Reasekuracja

Reasekuracja to swego rodzaju ochrona dla zakładu ubezpieczeń. W umowie reasekuracyjnej występują dwie strony: pierwszą jest towarzystwo nazywane reasekurowanym lub cedentem, drugą stroną – również firma ubezpieczeniowa, ale nazywana reasekuratorem lub cesjonariuszem. Reasekurowany odstępuje część/całość ryzyka lub grupy ryzyk łącznie ze składkami na rzecz reasekuratora, który w zamian zobowiązuje się do uczestniczenia w wypłacie ewentualnych odszkodowań klientom pierwszego zakładu. Reasekurator przekazuje cedentowi określone świadczenia, które następnie są wypłacane ubezpieczonym w pierwszym zakładzie. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której zakład ubezpieczeń jest niewypłacalny. Ryzyka, które zostały raz scedowane, mogą być dalej dzielone i przekazywane kolejnym zakładom.

Jakie są rodzaje reasekuracji ubezpieczeniowej?

Komisja Nadzoru Finansowego wydała Wytyczne dotyczące reasekuracji biernej/retrocesji. Dokument wyróżnia kilka rodzajów reasekuracji zakładów ubezpieczeń.

  1. Fakultatywna – umowa jest negocjowana i podpisywana indywidualnie dla wybranego porozumienia ubezpieczeniowego lub ryzyka. Cedent podejmuje decyzję o ewentualnym przekazaniu ryzyka, a cesjonariusz ma prawo je przyjąć bądź odmówić.
  2. Finansowa (ograniczona) – ma ograniczony transfer ryzyka ubezpieczeniowego i obejmuje również inne rodzaje zagrożeń, np. kredytowe czy stopy procentowej. Umowa ma charakter wieloletni.
  3. Katastroficzna – umowa reasekuracji ma na celu ochronę zakładu ubezpieczeń przed gwałtownym wzrostem wielkości wypłacanych świadczeń i odszkodowań, które są związane z katastrofą naturalną (np. trzęsieniem ziemi) lub powstałą z winy człowieka (np. budowlana).
  4. Nieproporcjonalna – składka reasekuracyjna i reasekurowana część szkody nie pozostają w takim samym stosunku do całości zniszczeń. Cesjonariusz ustala składkę reasekuracyjną na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia i wielkości szkody.
  5. Obligatoryjna – zakład ubezpieczeń musi obowiązkowo scedować ryzyka, które są objęte umową, a cesjonariusz musi je bezwzględnie zaakceptować.
  6. Proporcjonalna – umowa przewiduje uczestnictwo obu stron w ryzyku, składce i szkodach w identycznych proporcjach według uzgodnionego współczynnika.
grafika

Jaki jest skutek reasekuracji dla klienta firmy ubezpieczeniowej?

Reasekuracja to forma zabezpieczenia zakładu ubezpieczeń. Klient reasekurowanego firmy może czuć się bezpieczniej, bo reasekuracja minimalizuje ryzyko niewypłacalności firmy w związku ze zgłoszoną szkodą.

Poza tym osoba ubezpieczona nie odczuwa żadnych zmian związanych z reasekuracją. Opłaca jak zwykle składkę, której część jest następnie przekazywana reasekuratorowi. Po wystąpieniu szkody reasekurator przekaże cedentowi część odszkodowania i następnie całość zostanie wypłacona poszkodowanemu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czym jest reasekuracja?