Szkoda osobowa

Szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub nawet śmierci osoby w wypadku. Szkoda osobowa obejmuje również utracone korzyści, które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać, gdyby nie padła ofiarą wypadku.

Rodzaje szkód osobowych

Szkody osobowe dzieli się na majątkowe i niemajątkowe. 

Szkoda osobowa majątkowa dotyczy strat związanych z uszkodzeniem ciała osoby poszkodowanej, np.:

 • kosztów leczenia, 
 • kosztów rehabilitacji, 
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych, 
 • kosztów specjalistycznych konsultacji, 
 • kosztów leków,
 • kosztów opatrunków i protez, 
 • korzyści utraconych w wyniku niezdolności do pracy,
 • kosztów przygotowania do innego zawodu w związku z inwalidztwem. 

Szkoda osobowa niemajątkowa obejmuje straty wynikające z bólu fizycznego oraz psychicznego. 

W przypadku szkody osobowej majątkowej wypłacane jest odszkodowanie, w przypadku szkody osobowej niemajątkowej – zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za szkodę na osobie z ubezpieczenia OC

Art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w przypadku szkody osobowej nie może być niższa niż równowartość w złotych 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i bez względu na liczbę osób wskutek niego poszkodowanych. Równowartość w polskich złotych (PLN) ustalana jest na podstawie średniego kursu, który został ogłoszony przez NBP w dniu powstania szkody.

Przykład

Pan Marek brał udział w wypadku. Przechodząc przez przejście dla pieszych został potrącony przez nieuważnego kierowcę. W wyniku uderzenia doznał wstrząśnienia mózgu i skomplikowanego złamania nogi. Rehabilitacja zajęła wiele miesięcy, a z racji, że Pan Marek jest kierowcą, nie mógł wykonywać zawodu. Koszty leczenia zostały pokryte z polisy sprawcy wypadku. Dodatkowo dostał odszkodowanie za korzyści utracone w związku z niezdolnością do pracy.

Jeśli dojdzie do wyczerpania sumy gwarancyjnej, wypłacanie renty ubezpieczeniowej dla osoby poszkodowanej jest kontynuowane przez UFG.

Co można uzyskać za szkodę osobową z OC sprawcy?

grafika
 • Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie za doznaną krzywdę, które ma zadośćuczynić doznanemu bólowi psychicznemu i fizycznemu. Art. 445 § 3 Kodeksu cywilnego podaje, że po śmierci osoby poszkodowanej zadośćuczynienie może przejść na spadkobierców, jeśli zostało uznane pisemnie lub wytoczono powództwo jeszcze za życia osoby poszkodowanej.
 • Zwrot kosztów: m.in. leczenia, rehabilitacji, diety, opieki pielęgniarskiej, transportu medycznego, zmian w mieszkaniu w związku z jego adaptacją do potrzeb osoby poszkodowanej, która została inwalidą wskutek wypadku.
 • Zwrot kosztów poniesionych w celu zawodowego przekwalifikowania się osoby ubezpieczonej.
 • Kapitalizację renty, czyli jednorazowe świadczenie wypłacane zamiast renty długoterminowej (uzupełniającej).
 • Zwrot utraconych zarobków wskutek niemożliwości wykonywania pracy nawet w krótkim okresie niesprawności.

Co należy się rodzinie zmarłej osoby poszkodowanej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku?

Rodzina osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek wypadku, może domagać się zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.

Wysokość odszkodowania powinna być stosowna do pogorszenia się sytuacji majątkowej rodziny wskutek śmierci osoby poszkodowanej, która utrzymywała bliskich ze swoich zarobków. 

Celem zadośćuczynienia jest oczywiście złagodzenie bólu psychicznego i fizycznego członków rodziny zmarłej osoby po stracie. Ubezpieczyciel pokrywa również koszt leczenia osoby poszkodowanej przed jej śmiercią oraz koszty związane z pogrzebem.

Osobom uprawnionym może zostać przyznana renta alimentacyjna.