Ubezpieczenie sportowe dla dzieci

Ubezpieczenie sportowe dla dzieci, które możesz kupić nawet za 32 zł w skali roku, zapewnia wypłatę odszkodowania po szkodzie, która powstanie podczas uprawiania sportu w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub w innych miejscach, które niekoniecznie są związane z placówką oświatową. Dowiedz się, ile kosztuje i gdzie kupić ubezpieczenie piłkarza amatora i dzieci uprawiających różne dyscypliny sportowe – od gier zespołowych po sztuki walki.

Gdzie kupić ubezpieczenie sportowe dla dziecka?

Popularne zakłady ubezpieczeń oferują NNW szkolne, które zapewnia ochronę finansową następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas uprawiania sportu przez dziecko. Ubezpieczenie jest dostępne w ofercie m.in. Compensy, Generali, Uniqi czy Wienera nawet od 23 zł w skali roku.

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Generali już od 37 zł za rok

Element pakietu Pakiet Oszczędny – 37 zł Pakiet Optymalny – 65 zł Pakiet Maksymalny – 99 złPakiet Prestiż – 191 zł
Śmierć dziecka 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Trwały uszczerbek z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 4000 zł 4500 zł 6000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia 2000 zł 2500 zł 5000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji 2000 zł 2500 zł 5000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych 2000 zł 2500 zł 5000 zł 10 000 zł
Uciążliwe leczenie – następstwa nieszczęśliwego wypadku 500 zł 750 zł 1000 zł 1000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej 1500 zł 1500 zł 1500 zł 1500 zł
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki brak brak brak 3000 zł
Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Generali. Aktualizacja danych: 13.08.2020

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Compensie już od 59 zł za rok

Element pakietu Wariant A – 59 zł Wariant B – 85 zł Wariant C – 145 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 30 000 zł 40 000 zł 100 000 zł
Śmierć dziecka 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Koszty operacji plastycznej10 000 zł10 000 zł10 000 zł
Koszty leczenia 4000 zł 6000 zł 8000 zł
Koszty rehabilitacji 4000 zł 6000 zł 8000 zł
Koszty wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 4000 zł 6000 zł 8000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne 35 zł/dzień (maks. 2000 zł) 35 zł/dzień (maks. 2000 zł) 35 zł/dzień (maks. 2000 zł)
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego 1000 zł 1500 zł 3000 zł
Koszty pomocy psychologicznej 200 zł 200 zł 200 zł
Koszty korepetycji 500 zł 500 zł 500 zł
Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Compensy. Aktualizacja danych: 13.08.2020

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w TU Uniqa już od 57 zł za rok

Element pakietuPakiet S – 57 zł Pakiet M – 88 zł Pakiet L – 117 zł Pakiet XL – 242 zł
Śmierć dziecka 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku3600 zł (30 zł/dzień) 5400 zł (40 zł/dzień) 10 000 zł (60 zł/dzień) 18 000 zł (130 zł/dzień)
Zdiagnozowanie poważnego zachorowania 1500 zł 2000 zł 3000 zł 5000 zł
Śmierć rodzica w następstwie NW 1000 zł 1500 zł 2000 zł 2500 zł
Zestawienie przygotowane na podstawie kalkulatora NNW szkolnego Uniqa. Aktualizacja danych: 13.08.2021

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka w Wiener już od 32 zł za rok

Kalkulator NNW szkolnego Wiener pozwala skonfigurować ubezpieczenie w nieco odmienny sposób w porównaniu z wcześniej wymienionymi ofertami. 

Większość zakładów ubezpieczeń oferuje kilka wariantów, które różnią się sumami ubezpieczenia. W ofercie Wiener możesz wybrać wariant podstawowy, rozszerzony lub pełny, ale dodatkowo każdy z nich jest dostępny w kilku opcjach, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia (10 000 zł, 20 000 zł, 30 000 zł, 40 000 zł, 50 000 zł) oraz wysokością dziennego świadczenia szpitalnego (20 zł, 40 zł lub 80 zł na dzień). Oczywiście w pozostałych limitach też występują różnice, ale powyższe dwa parametry podlegają konfiguracji przez klienta.

 • Wariant podstawowy kosztuje od 32 zł do 161 zł i obejmuje świadczenia podstawowe i szpitalne.
 • Wariant rozszerzony kosztuje od 38 zł do 182 zł i obejmuje dodatkowo koszty leczenia, świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Wariant pełny kosztuje od 55 zł do 214 zł i zawiera ponadto świadczenie z tytułu śmierci rodziców/opiekunów prawnych wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu poważnego zachorowania i operacji chirurgicznej.

Jakie sporty obejmuje ochroną ubezpieczenie NNW dla dzieci?

Ubezpieczenie sportowe dla dziecka jest dobrowolne, co oznacza, że zakład ubezpieczeń może dowolnie kształtować warunki ochrony i obejmować nią wybrane dyscypliny sportowe. OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) zawierają listę definicji, w których zwykle objaśnia się sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu. 

Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy sporty uprawiane przez Twoje dziecko są objęte ochroną. Zwróć też uwagę na formę uprawiania sportu. O ile sama dyscyplina jest akceptowalna przez ubezpieczyciela, o tyle może on nie ponosić odpowiedzialności finansowej, jeżeli do szkody dojdzie np. w trakcie zawodów, w których dziecko walczy o nagrodę pieniężną, czyli uprawia sport w celu zarobkowym.

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń. Aktualizacja danych: 10.08.2021.

Compensa

Wybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko

Wyłączenia odpowiedzialności podają, że ochroną nie są objęte szkody powstałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych, sportów w celach zarobkowych, sportów walki i obronnych z kilkoma wyjątkami: aikido, capoeira, judo, jujitsu, karate, kendo, kung-fu, taekwondo, tai chi, zapasy, kursy samoobrony w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcje walk i bitew historycznych.

Generali

Wybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko

Ochrona ubezpieczeniowa w Pakiecie dla Dziecka obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek wyczynowego uprawiania sportu pod warunkiem, że osoba ubezpieczona nie ukończyła 18. roku życia. Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną sportów wysokiego ryzyka. Aby uzyskać taką ochronę, należy wykupić odpowiednie rozszerzenie.

Uniqa

Wybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko

Ubezpieczenie szkolne nie obejmuje ochroną sportów wysokiego ryzyka, ale zapewnia odszkodowanie za szkody powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportu podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, w życiu prywatnym, w ramach przynależności do klubów itp.

Wiener

Wybrane warunki ubezpieczenia odnoszące się do uprawiania sportu przez dziecko

Ochrona w NNW szkolnym nie obejmuje następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka i zawodowego uprawiania sportu (w celach zarobkowych). Za sporty wysokiego ryzyka nie uznaje się aikido, capoeiry, iaido, kendo, kung-fu, kyudo, karate, judo, jujitsu, zapasów, taekwondo, signum polonicum, rekonstrukcji bitew i walk historycznych.

Zakres ochrony ubezpieczenia szkolnego sportowego

Zakres ochrony NNW sportowego można rozpatrywać nie tylko pod kątem dyscyplin sportowych, ale także pod względem miejsca wystąpienia szkody i jej rodzaju. Oferty różnią się także zakresem zwracanych kosztów, które ponosi rodzic dziecka wskutek szkody, ale o tym możesz przeczytać w dalszej części artykułu.

Zakres terytorialny NNW sportowego dla dziecka

NNW szkolne sportowe zapewnia ochronę nie tylko na terenie placówki podczas zajęć wychowania fizycznego i pozalekcyjnych o charakterze sportowym, ale także w trakcie:

 • drogi do placówki i powrotu do domu,
 • pobytu w domu, u koleżanki z klasy, na placu zabaw,
 • kolonii, weekendu u dziadków, wakacji z rodziną,
 • praktyk szkolnych.

Ubezpieczyciel może także określić, czy ochrona obowiązuje wyłącznie w Polsce, czy również za granicą. Jeśli tak, to w których krajach, a może na całym świecie? Zakład ubezpieczeń ma prawo wyłączyć ochronę w wybranych państwach.

Szkody objęte ochroną w NNW szkolnym sportowym

Dziecko aktywne sportowo jest narażone na uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub nawet śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie szkolne sportowe obejmuje nie tylko trwałe uszczerbki na zdrowiu, ale także urazy, które nie powodują nierokującego poprawy uszkodzenia organu, narządu lub układu. Zalicza się do nich np. złamanie ręki, zwichnięcie barku, skręcenie kolana i inne urazy, które powstają podczas gry zespołowej czy nauki sztuki walki. 

Ponadto zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie za m.in.:

 • pobyt w szpitalu i uciążliwe leczenie, przy czym świadczenie może być ustalone jako jednorazowa wypłata lub liczone za każdy dzień hospitalizacji,
 • oparzenie lub odmrożenie ciała,
 • pogryzienie przez zwierzęta,
 • czasową niezdolność do nauki,
 • poważne zachorowanie,
 • odbudowę stomatologiczną,
 • wstrząśnienie mózgu.

Ile wynosi odszkodowanie z ubezpieczenia sportowego dla dzieci?

Wysokość odszkodowania za obrażenia ciała powstałe podczas uprawiania sportu przez dziecko jest zależna od sumy ubezpieczenia i procentu uszczerbku określonego w tabeli w OWU. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie

Ponadto firmy ubezpieczeniowe przewidują różne limity dla takich świadczeń jak zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, operacji plastycznej itp. Zwróć także uwagę, czy świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane jednorazowo lub obliczane na podstawie okresu hospitalizacji. W drugim przypadku ubezpieczyciele określają kwotę za dzień i maksymalną wypłatę.

Odszkodowania za urazy i trwałe uszczerbki na zdrowiu z ubezpieczenia sportowego dzieci Wiener

Rodzaj urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Procent uszczerbku Odszkodowanie w wariancie rozszerzonym z sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł za 38 zł Odszkodowanie w wariancie rozszerzonym z sumą ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł za 108 zł Odszkodowanie w wariancie rozszerzonym z sumą ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł za 179 zł
Amputacja kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego 50% 5000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Jednostronna utrata wzroku 40% 4000 zł 12 000 zł 20 000 zł
Złamanie żebra 1% za każde, maksymalnie 10% 100 zł – 1000 zł 300 zł – 3000 zł 500 zł – 5000 zł
Złamania kości nosa 2% 200 zł 600 zł 1000 zł
Złamania kości udowej 10% 1000 zł 3000 zł 5000 zł
Skręcenie stawu kolanowego 3% 300 zł 900 zł 1500 zł
Stłuczenie mózgu 10% 1000 zł 3000 zł 5000 zł
Utrwalone zaburzenia równowagi 30% 3000 zł 9000 zł 15 000 zł
Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich 70% 7000 zł 21 000 zł 35 000 zł
Zwichnięcie, skręcenie w obrębie kciuka 2% w przypadku prawej dłoni, 1% w przypadku lewej dłoni 100 zł – 200 zł 300 zł – 600 zł 500 zł – 1000 zł
Zestawienie przygotowane na podstawie OWU Pakiet Oświata Wiener. Aktualizacja danych: 13.08.2021

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie sportowe dla dzieci?

Nieszczęśliwy wypadek może skutkować nie tylko trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ale także kosztowną rehabilitacją i związanymi z nią zakupami środków pomocniczych, ortopedycznych itp. Rodzice poszkodowanego dziecka mogą domagać się zwrotu pewnych poniesionych kosztów do kwoty określonej w OWU. 

Zakład ubezpieczeń może pokryć koszt:

 • leczenia, 
 • rehabilitacji, 
 • wypożyczenia lub nabycia wspomnianych środków ortopedycznych, pomocniczych, sprzętu medycznego, 
 • operacji plastycznych, 
 • pomocy psychologicznej, 
 • korepetycji, jeżeli dziecko nie może chodzić do szkoły przez co najmniej kilka dni,
 • wycieczki szkolnej, na którą dziecko nie mogło się udać z powodu nieszczęśliwego wypadku.

OWU NNW sportowego określa limity odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela dla każdego z wyżej wymienionych kosztów. Limit może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto sprawdzić w OWU, czy ubezpieczyciel zwraca dany koszt określoną liczbę razy w okresie ubezpieczenia, czy zwrot kosztów przysługuje niezależnie od liczby nieszczęśliwych wypadków.

Przykład

W zależności od wariantu NNW sportowe Compensy zapewnia zwrot kosztów korepetycji do 500 zł, pomocy psychologicznej do 200 zł, operacji plastycznej do 10 000 zł, leczenia do 8000 zł, rehabilitacji do 8000 zł, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych do 8000 zł. Generali zwraca koszt psychologa do 600 zł, wycieczki szkolnej do 500 zł, operacji plastycznych do 10 000 zł, leczenia do 10 000 zł, zakupu lub wypożyczenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 000 zł, rehabilitacji do 10 000 zł.

Kiedy ubezpieczenie sportowe dla dzieci nie zadziała?

Ubezpieczenie sportowe dziecka zawiera wyłączenia odpowiedzialności, czyli listę przyczyn i okoliczności szkody, które wykluczają ją z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli powód powstania szkody znajduje się wśród wyłączeń, firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania rodzicom poszkodowanego dziecka. Wyłączenia odpowiedzialności są odmienne w zależności od oferty, ale można wymienić co najmniej kilka wspólnych i najczęstszych wykluczeń. Jak już wspomniano, wybrane dyscypliny sportowe mogą być wykluczone z ochrony.

Ubezpieczenie trenującego dziecka nie zadziała, jeżeli:

 • szkoda ma bezpośredni związek ze spożyciem przez dziecko alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, substancji psychoaktywnych bądź środków zastępczych zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii. Do tej kategorii zalicza się szkody powstałe wskutek nietrzeźwości dziecka, jak i zatrucia spowodowane wyżej wymienionymi substancjami;
 • szkoda powstała podczas bójki – wyjątkiem jest tylko działanie w obronie koniecznej;
 • dziecko popełniło lub usiłowało popełnić przestępstwo, brało czynny udział w strajku, rozruchach, akcji protestacyjnej, zamieszkach, sabotażu itp.;
 • szkoda powstała wskutek aktu terroryzmu, działań wojennych, stanu wyjątkowego, wojny – aczkolwiek możliwe jest wykupienie specjalnej klauzuli;
 • przyczyną szkody było kierowanie przez dziecko, które nie ma odpowiednich uprawnień, pojazdem silnikowym lub innym,
 • dziecko doznało obrażeń podczas uprawiania sportu w celu zarobkowym;
 • szkoda powstała podczas posługiwania się dowolnego rodzaju bronią, chyba że wynikało to z zajęć organizowanych przez placówkę oświatową;
 • szkodą jest nawykowe zwichnięcie stawu lub przepuklina wysiłkowa.

Zakład ubezpieczeń może nie odpowiadać finansowo także za następstwa wybranych chorób i stanów chorobowych, które zostały ujawnione wskutek nieszczęśliwego wypadku lub były jego przyczyną. 

Może się zdarzyć tak, że firma ubezpieczeniowa ma trudności z ustaleniem bezpośredniej przyczyny szkody. Z jednej strony może to być wyłączona spod odpowiedzialności ubezpieczyciela choroba dziecka, z drugiej strony – przyczyna zewnętrzna. Jeżeli nie sposób sprecyzować jednoznacznie powodu zdarzenia, ubezpieczyciel może przyjąć, że wszystkie szkody są bezpośrednim skutkiem przyczyny zewnętrznej i wypłacić odszkodowanie w całości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie sportowe dla dzieci

Ile kosztuje ubezpieczenie sportowe dla dzieci?

Ochronę dla dzieci uprawiających sport można otrzymać w ramach NNW szkolnego, które znajduje się w ofercie wielu ubezpieczycieli. To, jaki będzie koszt takiej polisy, zależy od wybranego wariantu i zakresu ochrony. Najtańszą z analizowanych tu polis oferuje Wiener. Najtańszy wariant (podstawowy) kosztuje zaledwie 32 zł.

Czy NNW szkolne działa tylko podczas zajęć szkolnych?

Niekoniecznie. NNW szkolne zazwyczaj zapewnia ochronę zarówno podczas lekcji w szkole, zajęć pozalekcyjnych, jak i poza szkołą.

Jakie usługi mogą zostać sfinansowane w ramach ubezpieczenia szkolnego?

Ubezpieczenie szkolne zapewnia przede wszystkim finansowanie leczenia dziecka po nieszczęśliwym wypadku, a w szerszych wariantach także w razie ciężkiego zachorowania. Oprócz tego rodzice mogą otrzymać świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego dziecka, a dziecko może otrzymać zadośćuczynienie za utratę rodziców. Ubezpieczyciele pokrywają również koszty rehabilitacji, pobytu dziecka w szpitaku, pomocy psychologicznej, a także wypłacają rekompensatę w przypadku pogryzienia przez zwierzę, nawet przez kleszcza.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie sportowe dla dzieci jest oferowane przez m.in. Generali, Compensę, Uniqę, Wiener, Proamę, TUZ Ubezpieczenia, Avivę, Allianz, PZU, Wartę.
 • Ubezpieczenie dziecka uprawiającego sport obejmuje różne dyscypliny, ale zakład ubezpieczeń może nie odpowiadać finansowo za szkody powstałe podczas uprawiania wybranych sportów ekstremalnych, wysokiego ryzyka, walki, obronnych i uprawiania sportu w celu zarobkowym. Przykładowo Compensa wyklucza z ochrony parkour, kajakarstwo górskie, skoki i ewolucje snowboardowe, kolarstwo górskie, rugby, nurkowanie na głębokość poniżej 15 m.
 • Ochrona jest aktywna zarówno podczas uczestnictwa dziecka w lekcjach WF-u, dodatkowych zajęciach sportowych, jak i poza szkołą. Dokładny zakres ochrony jest określony w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia sportowego dziecka zależy od sumy ubezpieczenia, limitów przypisanych do poszczególnych usług, odniesionych urazów i/lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Przed podpisaniem umowy sprawdź, czy ubezpieczyciel stosuje dodatkowe ograniczenia poza wyłączeniami odpowiedzialności. Mogą dotyczyć np. liczby realizacji usług w ciągu roku ubezpieczeniowego. Często istnieje opcja wykupienia klauzul, które rozszerzają podstawową ochronę.
 • Wyłączenia odpowiedzialności określają, kiedy rodzice dziecka uprawiającego sport nie otrzymają odszkodowania. Przyczyną może być np. spożycie alkoholu przez dziecko, jeżeli stan nietrzeźwości był bezpośrednio związany z powstaniem szkody.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!