Rażące niedbalstwo

Kontrowersyjne pojęcie rażącego niedbalstwa nie ma jednej definicji. Najczęściej utożsamia się je ze szkodliwym działaniem nieumyślnym, nieostrożnym, a nawet bardzo lekkomyślnym czy bezmyślnym. Ma miejsce, gdy sprawca szkody narusza normy społeczne, przepisy prawne lub swoim zachowaniem nieumyślnie przyczynia się do powstania szkody, np. wbrew zobowiązaniu w umowie ubezpieczenia, nie stosuje zabezpieczeń antykradzieżowych. Rażące niedbalstwo może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania, ponieważ może ułatwić powstanie szkody, przyczynić się do jej zwiększenia lub utrudnić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zdarzenia, które jest niezbędne do obliczenia wysokości należnego odszkodowania.

Rażące niedbalstwo a ubezpieczenie OC

Art. 9 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK podaje, że obowiązkowe OC komunikacyjne obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które jest on odpowiedzialny. 

Oczywiście istnieją pewne odstępstwa.

  1. Art. 16 tej samej Ustawy podaje, jakie obowiązki ma osoba uczestnicząca w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem OC. Wymienione są m.in. obowiązek przedsięwzięcia wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, w miarę możliwości zapobieżenie zwiększeniu się szkody, niezwłoczne powiadomienie Policji, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
  2. Z kolei art. 17 Ustawy mówi, że jeśli przez rażące niedbalstwo nie zostały dopełnione obowiązki wymienione w art. 16, które miały wpływ na rozmiar szkody albo ustalenie odpowiedzialności, zakład ubezpieczeń może zmniejszyć należne odszkodowanie lub wystąpić z regresem ubezpieczeniowym, czyli żądaniem zwrotu części wypłaconego odszkodowania. Ciężar udowodnienia tego rodzaju faktów spoczywa jednak zawsze na ubezpieczycielu.

Czym skutkuje rażące niedbalstwo według ubezpieczycieli?*

Rażące niedbalstwo ma zastosowanie również w ubezpieczeniach dobrowolnych.

  • Allianz pisze o rażącym niedbalstwie np. w kontekście postępowania po szkodzie. Ubezpieczyciel wspomina, że obowiązkiem osoby ubezpieczonej po kolizji spowodowanej przez osobę trzecią jest ratowanie przedmiotu ubezpieczenia i podjęcie próby zmniejszenia szkody. Jeśli ubezpieczony przez rażące niedbalstwo nie dopilnuje tego, Allianz może nie odpowiadać za szkody powstałe lub powiększone z tego powodu. Rażące niedbalstwo może być również powodem opóźnionego poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie, co może mieć negatywny wpływ na jej likwidację.
  • Aviva podkreśla, że rażące niedbalstwo może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania, chyba że zapłata odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Rażące niedbalstwo skutkujące niedotrzymaniem terminu zgłoszenia szkody, może być również przyczyną zmniejszenia odszkodowania, jeśli ubezpieczony przyczynił się w ten sposób do zwiększenia szkody lub uniemożliwił ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności zdarzenia.
  • LINK4 jako przykład rażącego niedbalstwa podaje przypadkowe pozostawienie kluczyków do samochodu na stole w restauracji, skąd osoba trzecia może je zabrać i odjechać kradzionym autem. 

Czy jakakolwiek firma ubezpieczeniowa chroni klientów na wypadek rażącego niedbalstwa? Tak, Generali oferuje swoim klientom ubezpieczenie posiadacza pojazdu (i jego bliskich) w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. To dodatkowe ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa w Polsce.
*Według dokumentów OWU firm ubezpieczeniowych dostępnych w dniu 23.09.2021. OWU mogą ulec zmianie. Aktualne dokumenty znajdziesz na stronie wybranego ubezpieczyciela.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w styczniu to 200 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Kamil opinia o Mubi.pl

Dzięki takiej porównywarce to chociaż wiem, że nie przepłacę. Do tego łatwa w obsłudze, to też duży plus jak dla mnie.

Anna opinia o Mubi.pl

Polecam! Znalazłam tanie ubezpieczenie w kilka minut. O wiele taniej niż u konkurencji

Iwona K. opinia o Mubi.pl

Mogłam liczyć na pomoc konsultanta. Fajnie, że kalkulator jest darmowy.

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo