§ 1. Definicje

W Regulaminie użyliśmy pojęć z następującym znaczeniem:

a) Agent Ubezpieczeniowy lub Agent – Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON: 381065352, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, wykonująca czynności w imieniu zakładów ubezpieczeń, polegające na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, poprzez podjęcie czynności przygotowawczych do  zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niniejszym Regulaminie.

b) Call Center – serwis telefoniczny prowadzony przez Administratora lub Usługodawcę lub Zakłady Ubezpieczeń.

c) Ciasteczka lub „cookies” – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

d) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Konsultant Call Center – pracownik Administratora lub Usługodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń obsługujący serwis telefoniczny Call Center i prowadzący rozmowy telefoniczne z Użytkownikami.

f) OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, pracownik Agenta uprawniony do wykonywania w jego imieniu czynności agencyjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Formularz do sprawdzenia pracowników Agenta (osób wykonujących czynności agencyjne) w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych jest dostępny pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee.

g) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

h) Polisa – dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

i) Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, określający zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Serwisu https://mubi.pl/polityka-prywatnosci.

j) Produkt – oferta ubezpieczenia przedstawiona w Serwisie.

k) Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), dostępny na stronie https://mubi.pl/regulamin.

l) Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.

m) Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, znajdujący się pod adresem https://mubi.pl.

n) Ubezpieczający – Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.

o) Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której jest zawierana umowa ubezpieczenia.

p) Usługi – usługi polegające na udostępnieniu porównywarki ofert ubezpieczeń na rzecz Użytkowników, z możliwością zachowania danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczeń lub skontaktowania się przez Użytkownika z Agentem Ubezpieczeniowym, OFWCA, Zakładem Ubezpieczeń lub Call Center w celu zawarcia umowy ubezpieczenia świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.

q) Usługodawca – Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP: 5272846191, REGON: 369768293, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, będący jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu, przy czym usługi polegające na wykonywaniu czynności agencyjnych świadczy Internetowy Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., wyłączny partner Usługodawcy.

r) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie.

s) Zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Agent wykonuje czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent Ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa i dzięki niemu dowiesz się, jakie są Twoje prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Serwisu, jak również jaki jest zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi na Twoją rzecz.
 2. Regulamin określa również szczegółowo funkcjonowanie Serwisu, a także rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług na Twoją rzecz za pośrednictwem Serwisu i Call Center.
 3. Możesz korzystać z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej mubi.pl, który jest administrowany przez Usługodawcę i to do niego możesz zwrócić się z każdym pytaniem czy wątpliwością.
 4. Pamiętaj, że Głównym celem działania Serwisu jest:
  1. prowadzenie porównywarki ofert ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, proponowanych przez Zakłady Ubezpieczeń,
  2. podawanie do wiadomości publicznej wszystkich informacji, które są tworzone rzetelnie i pochodzą z ofert Zakładów Ubezpieczeń, z którymi współpracuje Serwis i Agent;
  3. możliwość wybrania odpowiedniej oferty ubezpieczenia przez Użytkownika w oparciu o porównywarkę.
 5. Korzystając z Serwisu, możesz w szybki i łatwy sposób uzyskać porównanie ofert ubezpieczeniowych oraz zakupić polisę bezpośrednio w Serwisie, na stronie internetowej wybranej firmy ubezpieczeniowej współpracującej z Agentem Ubezpieczeniowym lub podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center.
 6. Wszystkie Usługi świadczymy dla Ciebie bezpłatnie, a Ty płacisz jedynie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń, jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia i podpisanie umowy. Gdy zawrzesz i opłacisz polisę, Agent Ubezpieczeniowy otrzyma prowizję od Ubezpieczyciela w wysokości zgodnej z warunkami umowy agencyjnej łączącej Agenta Ubezpieczeniowego i Ubezpieczyciela. Ty nie poniesiesz z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bo nasza prowizja jest wliczona w cenę ubezpieczenia.
 7. Jeśli odpowiada Ci nasz model działania opisany w poprzedzających ustępach 5-6, możesz z nami w łatwy sposób zawrzeć Umowę, która Tobie zapewnia bezpłatne świadczenie przez nas Usług, a nam umożliwia ich świadczenie na Twoją rzecz. Jak zawrzeć Umowę? Nic prostszego, wystarczy że klikniesz „AKCEPTUJĘ REGULAMIN”, co oznacza zawarcie umowy między Tobą a Nami na czas nieokreślony. Wtedy możesz rozpocząć korzystanie z naszego Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie. Bez obaw, możesz w dowolnym momencie odstąpić od Umowy lub zrezygnować z naszych Usług co zostało opisane w § 3. i §4 poniżej.
 8. W przypadku korzystania z naszych Usług wyłącznie za pośrednictwem Call Center, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą nawiązania połączenia z Konsultantem Call Center i potwierdzenia, że akceptujesz niniejszy Regulamin.
 9. Dodatkowo zostaniesz poinformowany o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Zasady te zostały przez Nas zawarte w Polityce Prywatności udostępnionej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
 10. Możesz być spokojny – postępujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz „Zasadami Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść możesz znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń: https://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/

§ 3. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Możesz w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptujesz zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie.
  Z zastrzeżeniem ust. 2, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center.
 2. Jeżeli złożyłeś wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarłeś za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najwcześniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu Ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych.
 3. Jeśli chcesz rozwiązać zawartą z nami Umowę o świadczenie usług, to możesz to zrobić poprzez skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem: https://mubi.pl/kontakt, wysyłając maila z deklaracją rozwiązania Umowy na adres [email protected] lub zgłaszając nam prośbę o rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług telefonicznie pod nr 222 500 200.

§ 4. Odstąpienie od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. Jeśli jesteś Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w wybranym przez Ciebie momencie – wystarczy, że poinformujesz nas o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 3. Aby skorzystać z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy, poinformuj Nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

§ 5. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

 1. Przekazanie Ci informacji od Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług następuje:
  1. poprzez umieszczanie w Serwisie mubi.pl komunikatów kierowanych
   do Użytkowników Serwisu;
  2. poprzez umieszczanie komunikatów Usługodawcy na Twoim indywidualnym koncie użytkownika;
  3. telefonicznie – w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center;
  4. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego
   przez Użytkownika adresu e-mail oraz adresów e-mail należących do domeny Usługodawcy: @mubi.pl.
 2. Ponadto, będąc Użytkownikiem Serwisu możesz skontaktować się z Usługodawcą kierując pismo na adres korespondencyjny 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] bądź dzwoniąc na infolinię pod nr tel. 222 500 200.
 3. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

§6. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Możesz korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie możesz wykorzystywać zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 2. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne, jednakże pamiętaj, że ponosisz koszty dostępu do sieci Internet zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej usługi.  
 3. Dążymy do zapewnienia Ci dostępu do Serwisu w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Nie odpowiadamy jednak za opóźnienia w działaniu Serwisu, które nie są od nas zależne, lecz które spoczywają po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców Internetu, Zakładów Ubezpieczeń lub innych partnerów Serwisu.
 4. Nie odpowiadamy również za szkody, które poniosłeś w związku z zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami Twojego systemu.
 5. Z uwagi na konieczność ulepszania i czuwania nad poprawnym działaniem Serwisu, zastrzegamy sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy, konserwacji bądź aktualizacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 6. Jesteś uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 8. Nie możesz korzystać z Serwisu oraz zawartych w nich treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 9. Nie możesz również dostarczać jakichkolwiek danych bądź treści o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Wszelkie podane przez Ciebie dane podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą, ponieważ to właśnie Ty ponosisz pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.

§ 7. Zakres usług Serwisu

 1. Przy wykorzystaniu Serwisu świadczymy Usługi polegające na zapewnieniu swoim Użytkownikom możliwości porównania ofert ubezpieczeniowych oraz zakupienia polisy bezpośrednio w Serwisie, na stronie internetowej firm ubezpieczeniowych współpracujących z Agentem Ubezpieczeniowym lub podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center.
 2. W ramach Serwisu świadczymy również usługę przypomnienia o kończącym się ubezpieczeniu – wystarczy, że pozostawisz nam dane kontaktowe, a my zadzwonimy lub wyślemy do Ciebie maila w bliskim okresie terminu upływu polisy.
 3. Dołożymy wszelkich starań aby prezentowane Produkty były reprezentatywne i najlepiej odzwierciedlały potencjalne potrzeby Użytkowników. Ponieważ jednak Produkty są subiektywnie wybrane przez Agenta Ubezpieczeniowego spośród zbioru Produktów oferowanych na rynku polskim oraz prezentacji produktowej poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń, nie wykluczamy możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Ubezpieczycieli warunków bardziej preferencyjnych i jako Usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do jakichkolwiek działań z tym związanych.
 4. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

§ 8. Korzystanie z Serwisu – akceptacja Regulaminu i założenie Konta w Serwisie

 1. Możesz przeglądać treści zamieszczone w Serwisie bez akceptacji Regulaminu Serwisu. Korzystając w ten sposób z Serwisu, nie ma również konieczności zakładania konta Użytkownika i rejestracji w Serwisie.
 2. Wymagamy akceptacji Regulaminu, jeśli chcesz:
  1. skorzystać z porównania Produktów przedstawionych w Serwisie przez Agenta Ubezpieczeniowego,
  2. zachować dane wpisane w Serwisie na poczet porównania Produktów
   w przyszłości,
  3. żebyśmy przypomnieli Ci o kończącym się ubezpieczeniu,
  4. zawrzeć umowę Ubezpieczenia  z Zakładem Ubezpieczeń reprezentowanym przez Agenta.
 3. Akceptacja Regulaminu i założenie konta w Serwisie pozwoli Ci na zapisanie wypełnionego przez Ciebie formularza, w taki sposób abyś miał możliwość powrócenia do formularza w dowolnym czasie. Na Twoim indywidualnym koncie będą zapisane wybrane dla Ciebie oferty w oparciu o wypełniony formularz oraz komunikaty i wiadomości od Usługodawcy, a także będziesz miał stały podgląd do zawartych przez Ciebie umów ubezpieczenia.
 4. Nie musisz zakładać nowego konta w Serwisie, jeśli posiadasz konto na portalu Facebook lub Google – masz  możliwość połączenia go z kontem w naszym Serwisie.

§ 9. Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

 1. Korzystając z Porównywarki możesz wybrać jeden ze sposobów zawarcia umowy ubezpieczenia z Zakładem Ubezpieczeń reprezentowanym przez Agenta Ubezpieczeniowego:
  1. bezpośrednio w Serwisie,
  2. na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej współpracującej z Agentem Ubezpieczeniowym,
  3. podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center.
 2. Aby zawrzeć umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub na stronie internetowej Ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności musisz uzupełnić formularz. Pytania zawarte w formularzu są wymagane przez firmy ubezpieczeniowe – bez nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile możesz zapłacić za ubezpieczenie.
 3. W przypadku usług Call Center, po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu możesz korzystać ze wszystkich usług wymienionych w §8 pkt 2. Dodatkowo Konsultant
  Call Center może pomóc Ci wybrać właściwe dla Ciebie ubezpieczenie lub udzieli odpowiedzi na Twoje pytania w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Ciebie danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jak też zapoznanie się
  z OWU, a następnie zaakceptowanie wysokości składki ubezpieczeniowej i zgód końcowych wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń.
 5. Jeżeli złożyłeś wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarłeś
  za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najwcześniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia,
  które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. Rozwiązanie Umowy następuje na zasadach określonych w §3 Regulaminu.
 6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Ciebie opcji
  „Kup teraz”, znajdującej się w Serwisie, będącej jednocześnie podsumowaniem oferty i oświadczeń woli wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Twoje oświadczenie o przystąpieniu do Umowy ubezpieczenia może być złożone telefonicznie wobec Konsultanta Call Center.
 7. Termin płatności składki ubezpieczeniowej jest określony w Umowie ubezpieczenia
  lub przez Zakład Ubezpieczeń.
 8. W terminie określonym przepisami, po zawarciu Umowy ubezpieczenia otrzymasz Polisę na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia.

§ 10. Odstąpienie od zawartej Umowy ubezpieczenia

 1. Ubezpieczający, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia przekazania mu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 2. Ubezpieczający nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Ubezpieczającego, będącego Konsumentem, świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca lub Zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 4. W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.
 5. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami §13 niniejszego Regulaminu.

§ 11. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §14 Regulaminu),
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych: siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  3. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
  4. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  5. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  6. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Ciebie szkody spowodowane korzystaniem z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkowników formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 6. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się
  przez Użytkownika do treści reklamowych znajdujących się w Serwisie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. Dokładamy starań aby informacje zawarte w prezentacjach Produktów były poprawne, ale wiążącym dla Ciebie dokumentem, zawierającym opis i warunki ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie oraz celach szczegółowo przedstawionych w Polityce Prywatności, może być:
  1. Usługodawca – Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445,
   NIP: 5272846191, REGON: 369768293, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, będący jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu.
  2. Agent – Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. (wcześniej Solter 14 sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON: 381065352, o kapitale zakładowym 5.000 PLN,
 2. Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług w serwisie mubi.pl, a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe administratorów danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele innych informacji znajdziesz w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Zakres danych udostępnianych Administratorom na skutek wypełnienia formularza w Serwisie i/lub założenia konta w Serwisie obejmuje:
  1. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel,
  2. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu;
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu mubi.pl. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba wypełniająca formularz w Serwisie, spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. Usługodawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkowników, ujawnionych w Serwisie, Zakładowi Ubezpieczeń lub Agentowi Ubezpieczeniowemu w momencie złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli o zamiarze kupienia wybranego przez niego ubezpieczenia, zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie.
 6. Z uwagi na konieczność weryfikacji Twojej historii ubezpieczenia w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Ubezpieczycieli w tym celu na etapie sporządzania kalkulacji i będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu zweryfikowania historii ubezpieczenia bez prawa do dalszego ich przetwarzania.
 7. Przekazanie danych osobowych Użytkowników i ich przetwarzanie przez osoby trzecie wskazane w §12 ust. 5 i 6 nastąpi wyłącznie za Twoją zgodą, wyrażoną w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. akceptacją Regulaminu.
 8. Użytkownicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych znajdujących się w bazie Serwisu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

§ 13. Reklamacje.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje można składać:
  1. drogą pisemną – przesyłką pocztową na adres pocztowy Usługodawcy;
  2. ustnie – telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta;
  3. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy tj. [email protected].
 3. Usługodawca zapewnia, że rozpatruje złożone w formie określonej w pkt. 2 niezwłocznie, jednocześnie zastrzegając, że ze względu na brak stacjonarnego Oddziału Obsługi Klienta, nie przyjmuje reklamacji składanych osobiście w lokalu Usługodawcy.
 4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. Jeśli złożysz wniosek o doręczenie Ci odpowiedzi na reklamację drogą mailową – odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Usługodawca w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 14. Wymagania techniczne Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do Internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript
  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
  4. w przypadku usług Call Center wymagane jest posiadanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wykonywanie rozmów telefonicznych z funkcją tonowego wybierania numerów.
  5. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
  6. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§15. Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Dlatego nie możesz powielać ani rozpowszechniać w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia, żadnej treści zawartej w Serwisie w szczególności tekstu, grafiki, znaków towarowych, logotypów, ikon, zdjęć, programów.
 2. Jesteś również zobowiązany do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nich materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, ankiet, formularzy, wzorców oraz opracowań, stanowią własność Usługodawcy, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów lub partnerów biznesowych, dystrybutorów i pożyczkodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia dla Ciebie drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. 

§16. Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

 1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i świadczonych Usług na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

§ 17. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez umieszczenie komunikatu i nowej wersji Regulaminu w indywidualnym koncie Użytkownika, jak również przesłania jego treści w wiadomości mailowej na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC