Uprawnienia do kierowania pojazdami

Zasady przyznawania prawa jazdy różnych kategorii są ustalone przez Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa określa m.in. osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych i położonych w strefach zamieszkania oraz ruchu, wymagania w stosunku do kierujących, zasady uzyskiwania, cofania i zatrzymywania praw jazdy.

Uprawnienia do kierowania pojazdami w Polsce

*Osoby, które mają prawo jazdy kategorii innej niż AM, mogą kierować również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria prawa jazdyPojazdMinimalny wiek osoby kierującej
AM*Motorower
Czterokołowiec lekki
14 lat
A1Motocykl o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej, który nie przekracza 0,1 kW/kg
Motocykl trójkołowy o mocy, która nie przekracza 15 kW
16 lat
A2 Motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, ale nie może on powstać wskutek wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotnie moc tego motocykla
Motocykl trójkołowy o mocy, która nie przekracza 15 kW
18 lat
AMotocykl20 lat – osoby mające minimum 2 lata prawo jazdy kategorii A2
24 lata – osoby, które nie mają minimum 2 lata prawa jazdy kategorii A2
B1Czterokołowiec16 lat
B Pojazd samochodowy, którego dopuszczalna całkowita masa nie przekracza 3,5 t (wyjątek: autobus, motocykl)
Wymieniony pojazd samochodowy + przyczepa lekka
Wymieniony pojazd samochodowy + przyczepa inna lekka, o ile ich łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 4250 kg (uwaga: zespół pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może prowadzić osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego i jest to potwierdzone wpisem do prawa jazdy)
18 lat
B+E
C+E
D+E
Pojazd przeznaczony dla prawa jazdy kategorii B, C lub D plus przyczepa/przyczepy (wyjątek: w przypadku kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może przekraczać 3,5 t)B+E – 18 lat
C+E – 21 lat
D+E – 24 lata
C1Pojazd samochodowy, którego dopuszczalna całkowita masa wynosi od 3,5 t do 7,5 t (wyjątek: autobus)
Wymieniony pojazd samochodowy + przyczepa lekka
18 lat
C1+EZespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 12 t, składający się z pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepyC1+E – 18 lat
CPojazd samochodowy, którego dopuszczalna całkowita masa wynosi więcej niż 3,5 t (wyjątek: autobus)
Wymieniony pojazd samochodowy + przyczepa lekka
21 lat
C+E i DZespół pojazdów dla prawa jazdy kategorii D+E24 lata
D1Autobus przewożący maksymalnie 17 osób łącznie z kierowcą i mający maksymalnie 8 m długości
Wymieniony autobus + przyczepa lekka
21 lat
D1+EZespół pojazdów tworzony przez pojazd ciągnący dla prawa jazdy kategorii D1 i przyczepy21 lat
DAutobus
Autobus + przyczepa lekka
24 lata
TCiągnik rolniczy
Pojazd wolnobieżny
Ciągnik rolniczy/pojazd wolnobieżny + przyczepa/przyczepy
16 lat

Tabela nie uwzględnia minimalnego wieku, który uprawnia do kierowania pojazdami funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP. Te informacje są zawarte w art. 8 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. 

Z kolei art. 9 tejże ustawy podaje minimalny wiek, który uprawnia do kierowania pojazdami osoby mające kwalifikację wstępną lub przyspieszoną na przewóz drogowy rzeczy lub osób.

Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może mieć uprawnienia do kierowania pojazdem?

Tak, jeśli ma orzeczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Jeśli osoba cierpi na całkowity albo częściowy ubytek słuchu, jest to przeciwwskazanie zdrowotne do uzyskania prawa jazdy:

  • kategorii D lub D1, 
  • kategorii C lub C1, jeżeli dana osoba nie ma prawa jazda kategorii B lub ma je krócej niż 2 lata.

Jeżeli kierowca w wyniku nagłego zdarzenia stracił słuch i nie może zrozumieć mowy z odległości 1 m, również przy zastosowaniu aparatu lub implantu słuchowego, może mieć cofnięte prawo jazdy kategorii C lub C1 – przez 12 miesięcy od zdarzenia.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w sierpniu to 212 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo