Ubezpieczenie all risks

Ubezpieczenie all risks, czyli od wszystkich ryzyk, zapewnia ochronę finansową ubezpieczyciela na wypadek wszystkich zdarzeń losowych, które nie są wyszczególnione w wyłączeniach odpowiedzialności w umowie. Ubezpieczenie all risks gwarantuje najszerszy zakres ochrony, aczkolwiek z tego powodu charakteryzuje się wyższą składką w porównaniu do standardowych ubezpieczeń. Przeciwieństwem ubezpieczenia all risks jest ubezpieczenie ryzyk nazwanych, wyszczególniające zdarzenia, które podlegają ochronie.

Ubezpieczenie all risks samochodu

Formułę all risks stosuje się przede wszystkim w ubezpieczeniu AC. Dzięki takiemu wariantowi właściciel ubezpieczonego pojazdu ma najszerszy zakres ochrony na wypadek zdarzeń losowych. 

Jeśli po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe chciałoby odmówić wypłaty odszkodowania, musiałoby wskazać w umowie zapis, który jednoznacznie wyłącza daną sytuację spod ochrony finansowej.

Przykład

Standardowe AC może zawierać zapis o ochronie na wypadek szkód spowodowanych przez żywioły, których przykłady są wymienione w umowie. Jeśli szkoda zostanie wyrządzona wskutek żywiołu, który nie został ujęty w zakresie ochrony standardowego AC, właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania. Nieco inaczej wygląda ta kwestia w AC all risks. Jeśli dany żywioł nie został ujęty w wyłączeniach odpowiedzialności, właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie.

Z powyższego przykładu wynika, że standardowe AC ma zamknięty katalog szkód, natomiast AC all risks – otwarty z kilkunastoma wyłączeniami i ograniczeniami.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu all risks

Mimo że mówi się o ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk czy ryzyk nienazwanych, oczywiście istnieją wyjątki w ochronie. OWU ubezpieczenia all risks zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę. 

Do przykładowych wyłączeń odpowiedzialności w autocasco all risks należą szkody:

  • spowodowane przez kierowcę pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnych;
  • powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego;
  • powstałe w wyniku działań wojennych, terrorystycznych, zamieszek, demonstracji itp.;
  • wyrządzone w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa;
  • powstałe podczas wyścigów samochodowych, rajdów i treningów przygotowujących do nich.

Ponadto ubezpieczyciel może zastrzec, że nie odpowiada za szkody o niskiej wartości, np. do 500 zł. Wtedy masz do czynienia z franszyzą integralną. 

Poza tym w AC all risks może obowiązywać również udział własny, co oznacza, że każde odszkodowanie może zostać pomniejszone o określoną kwotę, np. 1 000 zł.