Termin spłaty

Termin spłaty określa dzień, w którym należy uregulować zobowiązania finansowe. Pojęcie to dotyczy zarówno spłaty kredytu, raty, jak i wykorzystanego limitu na karcie kredytowej. Za przekroczenie terminu zapadalności spłaty naliczane są odsetki ustawowe. Kredytodawca może także nałożyć dodatkowe kary na kredytobiorcę wynikające z zawartej umowy.

Art. 75a. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wskazuje:

1. O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron.

2. W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.

Źródło: Prawo bankowe.