Ubezpieczenie dziecka
na czas kolonii, obozu
sportowego lub wycieczki

Czy ubezpieczenie szkolne zadziała także podczas wakacji?

Czy rodzic powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla swojego dziecka, czy obowiązek ten spoczywa na organizatorze kolonii? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. W tekście wskazujemy przede wszystkim, jakie są obowiązki organizatora obozu dla dzieci w zakresie ubezpieczenia uczestników obozu.

grafika
grafika

Jakie przepisy regulują obowiązki
organizatora wypoczynku?

grafika

Na wstępie należy wskazać przepisy, w których uregulowano kwestie poruszane w niniejszym artykule. Przede wszystkim warto zapoznać się z przepisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2019.1481), a także z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. We wskazanej ustawie zdefiniowano pojęcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wskazano, kto taki wypoczynek może zorganizować i na jakich warunkach. Szczegółowe zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży uregulowano z kolei we wspomnianym rozporządzeniu, które stanowi uzupełnienie przepisów ustawy.

grafika

Kto może być organizatorem kolonii lub obozu dla dzieci?

grafika

Jak już wyżej wskazano, w ustawie o systemie oświaty zdefiniowano pojęcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także wskazano, jakie podmioty mogą taki wypoczynek zorganizować.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży w świetle wskazanej ustawy będzie oznaczać:

grafika
Uwaga!

Wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Przepisy będą mieć więc zastosowanie do kolonii, obozów dla dzieci – w tym również sportowych, wycieczek, które trwają co najmniej 2 dni. Zatem wycieczka szkolna, która trwa krócej, nie wpisuje się w powyższą definicję. Należy jednak zaznaczyć, że opisany wypoczynek dotyczy zarówno wypoczynku organizowanego w Polsce, jak i za granicą.

Zgodnie z art. 92 c ust. 1 ustawy organizatorem wspomnianego wypoczynku może być:

 • szkoła lub placówka (w rozumieniu ustawy)
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (o których mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 (Dz. U. z 2019 r. poz. 548))
 • inne os. fizyczne, os. prawne lub jednostki organizacyjne, które nie są żadnym z wyżej wymienionych podmiotów i organizują wypoczynek w celach niezarobkowych lub zarobkowych (o ile wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej).

Z cytowanego wyżej przepisu wynika więc, że organizatorem wypoczynku, do którego będą miały zastosowanie przepisy, o których mowa w niniejszym artykule, może być zarówno szkoła organizująca kolonie dla uczniów, jak i biuro podróży organizujące zagraniczny obóz dla młodzieży.

grafika

Czy organizator obozu sportowego musi zapewnić ubezpieczenie turystyczne?

grafika

W ustawie o systemie oświaty wskazano szereg obowiązków, które musi spełnić podmiot organizujący wypoczynek dla młodzieży. Przede wszystkim taki organizator powinien:

 • zadbać o odpowiednie (bezpieczne i higieniczne) warunki wypoczynku
 • zadbać o odpowiednią kadrę (spełniającą warunki wskazane w ustawie)
 • zapewnić dostęp do opieki medycznej
 • zapewnić odpowiedni program wypoczynku
 • zapewnić odpowiednie żywienie
 • zapewnić bezpieczne korzystanie z obszaru wodnego, a także bezpieczne warunki przebywania w górach

Ponadto podmiot powinien zgłosić zamiar organizacji kolonii czy też obozu właściwemu kuratorowi oświaty. Zgłoszenia podlegają odnotowaniu w bazie wypoczynku, która prowadzona jest pod adresem https://wypoczynek.men.gov.pl/. Rodzice mogą sprawdzić na tej stronie, czy podmiot organizujący wypoczynek dla ich dzieci spełnia odpowiednie wymogi.

Jak wynika z powyższego, ustawa nie nakłada na organizatora wypoczynku obowiązku w zakresie wykupienia ubezpieczenia podróżnego. Niemniej zgodnie z art. 92c ust. 4 jeśli wypoczynek organizowany jest za granicą, organizator powinien zapewnić:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie NNW

Ustawa nie wskazuje jednak, jakie powinny być minimalne sumy ubezpieczenie, w związku z tym organizator ma w tym zakresie pełną swobodę.

grafika

Ubezpieczenie szkolne a wyjazd na obóz

grafika

Rodzice mogą ubezpieczyć swoje dziecko w szkole. Placówki oświatowe wybierają ofertę danego ubezpieczyciela, a następnie przedstawiają ją rodzicom. Ubezpieczenie szkolne oferowane jest w ramach ubezpieczenia grupowego i stanowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie NNW, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia ochronę, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie na zasadach wskazanych w umowie.

Czy ubezpieczenie szkolne zapewni należytą ochronę także podczas wakacji? Wszystko zależy od tego, jaki zakres ochrony ustalono w umowie. W ofertach ubezpieczycieli można znaleźć ubezpieczenie, które chroni nie tylko w szkole, ale także w drodze do szkoły, podczas zajęć pozalekcyjnych, jak i również podczas wakacji. Dodatkowo ubezpieczenie szkolne może zostać rozszerzone np. o assistance czy ubezpieczenie kosztów leczenia. Wszystko zależy więc od tego, jak skonstruowana jest umowa. Rodzice przed zaplanowaniem wyjazdu dziecka powinni ocenić realnie, czy wykupione ubezpieczenie jest w stanie zapewnić ochronę podczas wyjazdu. Jeśli ochrona wynikająca z umowy jest zbyt wąska, należy wtedy zastanowić się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie szkolne oferowane jest w ramach ubezpieczenia grupowego. Często więc szkoła decyduje się na podstawową wersję ubezpieczenia (bez dodatkowych rozszerzeń), ponieważ po konsultacjach z rodzicami okazuje się, że właśnie taki wariant jest pożądany przez większość. W rezultacie wykupione ubezpieczenie szkolne najczęściej zapewnia jedynie podstawową ochronę NNW, nie gwarantuje tym samym pokrycia kosztów leczenia. Ponadto ubezpieczenie szkolne często nie obejmuje zakresem terytorialnym wypadków poza szkołą lub ogranicza ochronę, jeśli do wypadku doszło za granicą. Dlatego też rodzice wysyłający dzieci na wakacje decydują się na dodatkowe ubezpieczenie. Ile ono kosztuje? To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej przez rodzica oferty. Sprawdźmy dostępne warianty NNW szkolnego i ich ceny w Proamie, Generali i firmie Wiener.

Ile kosztuje NNW szkolne w Proamie?
Warianty NNW szkolnegoCena NNW szkolnegoSumy ubezpieczenia
Oszczędny 37 zł Śmierć ubezpieczonego: 15 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 10 000 zł
Koszty leczenia: 2 000 zł
Koszty rehabilitacji: 2 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 200 zł
Utrata rodziców: 2 000 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Optymalny 65 zł Śmierć ubezpieczonego: 25 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 20 000 zł
Koszty leczenia: 2 500 zł
Koszty rehabilitacji: 2 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 250 zł
Utrata rodziców: 2 500 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Maksymalny 99 zł Śmierć ubezpieczonego: 35 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 30 000 zł
Koszty leczenia: 5 000 zł
Koszty rehabilitacji: 5 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 300 zł
Utrata rodziców: 3 500 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Prestiż 191 zł Śmierć ubezpieczonego: 55 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 50 000 zł
Koszty leczenia: 10 000 zł
Koszty rehabilitacji: 10 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 300 zł
Utrata rodziców: 5 000 zł
Pomoc psychologa: 600 zł

Dane pochodzą z kalkulacji wykonanej w kalkulatorze ubezpieczeń Proama [styczeń 2022].

Ile kosztuje NNW szkolne w Generali?
Warianty NNW szkolnegoCena NNW szkolnegoSumy ubezpieczenia
Oszczędny 37 zł Śmierć ubezpieczonego: 15 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 10 000 zł
Koszty leczenia: 2 000 zł
Koszty rehabilitacji: 2 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 200 zł
Utrata rodziców: 2 000 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Optymalny 65 zł Śmierć ubezpieczonego: 25 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 20 000 zł
Koszty leczenia: 2 500 zł
Koszty rehabilitacji: 2 500 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 250 zł
Utrata rodziców: 2 500 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Maksymalny 99 zł Śmierć ubezpieczonego: 35 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 30 000 zł
Koszty leczenia: 5 000 zł
Koszty rehabilitacji: 5 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 300 zł
Utrata rodziców: 3 500 zł
Pomoc psychologa: 600 zł
Prestiż 191 zł Śmierć ubezpieczonego: 55 000 zł
Uraz w wyniku
nieszczęśliwego wypadku: 50 000 zł
Koszty leczenia: 10 000 zł
Koszty rehabilitacji: 10 000 zł
Pogryzienie przez zwierzęta: 300 zł
Utrata rodziców: 5 000 zł
Pomoc psychologa: 600 zł

Dane pochodzą z kalkulacji wykonanej w kalkulatorze ubezpieczeń Generali [styczeń 2022].

Ile kosztuje NNW szkolne w Wiener?
Warianty NNW szkolnegoCena NNW szkolnegoSumy ubezpieczenia
Podstawowy 64 zł Świadczenie podstawowe: 20 000 zł
Pobyt w szpitalu: 20 zł/dzień
Assistance szkolny
Rozszerzony 73 zł Świadczenie podstawowe: 20 000 zł
Pobyt w szpitalu: 20 zł/dzień
Assistance szkolny
Koszty leczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków: 2 000 zł
Śmierć w wypadku komunikacyjnym: 10 000 zł
Pełny 93 zł Świadczenie podstawowe: 20 000 zł
Pobyt w szpitalu: 20 zł/dzień
Assistance szkolny
Koszty leczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków: 6 000 zł
Śmierć w wypadku komunikacyjnym: 10 000 zł
Utrata rodziców: 4 000 zł
Poważne zachorowanie lub operacja: 2 000 zł

Dane pochodzą z kalkulacji wykonanej w kalkulatorze ubezpieczeń Wiener [styczeń 2022].

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to niezależnie od tego, czy dziecko posiada ubezpieczenie szkolne, czy nie, organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia. Przepisy nie wskazują jednak żadnych wytycznych co do sumy ubezpieczenia, dlatego też rodzice powinni zapoznać się z warunkami OWU i realnie ocenić, czy dziecko nie potrzebuje dodatkowej ochrony.

grafika

Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne dla dziecka?

grafika

Jak już wyżej wskazano, w pierwszej kolejności należy zorientować się jaki jest zakres ubezpieczenia szkolnego. Należy więc zweryfikować, gdzie działa wykupiona ochrona ubezpieczeniowa (czy działa także podczas wakacji) oraz jaki jest jej zakres (czy obejmuje tylko NNW, czy rozszerzona jest również o inne ryzyka ubezpieczeniowe). Jeżeli zakres ochrony jest zbyt wąski lub dziecko nie jest w ogóle objęte ubezpieczeniem szkolnym, należy przemyśleć wykupienie ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie na wakacje powinno zawierać ochronę NNW, a także ubezpieczenie kosztów leczenia. Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie, należy wziąć pod uwagę również profil wyjazdu. Jeśli w grę wchodzi np. obóz sportowy, to warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o ryzyka związane z uprawianiem sportów (ubezpieczenie w podstawowej formie może nie obejmować wypadków, które powstały w związku z uprawianiem sportów). Warto wziąć również pod uwagę ubezpieczenie bagażu, a także ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to tak jak wskazano wyżej, organizator takiego wyjazdu jest zobowiązany zapewnić uczestnikom ubezpieczenie w zakresie NNW i kosztów leczenia. Ubezpieczenie od kosztów leczenia jest szczególnie istotne, ponieważ koszty leczenia za granicą są naprawdę wysokie. Pomoc lekarska w przypadku złamania nogi może się wiązać z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych. Choć, jak wskazano, obowiązkiem organizatora wypoczynku zagranicznego jest zapewnienie ubezpieczenia, ustawa nie narzuca w tym zakresie żadnych limitów. W konsekwencji organizator może zapewnić ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW, w najniższym dostępnym wariancie. Dlatego też rodzice powinni się zorientować, jaka jest suma ubezpieczenia i jakie są warunki ochrony. Jeśli ubezpieczenie oferowane przez organizatora nie jest wystarczające, wtedy należy pomyśleć nad dodatkową ochroną.

grafika

Na co warto zwrócić uwagę,
wybierając ubezpieczenie dla dziecka?

grafika

To, czy ubezpieczenie szkolne lub to oferowane przez organizatora zagranicznych kolonii zapewni należytą ochronę, zależy od zakresu ochrony oraz charakteru wyjazdu. Jeśli ochrona jest niewystarczająca, rodzic może zdecydować się na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Jak dokonać wyboru? Co należy wziąć pod uwagę, podejmując powyższą decyzję? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:

 • zakres terytorialny ochrony,
 • zakres ochrony, jeśli chodzi o ryzyka ubezpieczeniowe (sprawdzić czy ubezpieczenie obejmuje tylko NNW, czy także koszty leczenia, jeśli charakter wyjazdu za tym przemawia, to warto przemyśleć rozszerzenie ochrony o ryzyka związane z uprawianiem sportów, a także o ubezpieczenie sprzętu), sumę ubezpieczenia,
 • wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela (w OWU ubezpieczyciele wskazują, w jakich sytuacjach odszkodowanie nie przysługuje).
grafika

Czy dziecko powinno posiadać EKUZ, jeśli jedzie na zagraniczne kolonie?

grafika

Jeśli wysyłasz dziecko na wakacje do kraju należącego do Unii Europejskiej, zadbaj o to, aby przed wyjazdem wyrobić dziecku EKUZ. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, stanowi potwierdzenie tego, że dziecko jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w swoim kraju. EKUZ umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Opieka przysługuje posiadaczowi karty na takich samych zasadach, na jakich przysługuje obywatelom danego państwa. Wniosek o wyrobienie karty można złożyć osobiście w najbliższym oddziale NFZ. W takim przypadku karta jest wydawana od ręki. Wniosek można złożyć również drogą listowną lub elektroniczną, więcej informacji na temat procedury uzyskiwania EKUZ przeczytasz tutaj: https://mubi.pl/poradniki/ekuz-a-ubezpieczenie-turystyczne/

EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Trzeba jednak mieć na względzie, że karta umożliwia jedynie skorzystanie z opieki lekarskiej, która jest refundowana. To, jakie świadczenia są refundowane w ramach publicznej służby zdrowia, zależy od konkretnego kraju. Jeśli okaże się, że dziecko potrzebuje leczenia, które nie jest refundowane, rodzice będą musieli zapłacić. Dodatkowym zabezpieczeniem w tym zakresie jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Jak już wyżej wspomniano, organizator wypoczynku zagranicznego zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie kosztów leczenia, jeśli jednak rodzice uważają, że ubezpieczenie proponowane przez organizatora jest niewystarczające (np. ze względu na niską sumę ubezpieczenia), to powinni rozważyć wykupienie ubezpieczenia na własną rękę.

grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!