Powódź

Powódź w ubezpieczeniu nieruchomości to bezpośrednie zalanie terenu. Jego przyczyną może być m.in. podniesienie się poziomu wody w rzekach, jeziorach, stawach itp. przez nadmierne opady, spływ wód po stokach i zboczach terenów górzystych, topnienie kry lodowej, podniesienie się poziomu morskich wód przybrzeżnych, sztorm. Powódź jest klasyfikowana jako zdarzenie losowe. Możesz kupić ubezpieczenie na wypadek powodzi jako składnik ubezpieczenia na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych lub jako dodatkowo płatne rozszerzenie.

Zakres ochrony ubezpieczenia na wypadek powodzi

Ubezpieczenie od powodzi obejmuje ochroną mury, stałe elementy, mienie ruchome, przedmioty wartościowe, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze i inne mienie określone w umowie. Masz możliwość zakupu polisy również dla domu w budowie, który jest w stanie surowym zamkniętym. Ubezpieczenie powodziowe może obejmować nawet Twój bagaż podróżny w Polsce.

Ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi?

Składka może wynosić zaledwie kilka złotych w przypadku domu, który znajduje się co prawda blisko rzeki, ale na terenie, na którym nie wystąpiła powódź w ciągu ostatnich 10 lat. Cena ubezpieczenia na wypadek powodzi jest w dużej mierze zależna od lokalizacji budynku i stopnia zagrożenia powodziowego. Niestety, nie zawsze ubezpieczenie nieruchomości na wypadek powodzi jest możliwe.

Czy można ubezpieczyć każdą nieruchomość od powodzi, niezależnie od lokalizacji?

Klauzula powodziowa jest dostępna w zależności od zagrożenia powodziowego w strefie, w której znajduje się nieruchomość, a nawet od kondygnacji budynku, na której znajduje się mieszkanie.

Przykład

Generali wyróżnia cztery strefy: 0, 1, 2 oraz X. Nieruchomość w ostatniej strefie nie może zostać objęta ochroną na wypadek powodzi. Mieszkanie, które znajduje się powyżej parteru, jest automatycznie zaliczane do strefy 0. Jeśli pomieszczenie do niego przynależne, np. piwnica czy komórka lokatorska, znajduje się na parterze budynku lub niżej w strefie X, nie zostanie objęte ochroną. W każdym przypadku ubezpieczyciel wymaga zastosowania franszyzy redukcyjnej, co oznacza, że klient partycypuje finansowo w likwidacji szkody. Franszyzę można zlikwidować po opłaceniu dodatkowej składki.

Firmy ubezpieczeniowe często pytają, czy klient w ostatnich 10 latach likwidował szkody powodziowe. Ubezpieczyciel może nawet odmówić ochrony domu lub mieszkania, jeśli powódź wystąpiła np. więcej niż raz na danym terenie w ciągu ostatnich 10 lat

Karencja w ubezpieczeniu od powodzi

Aby uniknąć wyłudzenia odszkodowania przez klienta, który kupuje ubezpieczenie dopiero po uszkodzeniu lub zniszczeniu domu wskutek powodzi, bądź kiedy się jej spodziewa, zakłady ubezpieczeń stosują karencję. To oznacza, że jeśli klient po raz pierwszy kupuje ubezpieczenie od powodzi lub rozszerza o nie aktualną polisę, dopiero po okresie podanym w umowie, np. 30 dniach, ochrona będzie aktywna, oczywiście pod warunkiem opłacenia składki. Karencja nie ma zastosowania, jeśli klient przedłuża umowę.

Firma/marka ubezpieczeniowa Karencja w ubezpieczeniu od powodzi
Generali 30 dni
Proama 30 dni
Allianz 30 dni
UNIQA 31 dni
LINK4 30 dni
Opracowanie własne na podstawie OWU. Aktualizacja danych: 02.11.2023.

Karencja nie musi być stosowana po ocenie zagrożenia powodziowego w przypadku nieruchomości znajdującej się na kondygnacji powyżej parteru. Karencji nie stosuje się, gdy klient zawiera kolejną umowę ubezpieczenia od powodzi w tym samym lub (w niektórych przypadkach) w innym towarzystwie, o ile zrobi to odpowiednim terminie (najczęściej 30 dni) po wygaśnięciu wcześniejszej umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności a powódź

Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować np. szkody powstałe wskutek przenikania wody z gruntu, jeśli bezpośrednią przyczyną nie jest powódź. Allianz podkreśla jednak, że w żadnym wypadku nie wypłaci odszkodowania za taką szkodę, jeśli nieruchomość nie została zabezpieczona izolacją przeciwwilgociową. UNIQA wyklucza z ochrony również szkody powstałe wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych po podniesieniu się poziomu wód gruntowych, jeśli pierwotną przyczyną nie jest powódź (szkody te nie są wyłączone z odpowiedzialności tylko w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk). Z kolei klienci PZU otrzymują odszkodowanie za zawilgocenie lub zagrzybienie pomieszczenia, do którego doszło wskutek powodzi, zalania, opadu. W innych przypadkach – nie.