Świadczenie progresywne

Świadczenie progresywne jest wypłacane z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w ramach ubezpieczenia NNW. Podczas obliczania wysokości świadczenia bierze się pod uwagę nie tylko wielkość trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumę ubezpieczenia, ale także współczynnik progresji, dzięki któremu osoba poszkodowana uzyskuje wyższe świadczenie.

Warunki świadczeń progresywnych w NNW szkolnym

Świadczenie progresywne może być przyznawane na różnych zasadach. Wiener na przykład stosuje dodatkowe świadczenie tylko w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu, które wynoszą minimum 61%. Kwota (20% SU) jest taka sama dla każdego uszczerbku mieszczącego się w przedziale od 61% do 100%. Nieco inny system stosuje Generali. Ubezpieczyciel różnicuje współczynnik progresji w zależności od wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Szczegóły są podane poniżej.

Świadczenie progresywne w NNW szkolnym Wiener

Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA pozwala na ubezpieczenie uczniów i studentów do 26. roku życia. Świadczenie progresywne w tym przypadku może być przyznawane na różnych zasadach. Wiener stosuje dodatkowe świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia tylko w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu, które wynoszą od 61% do 100%. Świadczenie nie jest wypłacane, gdy powodem wypadku jest akt terroru.

Świadczenie progresywne Suma ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów
2 000 zł 10 000 zł
4 000 zł 20 000 zł
6 000 zł 30 000 zł
8 000 zł 40 000 zł
10 000 zł 50 000 zł
Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczenia szkolnego Wiener (09.05.2023).

Świadczenie progresywne od Wiener przysługuje za takie trwałe uszczerbki na zdrowiu, jak:

 • utrata prawej kończyny górnej (dominującej) powyżej stawu łokciowego;
 • całkowite porażenie co najmniej dwóch kończyn;
 • całkowita utrata obu stóp;
 • całkowita utrata jednej kończyny górnej i jednej kończyny dolnej, utrata jednej ręki i jednej stopy powyżej stawu skokowego;
 • obustronna utrata wzroku, mowy lub obustronna słuchu;
 • całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki;
 • zaburzenia psychiczne, które wymagają stałej opieki osób trzecich;
 • porażenie połowicze (częściowy paraliż), niedowład połowiczy lub parapareza;
 • utrwalony zespół pozapiramidowy.

Świadczenie progresywne w NNW szkolnym Generali

W ramach polisy w Generali świadczenie progresywne przysługuje, gdy ubezpieczony doznał obrażeń ciała, skutkujących stopniem trwałego inwalidztwa większym niż 80%. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia kalectwa:

 • 20% sumy ubezpieczenia – w przypadku trwałego inwalidztwa na poziomie 80-90%;
 • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku trwałego inwalidztwa na poziomie 91-100%.

Świadczenie jest wypłacane za trwały uszczerbek na zdrowiu, który powstał wskutek nieszczęśliwego wypadku nie później niż 2 lata od dnia zdarzenia. Nie ma tutaj zastosowania konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia. 

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją bądź poważnego urazu nie mogą się ze sobą łączyć. Świadczenie progresywne nie może zostać połączone ze świadczeniem za złamanie kości w ramach jednej umowy NNW.

UWAGA!

Łączna wysokość świadczenia podstawowego i świadczenia progresywnego może przekroczyć wysokość sumy ubezpieczenia przewidzianą na trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku.