RODO

RODO to rozporządzenie unijne (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ochrona osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych. Zawiera ono także przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Przepisy RODO muszą być stosowane przez europejskie organizacje w UE oraz podmioty spoza wspólnoty, które chcą kierować swoją ofertę do mieszkańców Unii. 

Dane osobowe, które można przetwarzać

Są to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Zalicza się do nich:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer dowodu osobistego/paszportu,
 • dochody,
 • cechy kulturowe,
 • adres IP,
 • dane szpitalne i lekarskie.

Ponieważ dane mogą trafiać do wielu firm i organizacji, to w procesie ich przetwarzania biorą udział administrator danych oraz przetwarzający. Ten pierwszy decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych, a drugi przechowuje je i przetwarza w imieniu administratora.

Dane osobowe, których nie można przetwarzać

Nie wszystkie dane można przetwarzać. Zabrania się przetwarzania danych dotyczących takich kwestii jak:

 • pochodzenie etniczne i rasowe,
 • dane dotyczące orientacji seksualnej,
 • informacje o poglądach politycznych,
 • przekonania religijne bądź filozoficzne,
 • dane genetyczne, biometryczne lub zdrowotne (poza wyjątkami),
 • dane osobowe związane z wyrokami skazującymi i naruszeniami prawa (chyba że pozwala na to prawo).

Inspektor ochrony danych

Firma musi powołać inspektora ochrony danych, gdy:

 • stale i regularnie monitoruje osoby fizyczne lub przetwarza szczególne kategorie danych,
 • przetwarzanie danych to główny przedmiot działalności,
 • przetwarzanie danych odbywa się na dużą skalę. 

Inspektorem ochrony danych może zostać pracownik firmy lub osoba zatrudniona z zewnątrz. 

Przetwarzanie danych osobowych – kiedy można?

Dane osobowe można przetwarzać, gdy:

 • otrzyma się zgodę osoby, której dane mają być przetwarzane,
 • są one potrzebne do wypełnienia zobowiązania wynikającego z umowy z tą osobą,
 • związane są z obowiązkiem prawnym,
 • są potrzebne do ochrony żywotnego interesu osoby,
 • wymaga tego interes publiczny,
 • działanie takie jest uzasadnionym interesem firmy, ale nie wpływa na podstawy prawa i wolności osoby (nie można przetwarzać danych kogoś, kogo prawa są nadrzędne wobec interesów firmy).

Zgoda na przetwarzanie danych musi być dobrowolna, napisana jednoznacznie, konkretnie oraz prostym językiem. Dane osobowe można przetwarzać tylko w celach, które zostały wskazane w zgodzie. Co ważniejsze, osoba, która wyraziła zgodę, może ją wycofać.