Ubezpieczenie
sportowe dla dzieci

Ubezpieczenie sportowe dla dzieci,
które możesz kupić nawet za 32 zł w skali roku

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania po szkodzie, która powstanie podczas uprawiania sportu w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub w innych miejscach, które niekoniecznie są związane z placówką oświatową. Dowiedz się, ile kosztuje i gdzie kupić ubezpieczenie piłkarza amatora i dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe – od gier zespołowych po sztuki walki.

Porównaj oferty ubezpieczenia sportowego dla dzieci

Gdzie kupić ubezpieczenie sportowe dla dziecka?

Popularne zakłady ubezpieczeń oferują NNW szkolne, które zapewnia ochronę finansową następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas uprawiania sportu przez dziecko. Ubezpieczenie jest dostępne w ofercie m.in. Compensy, Generali, Uniqi czy Wienera nawet od 23 zł w skali roku.

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Generali już od 37 zł za rok

Element pakietuPakiet Oszczędny – 37 złPakiet Optymalny – 65 złPakiet Maksymalny – 95 złPakiet Prestiż – 181 zł
Śmierć dziecka15 000 zł25 000 zł35 000 zł55 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją10 000 zł20 000 zł30 000 zł50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek
nieszczęśliwego wypadku
4000 zł4500 zł6000 zł10 000 zł
Koszty leczenia2000 zł2500 zł5000 zł10 000 zł
Koszty rehabilitacjiWybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko2500 zł5000 zł10 000 zł
Koszty operacji plastycznych2000 zł2500 zł5000 zł10 000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej1500 zł1500 zł1500 zł1500 zł
Czasowa niezdolność
do pracy lub nauki
brakbrakbrak3000 zł
Pomoc psychologiczna600 zł600 zł600 zł600 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Generali. Aktualizacja danych: 02.02.2022

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Compensie już od 59 zł za rok

Element pakietuWariant A – 59 złWariant B – 85 złWariant C – 145 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu30 000 zł40 000 zł100 000 zł
Śmierć dziecka50 000 zł70 000 zł100 000 zł
Koszty operacji plastycznej10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Koszty leczenia4000 zł6000 zł8000 zł
Koszty rehabilitacji4000 zł6000 zł8000 zł
Koszty wypożyczenia
lub nabycia środków specjalnych
4000 zł6000 zł8000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne35 zł/dzień (maks. 2000 zł)35 zł/dzień (maks. 2000 zł)35 zł/dzień (maks. 2000 zł)
Jednorazowe świadczenie
z tytułu leczenia szpitalnego
1000 zł1500 zł3000 zł
Koszty pomocy psychologicznej200 zł200 zł200 zł
Koszty korepetycji500 zł500 zł500 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Compensy. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w TU Uniqa już od 35 zł za rok

Element pakietuPakiet Psotnik – 35 złPakiet Urwis – 45 złPakiet Nicpoń – 65 zł
Wsparcie w razie poważnego
zachorowania

33 000 zł35 000 zł38 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu15 000 zł20 000 zł25 000 zł
Pobyt w szpitalu po
wypadku komunikacyjnym

180 zł/dzień240 zł/dzień300 zł/dzień
Pobyt w szpitalu po
nieszczęśliwym wypadku

120 zł/dzień240 zł/dzień300 zł/dzień
Leczenie choroby lub
obrażeń ciała
60 zł80 zł100 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Uniqa. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Wiener już od 32 zł za rok

Kalkulator NNW szkolnego Wiener pozwala skonfigurować ubezpieczenie w nieco odmienny sposób w porównaniu z wcześniej wymienionymi ofertami.

Większość zakładów ubezpieczeń oferuje kilka wariantów, które różnią się sumami ubezpieczenia. W ofercie Wiener możesz wybrać wariant podstawowy, rozszerzony lub pełny, ale dodatkowo każdy z nich jest dostępny w kilku opcjach, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia (10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł, 40 000 zł, 50 000 zł) oraz wysokością dziennego świadczenia szpitalnego (20 zł, 40 zł lub 80 zł na dzień). Oczywiście w pozostałych limitach też występują różnice, ale powyższe dwa parametry podlegają konfiguracji przez klienta.

 • Wariant podstawowy kosztuje od 32 zł do 161 zł i obejmuje świadczenia podstawowe i szpitalne.
 • Wariant rozszerzony kosztuje od 38 zł do 182 zł i obejmuje dodatkowo koszty leczenia, świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Wariant pełny kosztuje od 55 zł do 214 zł i zawiera ponadto świadczenie z tytułu śmierci rodziców/opiekunów prawnych wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania i operacji chirurgicznej.

Jakie sporty obejmuje ochroną ubezpieczenie
NNW dla dzieci?

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka jest dobrowolne, co oznacza, że zakład ubezpieczeń może dowolnie kształtować warunki ochrony i obejmować nią wybrane dyscypliny sportowe. OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) zawierają listę definicji, w których zwykle objaśnia się sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu.

Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy sporty uprawiane przez Twoje dziecko są objęte ochroną. Zwróć też uwagę na formę uprawiania sportu. O ile sama dyscyplina jest akceptowalna przez ubezpieczyciela, o tyle może on nie ponosić odpowiedzialności finansowej, jeżeli do szkody dojdzie np. w trakcie zawodów, w których dziecko walczy o nagrodę pieniężną, czyli uprawia sport w celu zarobkowym.

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Wybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko

Wyłączenia odpowiedzialności podają, że ochroną nie są objęte szkody powstałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych, sportów w celach zarobkowych, sportów walki i obronnych z kilkoma wyjątkami: aikido, capoeira, judo, jujitsu, karate, kendo, kung-fu, taekwondo, tai chi, zapasy, kursy samoobrony w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych.

Ochrona ubezpieczeniowa w Pakiecie dla Dziecka obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek wyczynowego uprawiania sportu pod warunkiem, że osoba ubezpieczona nie ukończyła 18. roku życia. Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną sportów wysokiego ryzyka. Aby uzyskać taką ochronę, należy wykupić odpowiednie rozszerzenie.

Ubezpieczenie szkolne nie obejmuje ochroną sportów wysokiego ryzyka, ale zapewnia odszkodowanie za szkody powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportu podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, w życiu prywatnym, w ramach przynależności do klubów itp.

Ochrona w NNW szkolnym nie obejmuje następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka i zawodowego uprawiania sportu (w celach zarobkowych). Za sporty wysokiego ryzyka nie uznaje się aikido, capoeiry, iaido, kendo, kung-fu, kyudo, karate, judo, jujitsu, zapasów, taekwondo, signum polonicum, rekonstrukcji bitew i walk historycznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia szkolnego sportowego

Zakres ochrony NNW sportowego można rozpatrywać nie tylko pod kątem dyscyplin sportowych, ale także pod względem miejsca wystąpienia szkody i jej rodzaju. Oferty różnią się także zakresem zwracanych kosztów, które ponosi rodzic dziecka wskutek szkody, ale o tym możesz przeczytać w dalszej części artykułu.

Zakres terytorialny NNW sportowego dla dziecka

NNW szkolne sportowe zapewnia ochronę nie tylko na terenie placówki podczas zajęć wychowania fizycznego i pozalekcyjnych o charakterze sportowym, ale także w trakcie:

 • drogi do placówki i powrotu do domu,
 • pobytu w domu, u koleżanki z klasy, na placu zabaw,
 • kolonii, weekendu u dziadków, wakacji z rodziną,
 • praktyk szkolnych.

Ubezpieczyciel może także określić, czy ochrona obowiązuje wyłącznie w Polsce, czy również za granicą. Jeśli tak, to w których krajach, a może na całym świecie? Zakład ubezpieczeń ma prawo wyłączyć ochronę w wybranych państwach.

Szkody objęte ochroną w NNW szkolnym sportowym

Dziecko aktywne sportowo jest narażone na uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub nawet śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie szkolne sportowe obejmuje nie tylko trwałe uszczerbki na zdrowiu, ale także urazy, które nie powodują nierokującego poprawy uszkodzenia organu, narządu lub układu. Zalicza się do nich np. złamanie ręki, zwichnięcie barku, skręcenie kolana i inne urazy, które powstają podczas gry zespołowej czy nauki sztuki walki.

Ponadto zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie za m.in.:

 • pobyt w szpitalu i uciążliwe leczenie, przy czym świadczenie może być ustalone jako jednorazowa wypłata lub liczone za każdy dzień hospitalizacji,
 • oparzenie lub odmrożenie ciała,
 • pogryzienie przez zwierzęta,
 • czasową niezdolność do nauki,
 • poważne zachorowanie,
 • odbudowę stomatologiczną,
 • wstrząśnienie mózgu.

Ile wynosi odszkodowanie z ubezpieczenia sportowego dla dzieci?

Wysokość odszkodowania za obrażenia ciała powstałe podczas uprawiania sportu przez dziecko jest zależna od sumy ubezpieczenia i procentu uszczerbku określonego w tabeli w OWU. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe przewidują różne limity dla takich świadczeń jak zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji plastycznej itp. Zwróć także uwagę, czy świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane jednorazowo lub obliczane na podstawie okresu hospitalizacji. W drugim przypadku ubezpieczyciele określają kwotę za dzień i maksymalną wypłatę.

Odszkodowania za urazy i trwałe uszczerbki na zdrowiu z ubezpieczenia sportowego dzieci Wiener

Rodzaj urazu lub trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Procent uszczerbkuOdszkodowanie w wariancie
rozszerzonym z sumą
ubezpieczenia w wysokości
10 000 zł za 38 zł
Odszkodowanie w wariancie
rozszerzonym z sumą
ubezpieczenia w wysokości
30 000 zł za 108 zł
Odszkodowanie w wariancie
rozszerzonym z sumą
ubezpieczenia w wysokości
50 000 zł za 179 zł
Amputacja kończyny
dolnej poniżej stawu kolanowego
50%5000 zł15 000 zł25 000 zł
Jednostronna utrata wzroku40%4000 zł12 000 zł20 000 zł
Złamanie żebra1% za każde,
maksymalnie 10%
100 zł – 1000 zł300 zł – 3000 zł500 zł – 5000 zł
Złamania kości nosa2%200 zł600 zł1000 zł
Złamania kości udowej10%1000 zł3000 zł5000 zł
Skręcenie stawu kolanowego3%300 zł900 zł1500 zł
Stłuczenie mózgu10%1000 zł3000 zł5000 zł
Utrwalone zaburzenia równowagi30%3000 zł9000 zł15 000 zł
Zaburzenia psychiczne wymagające
stałej opieki osób trzecich
70%7000 zł21 000 zł35 000 zł
Zwichnięcie, skręcenie
w obrębie kciuka
2% w przyp.prawej dłoni
1% w przyp. lewej dłoni
100 zł – 200 zł300 zł – 600 zł500 zł – 1000 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie OWU Pakiet Oświata Wiener. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie sportowe
dla dzieci?

Nieszczęśliwy wypadek może skutkować nie tylko trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ale także kosztowną rehabilitacją i związanymi z nią zakupami środków pomocniczych, ortopedycznych itp. Rodzice poszkodowanego dziecka mogą domagać się zwrotu pewnych poniesionych kosztów do kwoty określonej w OWU.

Zakład ubezpieczeń może pokryć koszt:

 • leczenia,
 • rehabilitacji,
 • wypożyczenia lub nabycia wspomnianych środków ortopedycznych, pomocniczych, sprzętu medycznego,
 • operacji plastycznych,
 • pomocy psychologicznej,
 • korepetycji, jeżeli dziecko nie może chodzić do szkoły przez co najmniej kilka dni,
 • wycieczki szkolnej, na którą dziecko nie mogło się udać z powodu nieszczęśliwego wypadku.

OWU NNW sportowego określa limity odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela dla każdego z wyżej wymienionych kosztów. Limit może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto sprawdzić w OWU, czy ubezpieczyciel zwraca dany koszt określoną liczbę razy w okresie ubezpieczenia, czy zwrot kosztów przysługuje niezależnie od liczby nieszczęśliwych wypadków.

Przykład

W zależności od wariantu NNW sportowe Compensy zapewnia zwrot kosztów korepetycji do 500 zł, pomocy psychologicznej do 200 zł, operacji plastycznej do 10 000 zł, leczenia do 8000 zł, rehabilitacji do 8000 zł, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych do 8000 zł. Generali zwraca koszt psychologa do 600 zł, wycieczki szkolnej do 500 zł, operacji plastycznych do 10 000 zł, leczenia do 10 000 zł, zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 000 zł, rehabilitacji do 10 000 zł.

Kiedy ubezpieczenie sportowe dla dzieci
nie zadziała

Ubezpieczenie sportowe dziecka zawiera wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę przyczyn i okoliczności szkody, które wykluczają ją z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli powód powstania szkody znajduje się wśród wyłączeń, firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania rodzicom poszkodowanego dziecka. Wyłączenia odpowiedzialności są odmienne w zależności od oferty, ale można wymienić co najmniej kilka wspólnych i najczęstszych wykluczeń. Jak już wspomniano, wybrane dyscypliny sportowe mogą być wykluczone z ochrony.

Ubezpieczenie trenującego dziecka nie zadziała, jeżeli:

 • szkoda ma bezpośredni związek ze spożyciem przez dziecko alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, substancji psychoaktywnych bądź środków zastępczych zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii. Do tej kategorii zalicza się szkody powstałe wskutek nietrzeźwości dziecka, jak i zatrucia spowodowane wyżej wymienionymi substancjami;
 • szkoda powstała podczas bójki – wyjątkiem jest tylko działanie w obronie koniecznej;
 • dziecko popełniło lub usiłowało popełnić przestępstwo, brało czynny udział w strajku, rozruchach, akcji protestacyjnej, zamieszkach, sabotażu itp.;
 • szkoda powstała wskutek aktu terroryzmu, działań wojennych, stanu wyjątkowego, wojny – aczkolwiek możliwe jest wykupienie specjalnej klauzuli;
 • przyczyną szkody było kierowanie przez dziecko, które nie ma odpowiednich uprawnień, pojazdem silnikowym lub innym;
 • dziecko doznało obrażeń podczas uprawiania sportu w celu zarobkowym;
 • szkoda powstała podczas posługiwania się dowolnego rodzaju bronią, chyba że wynikało to z zajęć organizowanych przez placówkę oświatową;
 • szkodą jest nawykowe zwichnięcie stawu lub przepuklina wysiłkowa.

Zakład ubezpieczeń może nie odpowiadać finansowo także za następstwa wybranych chorób i stanów chorobowych, które zostały ujawnione wskutek nieszczęśliwego wypadku lub były jego przyczyną.

Może się zdarzyć tak, że firma ubezpieczeniowa ma trudności z ustaleniem bezpośredniej przyczyny szkody. Z jednej strony może to być wyłączona spod odpowiedzialności ubezpieczyciela choroba dziecka, z drugiej strony – przyczyna zewnętrzna. Jeżeli nie sposób sprecyzować jednoznacznie powodu zdarzenia, ubezpieczyciel może przyjąć, że wszystkie szkody są bezpośrednim skutkiem przyczyny zewnętrznej i wypłacić odszkodowanie w całości.

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!