacjach przysługuje opłacenie pomocy psychologicznej (m.in. śmierć rodzica, poważne zachorowanie, prześladowanie) i jakie dokumenty są wymagane. Wizyta u specjalisty musi być potwierdzona imiennym rachunkiem lub fakturą.

Wysokość świadczenia: do kwoty równej sumie ubezpieczenia

Pomoc psychologa w NNW szkolnym Compensa

Zakład ubezpieczeń zapewnia zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej dziecku po nieszczęśliwym wypadku i opiekunowi po śmierci dziecka wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. W drugim przypadku Compensa ponosi koszty także w ciągu roku po upływie okresu ubezpieczenia – oczywiście do kwoty określonej w polisie. Świadczenie może być realizowane wielokrotnie.

Wysokość świadczenia: do kwoty ustalonej w polisie

Pomoc psychologa w NNW szkolnym Allianz

NNW szkolne Allianz zawiera ochronę ubezpieczonego dziecka w sieci. Jeżeli dobra osobiste dziecka zostaną naruszone przez osoby trzecie w internecie, szczególnie wskutek ujawnienia informacji z życia prywatnego, Allianz organizuje i pokrywa koszt 2 wizyt dziecka u psychologa, a także organizuje i opłaca koszt nawiązania kontaktu z administratorem strony internetowej, dążąc do usunięcia treści naruszającej dobro ubezpieczonego dziecka. Ochrona dotyczy 2 tego rodzaju naruszeń w okresie ubezpieczenia.

Świadczenie jest dostępne także w ramach powypadkowego assistancedziecko poszkodowane wskutek nieszczęśliwego wypadku może skorzystać z konsultacji psychologicznych. Przysługują maksymalnie 3 wizyty lub zdalne konsultacje na 1 wypadek. W przypadku poważnego zachorowania konsultacja psychologiczna jest realizowana w ramach świadczeń opiekuńczych. Dziecko może skorzystać z pomocy w miejscu zamieszkania lub w poradni zdrowia psychicznego. Ubezpieczyciel może również zorganizować i pokryć koszty konsultacji psychologicznych dla członków rodziny po śmierci ubezpieczonego dziecka.

Wysokość świadczenia: do kwoty ustalonej w umowie

Pomoc psychologa w NNW szkolnym LINK4

Sfinansowanie konsultacji psychologicznej jest możliwe po uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. LINK4 podaje dodatkowo, że konsultacje nie obejmują wizyt u lekarzy z tytułem naukowym (doktor habilitowany, docent, profesor) i nie wymagają skierowania. Opiekun ubezpieczonego dziecka może wskazać preferowaną lokalizację placówki, termin konsultacji i lekarza. Maksymalny czas oczekiwania na wizytę u psychologa wynosi 5 dni roboczych, chyba że ubezpieczyciel zorganizuje wizytę zgodnie z wcześniej wspomnianymi oczekiwaniami. W takiej sytuacji termin może zostać ustalony indywidualnie.

Wysokość świadczenia: ubezpieczyciel pokrywa koszt 1 konsultacji.

Pomoc psychologa w NNW szkolnym PZU

Dziecko ubezpieczone w PZU otrzyma pomoc psychologiczną, kiedy ucierpi wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wskutek tego samego wypadku poniosą śmierć rodzice bądź znajomy uczeń z klasy. 

Jeżeli osoba ubezpieczona umrze wskutek wypadku, z pomocy psychologicznej mogą skorzystać rodzice. W przypadku starszych ubezpieczonych osób, np. studentów, pomoc psychologiczna obejmuje także ich dzieci i współmałżonków.

Wysokość świadczenia: 2000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy – w tej kwocie realizowana jest liczba wizyt zaleconych przez psychologa

*wszystkie informacje pochodzą z dokumentów OWU firm ubezpieczeniowych aktualnych na dzień 02.11.2023