Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, która jest określona w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Suma gwarancyjna określa górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalną wysokość odszkodowania wypłacanego przez daną firmę, i nie może być niższa od kwot podanych w ustawie.

Ile wynosi suma gwarancyjna?

Art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu. To kwoty przeznaczone na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, niezależnie od liczby osób poszkodowanych. Przewalutowanie tych kwot jest ustalane na podstawie kursu średniego, który jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania szkody.

Suma gwarancyjna a szkody za granicą

O sumie gwarancyjnej w przypadku szkód za granicą mówi art. 36 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Za zdarzenia w krajach, gdzie mieszczą się biura narodowe Porozumienia Wielostronnego, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym kraju, przy czym ta kwota nie może być niższa od sumy gwarancyjnej obowiązującej w Polsce.

Suma gwarancyjna OC a suma ubezpieczenia AC

O ile suma gwarancyjna OC jest określona ustawowo, o tyle suma ubezpieczenia AC jest ustalana przez zakład ubezpieczeń i zależy od wartości ubezpieczanego pojazdu. 

Poza tym suma ubezpieczenia AC:

  • może zmniejszać się w trakcie trwania ubezpieczenia wraz z malejącą wartością samochodu, jeśli jest zmienna;
  • może być pomniejszana o każde wypłacane odszkodowanie, jeśli jest redukcyjna.