Koronawirus a NNW szkolne

Czy zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie z NNW szkolnego, jeżeli dziecko zachoruje na COVID-19? Dowiedz się, które towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają ochronę finansową dziecka zakażonego koronawirusem. Sprawdziliśmy, czy opiekun chorej pociechy może wnioskować o odszkodowanie tylko po hospitalizacji dziecka, czy także w okresie domowej kwarantanny.

Definicja COVID-19 w OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków” definiują COVID-19 jako ostrą chorobę infekcyjną, która jest wywoływana przez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i powoduje objawy ze strony układu oddechowego oraz ogólnoustrojowe. Obecność koronawirusa musi być potwierdzona testem diagnostycznym rRT-PCR. To oznacza, że świadczenia nie przysługują dzieciom, które przebywają na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną, np. nauczycielem w szkole, ale nie zdiagnozowano u nich choroby.

Chociaż Axa definiuje COVID-19 również jako ostrą chorobę zakaźną, klasyfikuje ją jako poważne zachorowanie i podaje, że skutkuje wystąpieniem minimum dwóch z następujących powikłań

 • ostrą niewydolnością oddechową, 
 • zaburzeniem czynności wątroby, 
 • ostrą niewydolnością serca, 
 • wstrząsem septycznym, 
 • posocznicą. 

Ekspert Mubi radzi

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie definiuje w OWU ani COVID-19, ani pandemii, możesz mieć wątpliwości, czy zakażenie koronawirusem jest objęte ochroną ubezpieczeniową i na jakich warunkach. W takiej sytuacji skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń i postaraj się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na piśmie, chociażby drogą e-mailową.

Jak działa ubezpieczenie szkolne na wypadek koronawirusa?

Chociaż głównym zadaniem ubezpieczenia NNW jest ochrona dziecka poszkodowanego wskutek nieszczęśliwego wypadku, np. zderzenia z pieszym podczas jazdy na hulajnodze, ubezpieczenie szkolne może zapewniać także świadczenia na wypadek zachorowania. Opiekunowie dziecka zakażonego koronawirusem mogą wnioskować o świadczenie z NNW szkolnego pod warunkiem, że choroba jest potwierdzona testem. Ubezpieczyciel może zapewniać zarówno jednorazowe świadczenie z tytułu choroby, jak i świadczenie za pobyt w szpitalu, przy czym muszą zostać spełnione warunki określone w OWU.

NNW szkolne Generali a koronawirus

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej w Pakiecie dla Dziecka Generali w zakresie rozszerzonym jest pobyt dziecka w szpitalu w Polsce wskutek COVID-19. Świadczenie w wysokości 300 zł, które jest gwarantowane w pakiecie Prestiż, jest wypłacane, jeżeli hospitalizacja trwa minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania COVID-19. Jeśli przebieg choroby jest na tyle ciężki, że dziecko musi zostać ulokowane na OIOM-ie, Generali wypłaca dodatkowe świadczenie w wysokości 300 zł.

Świadczenie Suma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu wskutek choroby 300 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej 55 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Koszty leczenia 10 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta 300 zł
Osierocenie 5000 zł
Pomoc psychologiczna 600 zł
Wybrane świadczenia w Pakiecie dla Dziecka Prestiż Generali. Opracowanie własne (21.10.2020).

Planujesz zawrzeć pierwszą umowę NNW z Generali? Pamiętaj o karencji! Ubezpieczyciel zastrzega, że bierze odpowiedzialność za pobyt dziecka w szpitalu wskutek choroby, który rozpoczął się nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jednak w przypadku COVID-19 karencja obowiązuje tylko 14 dni. Nie dotyczy to umów, które są przedłużane na kolejny rok.

NNW dzieci Compensa a pandemia

Aby NNW szkolne Compensy zapewniało ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19, opiekun dziecka musi rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie o klauzulę nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby. Hospitalizacja powinna trwać minimum 5 dni bez przerwy. Ubezpieczyciel wypłaca 35 zł za dzień pobytu w szpitalu, przy czym świadczenie nie może przekroczyć 2000 zł.

Świadczenie Suma ubezpieczenia
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł/dzień (limit: 2000 zł)
Trwały uszczerbek na zdrowiu 100 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji 500 zł
Zwrot kosztów leczenia 8000 zł
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Wybrane świadczenia w NNW szkolnym Compensa w wariancie C. Opracowanie własne (21.10.2020).

Ubezpieczenie szkolne Axa a epidemia

Axa klasyfikuje COVID-19 jako poważne zachorowanie, co sprawia, że wypłaca świadczenie z tytułu poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu, który nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku

W pierwszym przypadku obowiązuje 1 miesiąc karencji (nie dotyczy nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia szkolnego). Warunkiem jest także pozostanie osoby ubezpieczonej przy życiu przez minimum 1 miesiąc od dnia zdiagnozowania poważnego zachorowania. Z kolei świadczenie za hospitalizację wskutek COVID-19 zostanie wypłacone, jeżeli pobyt w szpitalu (na terenie całego świata!) będzie trwał minimum 5 dni i rozpocznie się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel może wypłacić to świadczenie dwukrotnie podczas umowy.

Przykład

13-letnia Sabina zachorowała na COVID-19 i została hospitalizowana 5 października – w dniu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia szkolnego. Nastolatka została w szpitalu do 12 października. Zostały spełnione oba warunki, więc ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie. Jeżeli umowa skończyłaby się 5 października, a pobyt w szpitalu rozpocząłby się 6 października i trwał minimum 5 dni, niestety świadczenie nie zostałoby wypłacone.

Poniższa tabela podaje wysokości świadczeń w zależności od wybranego wariantu ochrony. 

Pakiet S Pakiet M Pakiet L Pakiet XL
Świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek COVID-19 180 zł 250 zł 350 zł 800 zł
Świadczenie za zdiagnozowanie COVID-19 1000 zł 1500 zł 2000 zł 2500 zł
Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczeń Axa (21.10.2020).

NNW dziecka Proama a zakażenie koronawirusem

Jeśli dziecko ubezpieczone w Proamie zachorowało na COVID-19, opiekun może wnioskować o świadczenie w wysokości 300 zł za pobyt w szpitalu pod warunkiem, że:

 • pakiet ochrony uwzględnia tę klauzulę,
 • hospitalizacja trwała minimum 2 dni,
 • hospitalizacja rozpoczęła się po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy umów zawieranych po raz pierwszy, nie przedłużeń),
 • dziecko przebywało w szpitalu w Polsce.

Jeśli dziecko przebywało na OIOM-ie, opiekun otrzyma dodatkowe 300 zł.

Świadczenie Suma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu wskutek choroby 300 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej wskutek wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej 55 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 10 000 zł
Koszty leczenia 10 000 zł
Zdiagnozowanie sepsy 3000 zł
Wybrane świadczenia w Pakiecie dla Dziecka Prestiż Proama. Opracowanie własne (21.10.2020).

NNW szkolne TUZ Ubezpieczenia a COVID-19

TUZ Ubezpieczenia zapewnia wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu wskutek COVID-19. Ta choroba jest objęta oddzielną klauzulą i nie ma tu zastosowania dzienne świadczenie szpitalne. W zależności od wybranego wariantu NNW szkolnego TUZ Ubezpieczenia wypłaca 300 zł lub 500 zł. Warunki? Hospitalizacja musi trwać minimum 2 dni i obowiązuje 7 dni karencji. Z tej klauzuli można skorzystać tylko raz w okresie ubezpieczenia. Najtańsze NNW szkolne dla przedszkolaka kosztuje 26 zł, dla ucznia szkoły podstawowej – 30 zł, dla ucznia szkoły ponadpodstawowej i studentów – 38 zł.

Świadczenie Suma ubezpieczenia w wariancie 3 Suma ubezpieczenia w wariancie 6
Pobyt w szpitalu wskutek zachorowania na COVID-19 300 zł 500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu do 20 000 zł do 50 000 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku20 000 zł 50 000 zł
Uciążliwe leczenie wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 250 zł
Dzienne świadczenie szpitalne (wskutek nieszczęśliwego wypadku) 20 zł/dzień (do 1200 zł łącznie) 100 zł/dzień (do 9000 zł łącznie)
Dzienne świadczenie szpitalne (wskutek choroby) 20 zł/dzień (do 1200 zł łącznie) 50 zł/dzień (do 3000 zł łącznie)
Zatrucie pokarmowe 200 zł 300 zł
Zwrot kosztów pogrzebu rodzica w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2000 zł/osoba 2500 zł/osoba
Wybrane świadczenia w NNW szkolnym TUZ Ubezpieczenia. Opracowanie własne (21.10.2020).

Ubezpieczenie szkolne Wiener dla dziecka a koronawirus

NNW szkolne Wiener zapewnia ochronę na wypadek hospitalizacji wskutek COVID-19, jeżeli ubezpieczenie zawiera dodatkową klauzulę nr 2 – świadczenie szpitalne. Aby świadczenie zostało wypłacone, pobyt w szpitalu wskutek choroby powinien trwać minimum 3 dni. Ten warunek dotyczy pierwszej hospitalizacji wskutek danej choroby. Świadczenie przysługuje za maksymalnie 90 dni pobytu na oddziale, natomiast stawka dzienna wynosi 20 zł, 40 zł lub 80 zł w zależności od wariantu ubezpieczenia.

Świadczenie Suma ubezpieczenia w wariancie pełnym
Świadczenie szpitalne 80 zł/dzień
Trwały uszczerbek na zdrowiu 50 000 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku 50 000 zł
Koszty leczenia 15 000 zł
Zadośćuczynienie za ból 100 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej wskutek wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Śmierć rodziców/opiekunów prawnych wskutek nieszczęśliwego wypadku4000 zł
Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna 1000 zł
Wybrane świadczenia w ubezpieczeniu Pakiet Oświata Wiener. Opracowanie własne (21.10.2020).

Ubezpieczenie dziecka w Link4 a COVID-19

Specjalna ochrona w ramach pakietu Dziecko, która została stworzona ze względu na pandemię, gwarantuje świadczenia dwojakiego rodzaju. Jeżeli dziecko zachoruje na COVID-19, Link4 wypłaca 5000 zł i dodatkowo 100 zł za każdy dzień hospitalizacji przez koronawirusa. Maksymalne świadczenie za pobyt w szpitalu nie może przekraczać 2000 zł. Link4 deklaruje zwrot kosztów badań i opinii lekarskich, które są niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. Te koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.

NNW dzieci i młodzieży w PZU a SARS-CoV-2

PZU przekazało w specjalnym komunikacie opublikowanym 26 marca br., że klienci zakładu ubezpieczeń są objęci ochroną także w okresie epidemii bądź pandemii. We wspomnianej informacji możesz przeczytać, że zachorowanie na COVID-19 i następstwa choroby są objęte standardową ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zakażenia koronawirusem i pobytu w szpitalu (nie w domowej kwarantannie!) otrzymasz świadczenie – oczywiście jeśli spełnione zostaną warunki opisane w OWU. PZU zastrzegło jednak, że w takiej sytuacji nie wypłaca świadczenia z tytułu ciężkiej choroby. Rodzina osoby ubezpieczonej chorej na COVID-19 może otrzymać odszkodowanie po jej śmierci wskutek zakażenia SARS-CoV-2.

Czy NNW szkolne chroni także rodziców i opiekunów prawnych dziecka na wypadek koronawirusa?

O ile NNW szkolne może gwarantować wypłatę świadczenia z tytułu śmierci rodziców bądź opiekunów prawnych ubezpieczonego dziecka, o tyle świadczenie jest zwykle przyznawane, kiedy do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, a nie choroby. W takiej sytuacji rodzicom pozostaje się ubezpieczyć na własną rękę, zarówno kiedy chcą zabezpieczyć dziecko finansowo, jak i otrzymać świadczenie za hospitalizację wskutek COVID-19.

Ochrona rodziców na wypadek koronawirusa w NNW Generali

Chcesz ubezpieczyć dziecko w Generali? Możesz od razu kupić NNW dla siebie, rozszerzając podstawowy pakiet o ochronę na wypadek pobytu w szpitalu przez koronawirusa. Świadczenie zostanie wypłacone za minimum 7-dniową i maksimum 14-dniową hospitalizację bez przerw, która rozpoczęła się po 30 dniach od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Dzienne świadczenie wynosi 1% sumy ubezpieczenia, ponadto Generali wypłaca dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM-ie – w wysokości sumy ubezpieczenia. Jest ona zależna od sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją lub bez. Szczegóły podaje poniższa tabela.

Cena ryzyka dodatkowego związanego z COVID-19 Suma ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu wskutek COVID-19 Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją lub bez
75 zł 10 000 zł 20 000 zł – 100 000 zł
150 zł 20 000 zł 30 000 zł – 100 000 zł
225 zł 30 000 zł 50 000 zł – 100 000 zł
Opracowanie własne na podstawie kalkulatora ubezpieczenia NNW Generali (21.10.2020).

Czy każde dziecko zakażone koronawirusem dostanie odszkodowanie?

Ubezpieczyciele nie wypłacają świadczeń z NNW szkolnego za każde zakażenie koronawirusem. Większość zakładów ubezpieczeń zapewnia świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby, a przypadki łagodnego przebiegu COVID-19, które nie wymagają hospitalizacji, nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Na tym polu wyjątkami są omówione oferty Axy i Link4. Ponadto sama domowa kwarantanna, na której musi przebywać dziecko potencjalnie chore przez kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, nie jest powodem do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia szkolnego.

Jeżeli dziecko z koronawirusem jest hospitalizowane, kluczowy jest minimalny i maksymalny okres pobytu w szpitalu oraz dzień rozpoczęcia hospitalizacji. Minimalny – przeważnie od dwóch dni w górę. Maksymalny – od niego zależy wysokość świadczenia. Jeżeli górna granica hospitalizacji nie jest określona, firma ubezpieczeniowa może określić limit świadczenia w wysokości np. 2000 zł. Wsparcie może nie dotyczyć pobytu w szpitalu za granicą – jeżeli planujesz wyjazd, sprawdź ofertę ubezpieczeń turystycznych pod kątem hospitalizacji wskutek COVID-19 za granicami Polski. 

Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy ogólne warunki ubezpieczeń wykluczają zdarzenia związane z epidemią lub pandemią. Taki zapis całkowicie wyłączyłby zakażenie dziecka koronawirusem spod odpowiedzialności ubezpieczyciela.

PODSUMOWANIE
 • NNW szkolne obejmuje ochroną ubezpieczeniową zachorowanie na COVID-19. Jednak nie wszyscy ubezpieczyciele zaktualizowali OWU, uzupełniając dokument o nowe pojęcia. W takiej sytuacji postaraj się o uzyskanie jednoznacznej informacji, najlepiej w formie pisemnej, od ubezpieczyciela.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka chorego na COVID-19 mogą otrzymać świadczenie za pobyt pociechy w szpitalu. Jeżeli stwierdzono zachorowanie na COVID-19 u dziecka, ale przechodzi ono chorobę tak łagodnie, że może przebywać w domu na kwarantannie, świadczenie nie zostanie wypłacone. Wyjątkami są oferty Axy i Link4 – ci ubezpieczyciele wypłacają oddzielne świadczenia za zachorowanie i hospitalizację.
 • Domowa kwarantanna w związku z kontaktem z osobą chorą na COVID-19 nie jest powodem do otrzymania świadczenia.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!