Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe to kapitał obowiązkowy dla zakładu ubezpieczeń. Celem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest zabezpieczenie towarzystwa ubezpieczeniowego przed utratą płynności finansowej wskutek pokrycia wielu zobowiązań w związku z zawartymi umowami. Innymi słowy – opisywane rezerwy umożliwiają np. wypłacenie wielu wysokich odszkodowań z umów ubezpieczeń i zapobiegają niewypłacalności ubezpieczyciela.

Czym są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe?

Definicję rezerw techniczno-ubezpieczeniowych można znaleźć w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Art. 277 ust. 1 podaje, że rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są tworzone dla celów rachunkowości i pokrywają bieżące oraz przyszłe zobowiązania, które wynikają z zawieranych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów reasekuracji.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obejmują:

 • rezerwę składek, 
 • rezerwę na zwrot składek dla członków,
 • rezerwę ubezpieczeń na życie (także gdy ryzyko lokaty ponosi osoba ubezpieczająca),
 • rezerwy na rabaty i premie dla osób ubezpieczonych,
 • rezerwę na ryzyka niewygasłe,
 • rezerwę na wyrównanie szkodowości,
 • rezerwę na niewypłacone świadczenia i odszkodowania (także na skapitalizowaną wartość rent),
 • inne rezerwy określone w statucie.

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest ustalana za pomocą kilku różnych metod:

 • aktuarialnej – z zastosowaniem statystyki, matematyki ubezpieczeniowej i finansowej, oddzielnie dla każdej umowy ochrony, każdej szkody, zbiorczo dla całego portfela ubezpieczeń lub jego części,
 • indywidualnej – polega to na ustaleniu wielkości rezerwy dla każdej umowy ubezpieczenia lub szkody, a jeśli to niemożliwe – wiarygodnym oszacowaniu, 
 • ryczałtowej – polega to na ustalaniu rezerwy zbiorczo dla całego portfela ubezpieczeń lub jego części, jako ustalonego procentu składki, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej lub wartości wypłaconych świadczeń,
 • przez cedentów – jeśli ustalenie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych według wyżej wymienionych metod jest niemożliwe.