Ubezpieczenie NNW w szkole. Co rodzic wiedzieć powinien? Gdzie ubezpieczyć dziecko?

Czy ubezpieczenie dzieci w szkole jest obowiązkowe? Już chyba każdy rodzić wie, że nie. Za co w takim razie odpowiada szkoła lub nauczyciel, a kiedy odpowiedzialnością obarczeni są rodzice? Czy z tytułu NNW możemy wystąpić z roszczeniem do szkoły?

Te i wiele innych pytań pojawiają się w głowie rodziców, zazwyczaj po pierwszym zebraniu w szkole lub przedszkolu. Bardzo często placówki edukacyjne nadal proponują wykupienie grupowych ubezpieczeń NNW dla całych klas i grup przedszkolnych. Przez wiele lat rodzice myśleli, że są one obowiązkowe, a dyrekcja ma prawo wymagać od nich tej opłaty. Wraz z większą świadomością prawną i ubezpieczeniową społeczeństwa wprowadzanie opiekunów w błąd nie jest już tak proste, choć do dziś niektóre szkoły wymagają od rodziców podpisania specjalnych oświadczeń. Opiekunowie najczęściej zmuszeni są do podpisywania dokumentów, w których stwierdzają, że odmówili ubezpieczenia dziecka w szkole. Pamiętajmy, niczego takiego nie musimy podpisywać!

Ubezpieczenie szkolne NNW jest dobrowolne

Co to oznacza? Nikt nie ma prawa zmusić nas do wykupienia takiej usługi, a dyrektor placówki nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, aby wymagać od nas oświadczeń w jakiejkolwiek formie i treści, w sprawie ubezpieczeń szkolnych. To rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzje czy chce ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nieletni ma prawo uczęszczać do placówki bez jakichkolwiek wykupionych, prywatnie lub grupowo, ubezpieczeń.

Czy warto w ogóle mieć ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Tak. Nieszczęśliwe wypadki zdarzyć się mogą zawsze. Warto zabezpieczyć się przed taką okolicznością. W przypadku urazu koszty, które możemy ponieść jednorazowo, mogą wynosić ponad kilka tysięcy złotych. Nawet niewielkiej wysokości składka roczna zapewnia dziecku wysoką ochronę w szkole oraz poza nią przez cały rok. Ubezpieczenie NNW dla dziecka możemy kupić online. Wystarczy wpisać PESEL i zaznaczyć interesującą nas polisę. W tabeli jasno mamy zaznaczone, jakiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu ucznia są objęte ochroną i jaką wysokość wypłaty ubezpieczyciel przewidział na każdą z takich sytuacji. W najszerszych zakresach polis NNW możemy liczyć na zwrot kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji czy operacji plastycznych. Każdy rodzic liczy oczywiście, że nigdy nie będzie musiał z tego zabezpieczenia skorzystać, nieszczęśliwe wypadki mają jednak miejsce, a ochrona w postaci polisy, to dobra i niedroga inwestycja w bezpieczeństwo dziecka.

Kto odpowiada za dziecko?

Co do zasady za dziecko odpowiadają rodzice lub opiekun prawny, chyba że sąd postanowi inaczej. Jednakże w momencie powierzenia nieletniego placówce edukacyjnej to na nią przechodzą obowiązki dotyczące nadzoru i opieki. Oznacza to, że to nauczyciel lub wychowawca sprawuje pieczę nad dzieckiem. Szkoły, a często również nauczyciele, mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli podczas sprawowania opieki zdarzy się nieszczęśliwy wypadek odpowiadają za niego bezpośrednio oni. Jest to o tyle istotne, że ponad 83% wypadków w szkole to sytuacje opisywane w dokumentacji jako: “inne” lub “nieuwaga”. Dopiero na 6. miejscu znajduje się brak lub niedostateczny nadzór nad uczniem. Dla samych pracowników edukacji to bardzo ważna informacja, ponieważ niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci ich odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajmy, że szkoła odpowiada za dzieci nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również podczas przerw, zielonych szkół, wycieczek oraz pobytu na świetlicy.

Roszczenia wobec szkoły nie jest związane z polisą NNW

Wielu z rodziców uważa, że w stosunku do szkoły rodzice ucznia nie mają prawa wystąpić z jakimkolwiek roszczeniem, szczególnie wtedy, gdy mają wykupione ubezpieczenie NNW. Uporządkujmy zatem zakres obu tych polis.

W ramach OC możemy wystąpić do szkoły z oczekiwaniami dotyczącymi naprawy zaistniałej szkody, a gdy nie jest to możliwe opłaceniem wszystkich wyliczonych strat. Można również domagać się rekompensaty za uszkodzenie ciała dziecka np. złamania, wybicia zęba, skręcenia kończyny, ale również cierpienia fizyczne i psychiczne. To nie jest obowiązkowe ubezpieczenie i szkoła może go nie wykupić, wtedy też odpowiada za uczniów na zasadach ogólnych. Jeżeli szkoła takie ubezpieczenie wykupiła rodzice, rodzice mają prawo poprosić dyrekcję o nazwę towarzystwa, które ubezpiecza szkołę, jak również numeru polisy oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które czy grupowo, czy indywidualnie, zakupuje sam ubezpieczony lub jego opiekun prawny, i ma ono na celu naprawę skutków nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie NNW dziecka grupowe czy indywidualne? – Nie ma wyboru, czytamy OWU!

Obecnie często sami rodzice organizują się w klasach i grupach przedszkolnych, aby kupić grupowe NNW. Pamiętajmy, że nie należy z góry skreślać polis szkolnych, ale należy bacznie sprawdzić, co towarzystwa ubezpieczeniowe proponują w ramach pakietu. Cena grupowego ubezpieczyciela jest zazwyczaj niewielka, jest to średnio około 50 złotych rocznie. Dlatego też warto sprawdzić wysokość sumy ubezpieczenia opisanej w polisie. Jest to kwota, od której liczone są wypłaty, które otrzymają rodzice i dzieci w ramach ubezpieczenia. Może się okazać, że wypłaty z tytułu ubezpieczenia są mało “opłacalne”, jeśli porównamy je do innych polis dostępnych na polskim rynku. W przypadku podniesienia sumy ubezpieczenia musimy liczyć się wyższą składką. W ramach ubezpieczenia indywidualnego NNW dla dziecka mamy większe możliwości negocjacji i sprawdzenia czy oferta, z którą się zapoznajemy, odpowiada naszemu codziennemu życiu i potrzebom. Część ubezpieczycieli przewiduje na przykład rozwiązania dotyczące rekompensat za pobyt w szpitalu lub zatrucie – zwiazane z pobytem w szpitalu. Najważniejsza, w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, jest możliwość dopasowania szerokich zakresów polis NNW do własnych potrzeb. Policz, ile taka składka NNW dla dziecka wynosiłaby w waszym wypadku.

Ubezpieczenie dziecka – Twoje dziecko uprawia sporty? Jeździ na nartach? Pływa lub jeździ konno?

Twoje NNW musi być inne. Czy wiesz, że niektórzy ubezpieczyciele zaliczają do sportów wysokiego ryzyka nie tylko lot balonem czy skok na bungee, ale również biegi długodystansowe powyżej 5 km? Nie wiedziałeś? Przeczytaj z uwagą wszystkie wyłączenia w umowie OWU. Firmy sprzedające polisy jasno precyzują, w jakich sytuacjach nie biorą na siebie odpowiedzialności finansowej za zdarzenie. Najczęściej chodzi o: wyczynowe uprawianie sportu (jeśli mamy ubezpieczenie nieprzewidujące naszej aktywności w tym zakresie), zawał serca czy udar mózgu lub interwencje wojskowe. Niektóre ubezpieczalnie mają prawie taki sam zakres ubezpieczeń dla swoich pakietów np. Proama obejmuje przykładowo takie sytuacje jak:

 • śmierć ubezpieczonego (również wskutek wypadku komunikacyjnego),
 • uszczerbek z progresją,
 • pobyt w szpitalu wskutek wypadku,
 • oparzenie/odmrożenie ciała,
 • przedmioty ortopedyczne,
 • koszt leczenia,
 • koszt rehabilitacji,
 • pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego,
 • koszty odbudowy stomatologicznej,
 • osierocenie,
 • pogryzienie przez zwierzęta itd.

Poszczególne warianty różnią się niewiele między sobą (choć różnice te mogą być dla nas decydujące), ale najważniejszą i kluczową z punktu widzenia klienta, jest rozpiętość w wycenie poszczególnych wariantów. Pamiętajmy, każde NNW dla osób nieletnich muszą podpisać rodzice lub opiekunowie.

Ubezpieczenie ucznia pełnoletniego. Czy ma prawo do ubezpieczenia?

Oczywiście, młodzież ucząca się ma prawo do takich ubezpieczeń. Jest wiele firm, które oferują specjalnie przygotowane polisy, na przykład dla studentów. Swoim ubezpieczeniem obejmują one najczęściej wyjazdy za granicę, wakacje i rok akademicki. Występują one w różnych wariantach. Te droższe pozwalają na uprawianie sportów wysokiego ryzyka, takich jak jazda konna czy windsurfing. Jednakże i w tym wypadku należy przeczytać umowę OWU oraz sprawdzić czy aktywność, którą przewidujemy w najbliższym czasie, jest ujęta w ramach polisy. Zawsze należy upewnić się czy w ramach wyłączeń, ubezpieczyciel nie ujął naszej ulubionej dyscypliny lub wyjazdu do buszu.

NNW dziecka z Generali!

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali przygotowało bardzo szeroki zakres ubezpieczeń NNW dla dzieci w kilku wariantach: oszczędnym, optymalnym, maksymalnym oraz prestiżowym. Wariant oszczędny to zaledwie 34 złote za cały rok ubezpieczenia dziecka!

Polisy wystawiane są dla dzieci już od dnia urodzenia do 18 roku życia lub 26 roku życia dla kontynuujących naukę (tryb dzienny). Generali w pakiecie Prestiż pokrywa koszty między innymi:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz zatrucia pokarmowego,
 • pokrywa koszty rehabilitacji i leczenia,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców.

W przypadku pozostałych pakietów ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia w wypadku: pobytu w szpitalu wskutek choroby oraz czasowej niezdolności do nauki lub pracy. Wszystkie pozostałe składowe pakietu są takie same i różnią się wyłącznie kwotą, którą zakład ubezpieczeniowy oddaje osobie poszkodowanej w zdarzeniu.

Ogromną zaletą towarzystwa ubezpieczeniowego Generali jest bardzo prosty proces likwidacji szkód oraz, co nie jest tak częste przy ubezpieczeniach NNW dla dzieci, odpowiedzialność za zdarzenie powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu. Nie musimy zatem martwić się o dodatkowe ubezpieczenia, jeśli dziecko trenuje piłkę nożną lub balet. Jedną polisą zabezpieczymy się na wypadek urazu sportowego, jak i tego, który może wydarzyć się w drodze do szkoły lub w domu.

NNW dziecka Generali
PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie szkolne, czyli ubezpieczenie NNW dziecka nie jest obowiązkowe.
 • Dziecko może uczęszczać do placówki edukacyjnej bez wykupienia dodatkowej polisy.
 • Polisa NNW działa całodobowo, a nie tylko na terenie placówki edukacyjnej, chyba że w warunkach ubezpieczenia zapisano inaczej.
 • Ubezpieczenie NNW dla ucznia może obejmować również wyczynowe uprawianie sportów. Koszt takiej polisy jest wyższy.
 • Ubezpieczenie NNW dla dziecka pozwala pokryć opłaty związane z nieszczęśliwym wypadkiem takie jak: pobyt w szpitalu, koszt rehabilitacji, koszty odbudowy stomatologicznej, koszty leczenia czy pogryzienie przez zwierzęta. Każdorazowo w polisie określone są zdarzenia, które ponosi ubezpieczyciel z tytułu wykupionej polisy.
 • Opiekun prawny ma prawo dochodzić roszczeń od placówki edukacyjnej, której powierzył opiekę nad dzieckiem, niezależnie od ubezpieczenia NNW.
 • Ubezpieczenie NNW dziecka obejmuje, co do zasady, dzieci do 18 roku życia oraz młodzież uczącą się w trybie dziennym do 26 roku życia. Szczegółowe informacje są każdorazowo określone w OWU.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!