Zasada gwarancji ochrony ubezpieczeniowej

Stosowanie zasady gwarancji ochrony ubezpieczeniowej to podstawowa praktyka towarzystw. Jest to element obligatoryjnej i niepodważalnej umowy, która pomaga zleceniodawcy w nieplanowanych sytuacjach. Zabezpieczenie polega na wniesieniu przez gwaranta, czyli ubezpieczyciela, określonych w umowie opłat na rzecz wierzyciela. Jest to zabezpieczenie i pomoc w sytuacji, gdy zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, np. z powodu nieprzewidzianych zdarzeń.

Gwarancja ochrony ubezpieczeniowej nie jest umową ubezpieczenia. To pomoc, która polega na wypłacie określonej w umowie kwoty. Umowy zawierane są pomiędzy trzema stronami:

  • wierzycielem a zleceniodawcą (dotycząca współpracy),
  • zleceniodawcą a zakładem ubezpieczeń (uwzględniająca udzielenie gwarancji),
  • wierzycielem a zakładem ubezpieczeń (obejmująca gwarancję).

W branży turystycznej gwarancja ochrony ubezpieczeniowej stosowana jest na wypadek upadłości biur podróży. Pomaga także w sytuacji, kiedy przewoźnik nie wywiąże sięz umowy lub zrobi to niezgodnie z ustalonymi warunkami.

Kiedy stosuje się zasadę gwarancji ochrony ubezpieczeniowej?

Zasady i warunki dotyczące gwarancji ubezpieczeniowej opisuje Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny w swoim zakresie. Takie zabezpieczenie znajduje zastosowanie w przypadku ochrony, która obejmuje:

  • wynagrodzenie dla wykonawcy,
  • wynagrodzenie dla podwykonawcy,
  • usunięcie błędów, usterek,
  • zwrot zaliczki,
  • wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową.