Jak działa ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu?

Śledząc komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dowiesz się w których państwach istnieje zagrożenie ze względu na panujący konflikt, a w których sytuacja jest stabilna i niestwarzająca niebezpieczeństwa dla podróżnego. Niemniej k nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć wszystkie istniejące niebezpieczeństwa, dlatego też wśród podróżnych dużym zainteresowaniem cieszy się rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W poniższym artykule wyjaśniamy na czym polega dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wojny lub aktów terroryzmu oraz w jakich sytuacjach zapewnia ochronę.

Ubezpieczenie na wypadek terroryzmu – czy warto wykupić?

Na stronie MSZ publikowane są komunikaty, dzięki którym dowiesz się czy w danym kraju jest bezpiecznie dla turystów. Komunikaty aktualizowane są na bieżąco, nie są jednak w stanie zapewnić 100% pewności, co do bezpieczeństwa w danym państwie. Liczne zamachy, które odbyły się w ostatnich latach na terenie Europy, pokazują że nie jesteśmy  w stanie przewidzieć wszystkiego. Dlatego też większość ubezpieczycieli oferuje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek terroru, za dodatkową opłatą. Zainteresowanie dodatkową opcją ochrony nie maleje.

Standardowe ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z aktami terroru, czy działaniami wojennymi. Dlatego podróżni decydują się na dodatkową ochronę, która tą odpowiedzialność rozszerza. Dodatkowa ochrona zazwyczaj odnosi się do ubezpieczenia kosztów leczenia – dzięki wykupionemu rozszerzeniu, podróżny ma zapewnione, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia jeżeli szkoda powstanie w następstwie aktu terroryzmu. Rozszerzenie obejmuje także dodatkową ochronę w zakresie assistance. Przed wykupieniem ubezpieczenia należy się dokładnie zapoznać z OWU, w celu ustalenia co obejmuje ewentualne rozszerzenie ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek aktów terroru?

Każdy ubezpieczyciel samodzielnie określa w jakich przypadkach ubezpieczenie zapewnia ochronę. Przed wykupieniem ubezpieczenia warto porównać oferowane warunki. Nieliczni ubezpieczyciele zapewniają ochronę na wypadek działań wojennych, czy też ataków terrorystycznych w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Zazwyczaj jednak możliwość takiej ochrony istnieje, dopiero po wniesieniu dodatkowej opłaty.

Analizując regulacje OWU ubezpieczenia turystycznego, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z definicjami ustalonymi przez ubezpieczyciela. Dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W OWU z pewnością znajdziesz definicję aktu terroryzmu. Dla przykładu, OWU ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez ubezpieczyciela Aviva zawiera następującą definicję:

Akt terroryzmusprzeczne z prawem, akcje indywidualne albo grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom lub mieniu, organizowane dla osiągnięcia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bądź religijnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludności, dezorganizacji życia publicznego

W OWU PZU Wojażer definicja wygląda podobnie, zgodnie z postanowieniami tego dokumentu:

Akty terroryzmu to działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

Dodatkowa ochrona obejmuje także zdarzenia wynikające z działań wojennych. Działania wojenne to działania zbrojne, które są skutkiem konfliktu zbrojnego danego kraju z innym państwem lub państwami (lub innym przeciwnikiem), a także skutkiem wojny domowej, w sytuacji gdy działania te obejmują terytorium tego kraju lub jego części. W OWU ubezpieczyciele zwracają uwagę, że świadomy wyjazd do kraju objętego działaniami wojennymi stanowi pasywny udział w wojnie. Niektórzy ubezpieczyciele np. PZU idą w tym względzie o krok dalej, precyzując że państwo objęte działaniami wojennymi to państwo w stosunku do którego MSZ wydało komunikat odradzający podróże. Dlatego też planowanie podróży powinno odbywać się przy jednoczesnym śledzeniu komunikatów, jeśli MSZ odradza wyjazd do danego kraju, to wręcz zalecane jest wykupienie dodatkowej ochrony. Należy również sprawdzić czy dodatkowa ochrona proponowana przez ubezpieczyciela, zapewnia w ogóle ochronę jeśli podróżny świadomie godzi się na wyjazd do kraju, w którym przewidywane jest zagrożenie.

Przed wykupieniem ochrony należy zapoznać się nie tylko z podanymi wyżej definicjami, ale również z zakresem dodatkowej ochrony. Podróżny powinien sprawdzić które ryzyka ubezpieczeniowe są objęte dodatkową ochroną (zazwyczaj są to koszty leczenie i assistance), a także w jakich sytuacjach ochrona zadziała – czy obejmuje jedynie akty terroryzmu i działania wojenne, czy może również zdarzenia wynikające z wprowadzenia stanu wyjątkowego w danym kraju, w tym względzie szczególnie ważne jest zapoznanie się z podanymi w OWU definicjami.

Kiedy ubezpieczenie na wypadek terroryzmu nie zadziała?

Aktywny udział ubezpieczonego

Wydaje się to oczywiste, jednak mimo to ubezpieczyciele precyzują w swoich regulacjach, że ochrona nie przysługuje ubezpieczonemu, który aktywnie brał udział w działaniach wojennych lub aktach terroryzmu.

Termin ochrony

Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie na wypadek terroru lub wojny, sprawdź jaki jest okres trwania dodatkowej ochrony. Wielu ubezpieczycieli w OWU wskazuje, że odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań wojennych lub terroryzmu, trwa przez 7 dni od momentu wystąpienia tych zdarzeń, jednak nie dłużej niż do końca ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że po upływie tych 7 dni wykupiona dodatkowo ochrona nie obowiązuje, co więcej jeśli umowa ubezpieczenia kończyła się za 3 dni, to dodatkowa ochrona również wygasa z upływem tego terminu.

Państwa wyłączone spod ochrony

Zakłady ubezpieczeń w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek terroryzmu lub wojny, często zawierają w OWU regulacje wyłączające niektóre państwa spod ochrony. Niezależnie więc od tego czy wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie czy nie – nie zadziała ono jeśli wybrałeś się do kraju wyłączonego spod ochrony. W OWU powinien być wskazany wykaz państw, wyłączonych spod ochrony.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie turystyczne w podstawowej wersji zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z działaniami wojennymi lub terroryzmem.
  • Turyści mogą rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne o ochronę na wypadek aktów terroru za dodatkową opłatą.
  • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zazwyczaj koszty leczenia oraz assistance.
  • Przed wykupieniem ubezpieczenia należy sprawdzić w OWU, kiedy dodatkowa ochrona przysługuje – ubezpieczyciele mają dowolność w kształtowaniu warunków ubezpieczenia.
  • Ubezpieczyciele w OWU zazwyczaj wskazują termin przez jaki obowiązuje dodatkowa ochrona.
  • Ubezpieczyciele w OWU określają katalog państw, w których dodatkowa ochrona nie zadziała.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *