Szkoda całkowita

O szkodzie całkowitej w ubezpieczeniu OC mówimy wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa stwierdzi, że koszt naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość przed powstaniem szkody. Natomiast w przypadku likwidacji szkody z AC koszt naprawy przekracza 70% wartości auta.

Co to jest szkoda całkowita z punktu widzenia prawa?

Aby zrozumieć szkodę całkowitą, możesz sięgnąć do art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że osoba poszkodowana może otrzymać wyłącznie świadczenie pieniężne, jeśli przywrócenie stanu sprzed szkody jest niemożliwe lub zmusiłoby zobowiązanego (w omawianej sytuacji zakład ubezpieczeń) do poniesienia nadmiernych kosztów.

Na stronie Rzecznika Finansowego możesz przeczytać o wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32), w którym podano, że szkoda całkowita pojazdu występuje, jeśli nie nadaje się on do naprawy lub gdy koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Więcej o orzecznictwie sądów możesz przeczytać w artykule: “Szkoda całkowita samochodu z OC i AC – sprawdź, co musisz wiedzieć!”.

Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, zakład ubezpieczeń może stwierdzić szkodę całkowitą, jeśli naprawa pojazdu przekracza 100% wartości samochodu sprzed zdarzenia. 

W przypadku AC ten próg jest niższy – ustala się go najczęściej na poziomie 70% wartości samochodu.

Przykład

Aktualna wartość samochodu Felicji to 40 000 zł. Jeśli Felicja chciałaby zlikwidować szkodę z OC sprawcy, szkoda całkowita mogłaby zostać orzeczona, gdyby koszt naprawy auta przekroczył 40 000 zł. W przypadku likwidacji szkody z AC Felicji ubezpieczyciel mógłby orzec szkodę całkowitą, gdyby koszt naprawy wynosił 28 000 zł. Naprawa byłaby teoretycznie możliwa, ale nieopłacalna.

Jak oblicza się odszkodowanie po szkodzie całkowitej z AC?

Wysokość odszkodowania za szkodę całkowitą z autocasco zależy od rodzaju sumy ubezpieczenia i dodatkowych warunków, np. udziału własnego. 

W przypadku stałej sumy ubezpieczenia bierze się pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy, w przypadku zmiennej sumy – wartość z dnia wystąpienia szkody. W obu przypadkach od kwoty odejmuje się udział własny i wartość wraku (pozostałości). 

Wpływ na wysokość odszkodowania po szkodzie całkowitej z AC ma także to, czy suma ubezpieczenia jest odnawialna, czy nieodnawialna. Pierwszy zapis w umowie ubezpieczeniowej gwarantuje, że ewentualne wcześniejsze szkody częściowe nie zmniejszają sumy ubezpieczenia. W drugim przypadku zmniejszają ją!

Wypłacenie odszkodowania za szkodę całkowitą kończy umowę ubezpieczenia AC.