Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe może być objęte ochroną w ramach m.in. ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), które jest elementem ubezpieczenia turystycznego. Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) mogą definiować zatrucie pokarmowe jako ostre zaburzenie żołądkowo-jelitowe, które powstaje wskutek oddziaływania czynników zakaźnych lub toksycznych na przewód pokarmowy, charakteryzuje się wymiotami i/lub biegunką oraz wymaga hospitalizacji.

Gdzie można ubezpieczyć dziecko na wypadek zatrucia pokarmowego?

Ubezpieczenie NNW szkolne, które obejmuje ochroną zatrucie pokarmowe, jest oferowane przez m.in. Generali i TUZ Ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczyciel uwzględnia pojęcie zatrucia w OWU. Jeśli nie masz pewności, czy świadczenia związane z chorobą dotyczą zatrucia pokarmowego, zapytaj o to wybranego ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń i oferta Warunki świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia przewidzianej dla zatrucia pokarmowego i wysokość świadczenia
Generali Pobyt w szpitalu – na terytorium Polski, na zlecenie lekarza, trwający bez przerwy minimum 2 dni. Łączna długość hospitalizacji związanej z zatruciem pokarmowym w okresie ubezpieczenia może wynosić maksymalnie 100 dni. 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu. Za każdy dzień hospitalizacji (do 100 dni) należy się 1% sumy ubezpieczenia.
TUZ Ubezpieczenia Hospitalizacja wskutek zatrucia pokarmowego powinna trwać minimum 2 dni, a samo zatrucie nie powinno spowodować trwałego uszczerbku na zdrowiu.Świadczenie wypłacane jest do wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia (do 100%). Przyznawane jest tylko raz w okresie umowy.
Opracowanie własne na podstawie OWU firm ubezpieczeniowych (06.11.2023)

Zatrucie a trwały uszczerbek na zdrowiu

Zatrucie może wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu, za który należy się część sumy ubezpieczenia NNW. Wysokość świadczenia należnego za dany uszczerbek jest określona w specjalnej tabeli w OWU. 

Przykładowo, Generali wypłaca świadczenie za ostre zatrucia i ich następstwa z NNW szkolnego. Warunkiem jest orzeczenie ich nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia. Świadczenie może zostać wypłacone za:

  • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami (z wyjątkiem zatruć pokarmowych) ze stwierdzoną utratą przytomności, ale bez wtórnych powikłań (1-10% sumy ubezpieczenia);
  • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych, np. rozedmę, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli (10-25% sumy ubezpieczenia);
  • nagłe zatrucie pokarmami skutkujące trwałym uszkodzeniem narządów miąższowych przewodu pokarmowego (5-15% sumy ubezpieczenia).

Ponadto osoba poszkodowana może otrzymać świadczenie za uszkodzenie układu nerwowego wskutek nagłego zatrucia gazami lub zatrucia pokarmowego.

Z kolei OWU NNW szkolnego Compensy podają, że za ostre zatrucie gazami i substancjami chemicznymi:

  • ze stwierdzoną utratą przytomności wymagającą hospitalizacji bez zmian wtórnych w narządach wewnętrznych, ale ze stwierdzoną utratą przytomności, która wymaga hospitalizacji (3% sumy ubezpieczenia);
  • z trwałymi uszkodzeniami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (15% sumy ubezpieczenia);
  • z trwałymi uszkodzeniami układu krwiotwórczego (15% sumy ubezpieczenia).

Kiedy odszkodowanie za zatrucie pokarmowe nie zostanie wypłacone?

Zakład ubezpieczeń może podkreślić w OWU, że zatruciem pokarmowym nie jest zatrucie powstałe wskutek spożycia alkoholu, nikotyny, użycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych bądź środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia za zatrucie, jeżeli jest skutkiem zażywania lekarstw, które nie zostały przepisane przez lekarza lub zostały użyte niezgodnie z jego zaleceniem. Zakład ubezpieczeń może nie obejmować ochroną także niewydolności wątroby, która powstała wskutek spożywania alkoholu, zatrucia lekami czy środkami chemicznymi.

Compensa podaje, że NNW szkolne nie obejmuje zdarzeń powstałych wskutek zatrucia substancjami chemicznymi (stałymi, gazowymi, płynami), które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę – z wyjątkiem zatrucia CO, czyli tlenkiem węgla (tzw. czadem).